Hệ thống thông tin quản lí

Một người mẹ viết cho tôi: “Chồng tôi và tôi đọc blog của thầy thường xuyên và chúng tôi muốn con gái của chúng tôi học Khoa học máy tính nhưng thay vì thế cháu muốn học Hệ thống thông tin quản lí. Việc làm của người quản lí hệ thống thông tin là gì và cháu có thể có cơ hội gì với bằng cấp này?  Chúng tôi chỉ muốn cháu có nghề nghiệp tốt và sống thoải mái? Xin thầy lời khuyên?

 

Đáp: Ngày nay phần lớn các công ti đều phụ thuộc vào Công nghệ thông tin (CNTT) và điều quan trọng là những hệ thống này làm việc hiệu quả và tin cậy. Do đó, người quản lí hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong thực hiện và quản lí những hệ thống này.

Theo định nghĩa, Người quản lí hệ thống thông tin lập kế hoạch, điều phối và quản lí mọi hoạt động liên quan tới máy tính của công ti. Họ làm việc cùng với những người quản lí khác để xác định mục đích kinh doanh của công ti rồi thực hiện công nghệ để đáp ứng cho những mục đích này. Họ quản lí mọi khía cạnh kĩ thuật của công ti, như phát triển phần mềm, an ninh mạng, và vận hành Internet.

Người quản lí hệ thống thông tin cũng giám sát công việc của mọi công nhân kĩ thuật, từ người phát triển phần mềm, chuyên gia bảo trì phần cứng tới người lập trình ứng dụng, người phân tích hệ thống, chuyên viên mạng, và các chuyên viên hỗ trợ khác v.v. Họ lập kế hoạch và quản lí mọi hoạt động kĩ thuật như cài đặt và nâng cấp phần cứng và phần mềm, lập trình, thiết kế hệ thống thông tin, mạng máy tính, và phát triển các trạm Internet và intranet. Họ cũng chịu trách nhiệm về cài đặt, bảo trì, và an ninh của mạng. Họ phân tích nhu cầu công nghệ của công ti từ cả cảnh quan vận hành và chiến lược. Họ kiểm điểm công việc của công nhân và duy trì hiện thời với công nghệ mới nhất để đảm bảo rằng tổ chức vẫn còn có tính cạnh tranh.

Người quản lí hệ thống thông tin bắt đầu như ai đó làm việc trong công ti và quen thuộc với hệ thống ở đó. Họ có thể là chuyên viên mạng hay người phát triển phần mềm rồi chuyển lên người quản lí dự án, giám đốc hệ thống, và có những nghĩa vụ phụ thêm, tuỳ theo tri thức chuyên gia của họ. Một số người thậm chí còn chuyển lên làm Giám đốc công nghệ (CTOs) người báo cáo cho chủ tịch công ti hay người chủ công ti. Nghề nghiệp của người quản lí hệ thống thông tin là tuyệt vời với nhiều tuỳ chọn tuỳ theo khu vực chuyên môn nào mà con gái bạn muốn theo đuổi. Chẳng hạn, cháu có thể muốn là chuyên gia trong an ninh máy tính hay chuyên viên tính toán mây hay chuyên viên dữ liệu, và quản lí bảo hành v.v.

Nếu cháu học thêm Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)  sau khi lấy bằng trong Hệ thống thông tin quản lí, cháu có thể giúp công ti đánh giá các công nghệ mới nhất và phát kiến nhất và xác định cách những công nghệ này có thể giúp cho công ti và xây dựng chiến lược kĩ thuật, kể cả phân tích chi phí-ích lợi và thu hồi đầu tư, và trình bày các chiến lược này cho quản lí cấp cao, như Giám đốc thông tin (CIO) hay chủ tịch công ti.

Hệ thống thông tin quản lí là lĩnh vực học tập rất tốt, nếu đấy là điều cháu muốn. Tôi nghĩ cháu đang chọn một nghề có tương lai tốt mà có nhiều cơ hội để đi lên.

 

—English version—

 

Information System Management

A mother wrote to me: “My husband and I read your blog frequently and we want our daughter to study Computer Science but she wants to study Information System Management instead. What is the job of an Information System Manager and what opportunities can she get with this degree?  We only want her to have a good career and live comfortably? Please advise?

 

Answer: Today most companies are depending on Information Technology (IT) and it is important that these systems work effectively and reliably. Therefore, Information Systems Managers play an important role in the implementation and management of these systems.

By definition, Information System Managers plan, coordinate and manage all computer-related activities of a company. They work with other managers to determine the business goals of a company then implement technology to meet those goals. They manage all technical aspect of a company, such as software development, network security, and Internet operations.

The Information System Managers also oversee the work of all technical workers, from software developers, hardware maintenance specialists to application programmers, systems analysts, network specialists, and other support specialists etc. They plan and manage  all technical activities such as installing and upgrading hardware and software, programming, Information systems design, computer networks, and the development of Internet and intranet sites. They also are responsible for the installation, maintenance, and security of the networks. They analyze the technology needs of the company from both an operational and strategic perspective. They review the work of their workers and stay current with the latest technology to ensure that the organization remains competitive.

Information systems managers often start as someone who works in a company and familiar with the systems there. They may be a network specialist or software developer then move up to the project manager, system director, and have additional duties, depending on their expertise. Some even move up to Chief technology officers (CTOs) who report to the president of the company or company owner. The career of Information System Manager is excellent with many options depending on what specific area, your daughter want to pursue. For example, she may want to be the expert in computer security or cloud computing specialist or data specialist, and maintenance management etc.

If she gets an addition Master of Business Administration (MBA)  after getting her degree in Information System Management, she can help the company to evaluate the newest and most innovative technologies and determine how these technologies can help the company and develop technical strategy, including cost-benefit and return on investment analyses, and presents those strategies to top management, such as the Chief information officer (CIO) or president of the company.

Information System Management is a very good field of study. if it is what she wants, I think she is selecting a career with good future that has many opportunities to move up.