Đề xuất chuẩn hoá chữ Hán Nôm tại IRG#62

Trong cuộc họp IRG#62 Việt Nam đệ trình một đề nghị chuẩn hoá cho các chữ Hán Nôm để làm cơ sở xem xét chuẩn hoá cho các chữ biểu ý khác.

Chữ Hán Nôm của Việt Nam chưa bao giờ được chuẩn hoá nên xuất hiện nhiều cách viết khác nhau cho cùng một chữ trong nhiều tài liệu hay ngay trong một tài liệu. Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc mã hoá, cần thiết phải có việc chuẩn hoá để có thể cùng một mã nhưng các chữ biến thể nhau sẽ được coi có cùng mã đó.

Xin xem chi tiết đề nghị này trong tài liệu