Thời gian với con cái

Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi có các con 4 và 6 tuổi. Chồng tôi và tôi thảo luận liệu chúng tôi có nên dạy lập trình máy tính cho chúng hay không? Tôi sợ rằng con tôi có thể không có khả năng theo kịp bạn bè khi chúng vào trường trong thời đại công nghệ dẫn lái này? Chồng tôi nghĩ rằng điều đó là quá sớm. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để dạy con cái những cơ sở của máy tính. Ngày nay, kĩ năng máy tính là cần thiết như đọc, viết và số học. Với trẻ nhỏ, bạn có thể bắt đầu dạy chúng cách dùng máy tính rồi cuối cùng giới thiệu cho chúng cách viết mã và tạo ra chương trình phần mềm. Có nhiều phần mềm giáo dục cho trẻ nhỏ với tranh đẹp, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh để khuyến khích trẻ nhỏ học. Tôi đã thấy một số trò chơi dạy sinh học bằng việc dùng tên con vật, hay dạy thực vật học bằng việc để trẻ em tô mầu bức tranh cây và hoa. Trẻ em học nhanh cho nên bạn sẽ ngạc nhiên về chúng có thể học được nhiều thế nào. Tuy nhiên, bạn không nên để trẻ nhỏ với máy tính một mình; mọi tương tác đều phải được giám sát cẩn thận. Có những websites tốt và xấu, nhưng trẻ nhỏ không biết cách phân biệt chúng.

Là bố mẹ, bạn nên dành thời gian cùng con bạn bằng việc đọc sách cùng chúng, dùng máy tính cùng chúng và giúp chúng hiểu máy tính có thể được dùng cho cái gì, bên ngoài các trò chơi video. Có nhiều ngôn ngữ lập trình máy tính dễ học, đặc biệt cho trẻ em. Chẳng hạn, “Scratch,” “Alice,” “Swift Playground,” v.v. Có nhiều websites dạy trẻ nhỏ cách viết mã như Scratch, Alice, và Swift rồi chúng có thể chuyển lên JavaScript cơ sở, PHP, Python, và Ruby.

Ngày nay phần lớn bố mẹ đều bận rộn, nhưng con của bạn cần được dành “thời gian có nghĩa” cùng bạn. Bạn không nên “khoán ngoài” thời gian này cho máy tính hay trò chơi máy tính, nhưng con bạn cần học từ bạn và cách bạn sống cuộc sống của bạn. Và đáp lại, chúng sẽ giúp bạn thấy bạn là ai nữa. Trẻ em học về cuộc sống từ bố mẹ chúng trước hết, và bố mẹ cũng học về bản thân họ từ con cái họ nữa. Trẻ em sao chép mọi thứ bố mẹ chúng làm và tổ hợp điều chúng thấy vào trong cuộc đời riêng của chúng về sau. Cách bố mẹ dành thời gian, và dạy con cái ở độ tuổi sớm có tác động lớn lên điều những đứa trẻ này sẽ học trong tương lai. Nếu bố mẹ thích đọc, con cái sẽ học đọc nhanh chóng và phát triển kĩ năng đọc tuyệt hảo. Nếu bố mẹ dành thời gian để dạy chúng lập trình máy tính, con cái sẽ học viết mã không mất thời gian gì.

Phần lớn bố mẹ đều phải làm việc, và đến lúc họ về nhà, tất cả họ đều mệt. Nhưng con bạn cũng dành thời gian của chúng trong vườn trẻ, trường tiểu học, ở nhà bạn bè, với họ hàng và những hoạt động khác mà không có bạn. Bất kì thời gian nào còn lại trong ngày đều là khoảnh khắc quí giá giữa bố mẹ và con cái và bạn cần nuôi dưỡng nó, quí trọng nó vì bạn chỉ có thời gian ngắn với chúng trước khi chúng vào trường trung học và đại học nơi chúng sẽ dành nhiều thời gian hơn với bạn bè chúng, không với bạn.

Không lâu trước đây, tôi đã đọc cuốn sách của Anatole France, trong đó ông ấy viết: “Có ít hơn một nghìn tuần giữa việc sinh của một đứa con và thời gian đại học nơi con bạn rời khỏi bạn. Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cùng chúng? Khi con tôi 5 tuổi, tôi đếm rằng tôi đã mất 260 tuần rồi. Thời gian đi nhanh, và bố mẹ không bao giờ biết họ đã bỏ lỡ bao nhiêu mãi cho tới khi con bạn đi rồi và có cuộc sống riêng của chúng ở đâu đó.”

Vì bạn có thể có vài giờ một ngày để ở cùng với con bạn, bạn nên làm cho nó thành thời gian có nghĩa, dù bạn đọc cùng chúng, chơi trò chơi máy tính cùng chúng, hay dạy chúng viết mã, thời gian đó là quí giá.

 

—English version—

 

Time with the children

A mother wrote to me: “I have 4 and 6 years old children. My husband and I are discussing whether we should teach computer programming to them or not? I am afraid that my children may not be able to catch up with friends when they go to school in this technology-driven time? My husband thinks that it is too early. Please advise.”

 

Answer: “It is never too early or too late to teach children the basics of the computers. Today, computer skills are necessary as reading, writing, and arithmetic. With young children, you could begin to teach them how to use a computer then eventually introduce them on how to code and create software programs. There are many educational software for young children with beautiful pictures, music, and sound effects to encourage children to learn. I have seen some games teaching biology using animal names, or teaching botany by letting children to color pictures of plants and flowers. Children learn fast so you will be surprised on how much they can learn. However, you should not let young children with the computer alone; all interactions must be supervised carefully. There are good and bad websites, but young children do not know how to differentiate them.

As parents, you should spend time with your children by reading books with them, using a computer with them and help them to understand what the computer can be used for, beyond video games. There are several computer programming languages that are easy to learn, especially for children. For example, “Scratch,” “Alice,” “Swift Playground,” etc. There are several websites that teach young children how to write code such as Scratch, Alice, and Swift then they can move up to basic JavaScript , PHP, Python, and Ruby.

Today most parents are busy, but your children need to spend “meaningful time” with you. You should not “Outsource” this time to a computer or computer games, but your children need to learn from you and how you live your life. And in return, they will help you to see who you are too. Children learn about life from their parents first, and parents also learn about themselves from their children too. Children copy everything their parents do and incorporate what they see into their own lives later. The way parents spend time, and teaching children at an early age have a significant impact on what these children will learn in the future. If the parents like to read, the children will learn reading quickly and develop excellent reading skills. If parents spend the time to teach them computer programming, the children will learn to write code in no time.

Most parents have to work, and by the time they go home, they are all tired. But your children also spend their time in kindergarten, elementary school, at friends’ house, with relatives and other activities without you. Whatever time remain in a day is a precious moment between parents and children and you need to nurture it, treasure it because you only have a short time with them before they go to high school and college where they will spend more time with their friends, not you.

Not long ago, I read a book from Anatole France where he wrote: “There are less than a thousand weeks between a child’s birth and college time where your child is leaving you. How much time would you spend with them? When my child is 5 years old, I counted that I have lost 260 weeks  already. Time goes fast, and parents never know how much they have missed until your child is gone and having their own life somewhere.”

Since you may have a few hours a day to spend with your children, you should make it a meaningful time, whether you read with them, play a computer game with them, or teach them how to write code, that time is precious.