Học toán ở Mĩ

Một học sinh viết cho tôi: “Em lập kế hoạch sang Mĩ học toán. Nhưng em lẫn lộn về việc làm trong toán học. Mọi người đều bảo em rằng việc làm duy nhất em có thể kiếm được là dạy toán. Có cơ hội việc làm tốt cho người tốt nghiệp toán học ở Mĩ không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Có nhiều cơ hội trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) vì chúng là những dẫn lái chính cho mọi công việc. Toán học bao gồm ba khu vực chính: Thống kê bảo hiểm, Toán học, và Thống kê. Từng khu vực cung cấp các bằng cấp đặc biệt (BS, MS, và Ph.D.).

Hội tụ của thống kê bảo hiểm là vào kiểm điểm và đánh giá rủi ro của những biến cố nào đó xuất hiện và xây dựng các chính sách để giảm thiểu chi phí cho rủi ro đó. Phần lớn những người tốt nghiệp thống kê bảo hiểm đều làm việc trong ngành công nghiệp bảo hiểm, tài chính và ngân hàng.

Thống kế là ứng dụng các nguyên lí toán học vào thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu số. Các nhà thống kê áp dụng tri thức và kĩ năng của họ để thiết kế các cuộc điều tra và thực nghiệm. Họ thu thập, xử lí và phân tích dữ liệu rồi diễn giải và trình bày kết quả. Phần lớn các nhà thống kê làm việc trong ngành công nghiệp y tế và dược cũng như trong chính phủ.

Toán học hội tụ vào việc dùng các định lí toán học, kĩ thuật tính toán, và thuật toán máy tính để giải quyết các vấn đề kinh tế, khoa học, kĩ nghệ, vật lí và kinh doanh. Công việc của nhà toán học rơi vào hai phân loại chính: toán học lí thuyết và toán học ứng dụng.

Các nhà toán học làm việc trong mọi ngành công nghiệp chính từ doanh nghiệp, chính phủ tới hàn lâm. Theo chính phủ Mĩ, việc làm của nhà toán học được mong đợi tăng lên 22 phần trăm trong thập kỉ 2010–2020. Tiến bộ trong công nghệ thường dẫn tới việc mở rộng các ứng dụng của toán học, và nhiều công nhân hơn với tri thức về toán học sẽ được cần tới. Tuy nhiên, việc làm trong công nghiệp thường yêu cầu tri thức chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) để làm việc trong một số khu vực như kinh tế, kĩ nghệ, y dược, sức khoẻ, tiếp thị và giáo dục.

 

—English version—

 

Study Math in the U.S.

A student wrote to me: “I am planning to go to the U.S. to study Mathematics. But I am confused about the jobs in Math. Everybody told me that the only job I can get is to teach Math. Is there a good job opportunity for Math graduates in the U.S.? Please advise.”

 

Answer: There are many opportunities in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) because they are the primary drivers for all future works.  Mathematics consist of three main areas: Actuarial Science, Mathematics, and Statistics. Each area offers a specific degree (BS, MS, and Ph.D.).

Actuaries Science’s focuses on review and assess the risk of certain events occurring and develop policies to minimize the cost of that risk. Most actuaries science graduates work in the insurance, finance, and banking industry.

Statistics is the application of mathematical principles to the collection, analysis, and presentation of numerical data. Statisticians apply their knowledge and skills to the design of surveys and experiments. They collect, process, and analyze data then interpret and present results. Most statisticians work in medical and pharmaceutical industry as well as government.

Mathematics focus on using math theories, computational techniques, and computer algorithms to solve economic, scientific, engineering, physics, and business problems. The work of mathematicians falls into two major categories Theoretical mathematics and applied mathematics.

Mathematicians work in every major industry from business, government, to academia. According to the U.S. government, employment of mathematicians is expected to increase by 22 percent during the 2010–2020 decade.  Advancements in technology usually lead to expanding applications of mathematics, and more workers with knowledge of mathematics will be required. However, jobs in the industry often require advanced knowledge. If you study mathematics, you may need advanced degrees (MS and Ph.D.) to work in certain sectors such as economics, engineering, medicine, health, marketing, and education.