Giáo dục con bạn

Tuần trước tôi nhận được một email một bà mẹ viết: “Thật khó nuôi nấng con cái trong thời đại thay đổi này cho những người như chúng tôi. Các gia đình khác cho con cái họ đi học thêm về giáo dục hay tới trường STEM để học công nghệ và robotics, nhưng chúng tôi không kham nổi việc đó. Chúng tôi lo lắng rằng con cái chúng tôi sẽ bất lợi khi chúng lớn lên. Chúng tôi không biết phải làm gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: “Mọi bố mẹ đều biết rằng điều họ làm cho con cái họ hôm nay sẽ trở thành quan trọng trong mười hay hai mươi năm năm tới. Nếu bạn giáo dục chúng đúng, chúng sẽ làm tốt, nhưng nếu không, chúng có thể bị thất thế. Khi bố mẹ biết được về con cái được điểm cao ở những bài kiểm tra nào đó và làm tốt trong cuộc sống, họ cho con cái họ tới trường dạy kèm thêm, nhưng sự kiện là nhiều đứa trẻ có điểm kiểm tra cao nhất có thể không thành công như được mong đợi. Khi họ biết rằng ngày nay trẻ em phải biết công nghệ, họ cho con cái họ tới các trường kĩ thuật, nhưng sự kiện là công nghệ thay đổi nhanh, điều họ học hôm nay có thể không là điều họ sẽ cần khi lớn lên.

Theo ý kiến tôi, điều trẻ em cần ngày nay là “Giáo dục Đúng” về trách nhiệm của họ, để cho họ có thể trưởng thành là người có trách nhiệm cho gia đình học, và đất nước họ. Tâm trí của trẻ em giống như trang giấy trống; nó tuỳ vào bố mẹ và thầy giáo “viết vào.” Nếu bạn dạy chúng tính trung thực, chúng sẽ trở thành người trung thực; nếu bạn dạy tính trách nhiệm, chúng sẽ trở thành người có trách nhiệm. Điều đó là tuỳ bạn đưa bao nhiêu nỗ lực và thời gian vào giáo dục chúng; chúng sẽ trưởng thành tương ứng.  Có câu ngạn ngữ cổ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Nghĩa là tuỳ ở cách trẻ em được giáo dục, và không có giáo dục tốt từ bố mẹ và thầy giáo, trẻ em sẽ ở dưới ảnh hưởng của người khác. Lời khuyên của tôi cho các bậc cha mẹ và nhà giáo dục là suy nghĩ cẩn thận về nghĩa vụ của bạn về cách giáo dục con cái bạn để chúng có thể trở thành người đạo đức và công dân tốt trong tương lai.

Ngày nay nhiều bố mẹ quá bận rộn cho nên họ “khoán ngoài” việc giáo dục con cái họ cho “trường học thêm,” nhưng điều học sinh học trong các trường này chỉ là “kĩ năng cần thiết” để thi đỗ bài kiểm tra, nhưng KHÔNG ĐỦ cho họ trưởng thành và có trách nhiệm cho bản thân họ. Các trường này dạy học sinh ghi nhớ sự kiện để đỗ kì thi, nhưng không giúp họ xây dựng thói quen học tập tốt mà có thể dẫn tới thái độ “học cả đời” và nuôi dưỡng họ để có trách nhiệm về điều họ làm.

Nhiều trường trong các trường này đã không hoàn thành được sứ mệnh giáo dục của họ vì lòng tham và sự vô trách nhiệm của họ. Giáo dục đã trở thành “kinh doanh để làm tiền” thay vì giáo dục đúng cho học sinh. Một số trong các trường này cũng dạy cho học sinh ganh đua lẫn nhau, cho nên “Đỗ và Trượt” được coi là “Thành công và Thất bại.” Trong kiểu giáo dục này, học sinh học ở tuổi rất sớm đã hung hăng với người khác, để là người đứng đầu, và đạt tới mục đích của họ bất kể hậu quả. Khi những học sinh này lớn lên, mọi điều họ đều muốn là chiếm vị trí đầu, là nổi tiếng, và làm ra tiền thay vì làm cái gì đó cho xã hội của họ tốt hơn hay giúp đỡ người khác.

Tôi tin việc dành thời gian cho con bạn là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm vì sự phát triển và giáo dục của chúng. Nó KHÔNG có nghĩa là bạn phải dành nhiều thời gian, mà là “thời gian hiệu quả.” Chẳng hạn, ở Mĩ và châu Âu, phần lớn bố mẹ đều dành thời gian đọc cùng con cái họ. Đọc sách có thể giúp cho trẻ em phát triển tri thức về thế giới, về các thứ bao quanh chúng, và hỗ trợ chúng làm giầu cho tưởng tượng của chúng. Vài năm trước, tôi đã đọc từ một cuốn sách Tâm lí trẻ thơ rằng trẻ em có “cách đặc biệt” để làm cho bố mẹ chúng biết rằng chúng cần họ. Khi chúng còn rất nhỏ, chúng khóc để đòi thời gian với bố mẹ; ở nhà trẻ, chúng cư xử xấu để có được sự chú ý của bố mẹ; ở trường tiểu học, chúng có thể đánh nhau với bạn trong lớp để làm cho bố mẹ phải bước vào. Về căn bản, đó là cách của chúng để làm cho bố mẹ phải dành thời gian với chúng.

