Kĩ nghệ Trí tuệ nhân tạo – Các khái niệm: Học máy, Mạng nơ ron, Học sâu, Xử lí ngôn ngữ tự nhiên, Nhận dạng tiếng nói, Thị giác máy tính

Trích ra từ video của Gs. John Vu (12:35-25:57) tại https://drive.google.com/file/d/1AhVDvTKGMaYKLSQe6LMVdPYyqTz0uavB/view?usp=sharing Thuật ngữ khác mà nhiều người liên kết với trí tuệ nhân tạo có …

Kĩ nghệ Trí tuệ nhân tạo – Các khái niệm: Học máy, Mạng nơ ron, Học sâu, Xử lí ngôn ngữ tự nhiên, Nhận dạng tiếng nói, Thị giác máy tính Read More

Kĩ nghệ Trí tuệ nhân tạo- Các khái niệm : Trí tuệ nhân tạo, thuật giải, học máy, tiền xử lí

Trích ra từ video (00:00-12:35) tại https://drive.google.com/file/d/1AhVDvTKGMaYKLSQe6LMVdPYyqTz0uavB/view?usp=sharing Chào các bạn, chào mừng các bạn tới với các bài giảng về Kĩ nghệ Trí tuệ nhân …

Kĩ nghệ Trí tuệ nhân tạo- Các khái niệm : Trí tuệ nhân tạo, thuật giải, học máy, tiền xử lí Read More