Dành thời gian với con cái, cung cấp cho chúng các cơ hội để học từ bạn và bất kì cái gì bạn muốn chúng học. Quan trọng hơn cả, nó cung cấp cho bạn và con bạn thời gian để kết nối và phát triển mối quan hệ. Bạn không cần cho con bạn vào trường học thêm đặc biệt, nhưng bạn có thể dành thời gian cùng chúng làm cái gì đó mà cả hai cùng thích thú. ĐỪNG lo nghĩ rằng con bạn sẽ bị thất thế vì trẻ em học đầu tiên là từ quan sát và học từ bố mẹ chúng. Khi bạn ở cùng chúng, đây là thời gian bạn có thể giáo dục chúng. Bạn không phải nói nhiều vì điều bạn làm là đủ cho chúng học. Chẳng hạn, nếu bạn thích đọc sách, con bạn sẽ phát triển thói quen đọc sách tốt cho dù bạn không nói bất kì cái gì vì chúng học từ hành vi của bạn. Tất nhiên, nếu bạn dành phần lớn thời gian để xem ti vi, hay chơi trò chơi video, con bạn có thể  nhiễm thói quen đó rất nhanh. Về căn bản, tuỳ bạn về cách bạn muốn giáo dục con bạn bằng việc đầu tư vào thời gian chất lượng với chúng.

 

—English version—

 

Educate your children

Last week I received an email where a mother wrote: “It is hard to raise children in this changing time for people like us. Other families send their children to educational tutorials or STEM school to learn technology and robotics, but we cannot afford it. We are worrying that our children will be at a disadvantage when they grow up. We do not know what to do? Please advise.”

 

Answer: “Every parent knows that what they do with their children today will become important in the next ten or twenty years. If you educate them right, they will do well, but if not, they could be at a disadvantage. When the parents read about children who score high on some tests and do well in life, they send their children to tutorial school, but the fact is many children who had the highest test score might not succeed as expected. When they hear that today children must know technology, they send their children to technical schools, but the fact is technology is changing fast, what they learn today may not be what they will need when growing up.

In my opinion, what the children need today is a “Proper Education” about their responsibilities, so they can grow up to be responsible persons to their family, and their country. The mind of young children is like a blank page; it is up to the parents and teachers to “write in.” If you teach them honesty, they will become honest persons; if you teach responsibility, they will become responsible persons. It is up to how much effort and time you put in to educate them; they will grow up accordingly.  There is an old saying: “Be near the lamp, it is bright; be near the ink, it is dark.” Meaning it is up to the way children are educated, and without a good education from parents and teachers, the children will be under the influence of others. My advice for parents and educators is to think carefully about your duty on how to educate your children so they can become ethical persons and good citizens in the future.

Today many parents are too busy so they “outsource” the education of their children to the “tutorial schools,” but what students learn in these school are just “necessary  skills” to pass tests, but NOT ENOUGH for them to grow up and be responsible for themselves. These schools teach students to memorize facts to pass exams, but not helping them to build a good learning habit that could lead to the “lifelong learning” attitude and nurturing them to be responsible for what they do.
Many of these schools already failed in their educational mission because of their greed and irresponsible. The education has become a “business to make money” instead of properly educate the students. Some of these schools also teach students to compete among themselves, so “Pass and Fail” are considered “Success and Failure.” In this type of education, students learn at their very early age to be aggressive toward others, to be the top person, and achieving their goal regardless of the consequences. When these students grow up, all they want is to get to the top position, to be famous, and make money instead of doing something to better their society or helping other people.

I believe spending time with your children is one of the best things you can do for their development and education. It does NOT mean you have to spend a lot of time, but “effective time.” For example, in the U.S. and Europe, most parents spend the time to read with their children. Reading books can help children develop knowledge about the world, about things that surround them, and support them to enrich their imagination. A few years ago, I read from a Child Psychology book that children have a “special way” to let their parents know that they need them. When they are very young, they cry to demand the time with parents; In kindergarten, they misbehave to get parents’ attention; in Elementary school, they may fight with another classmate to get parents to come in. Basically, it is their way to get parents to spend time with them.

Spending time with your children provides them with opportunities to learn from you and whatever you want them to learn. Most of all, it provides you and your children time to connect and develop the relationship. You do not need to send your children to particular tutorial school, but if you can spend time with them doing something that you both enjoy. Do NOT worry that your child will be at the disadvantage because children learn first from watching and learning from their parents. When you are with them, this is the time where you can educate them. You do not have to say much because what you do is enough for them to learn. For example, if you like to read books, your children will develop good reading habit even you do not say anything as they learn from your behavior. Of course, if you spend most of the time watching TV, or play video games, your children could pick up that habit very fast. Fundamentally, it is up to you on how do you want to educate your children by investing in the quality time with them.