Nghề chăm sóc sức khoẻ

Một người mẹ hỏi: “Tôi muốn để con tôi sang Mĩ học STEM, nhưng có cái gì đó khác bên cạnh máy tính và công nghệ để có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bên cạnh Máy tính và kĩ nghệ, Chăm sóc sức khoẻ (khoa học) là khu vực tuyệt vời, và công nhân chăm sóc sức khoẻ bao giờ cũng có nhu cầu cao. Nếu bạn muốn con bạn có nghề nghiệp tốt, kiếm một bằng cấp trong chăm sóc sức khoẻ có thể là cách tuyệt vời để đạt tới mục đích của bạn.

Chăm sóc sức khoẻ là phòng ngừa và điều trị ốm bệnh qua các dịch vụ được cung cấp bởi miền rộng các nghề nghiệp bao gồm cán bộ y tế, công nghệ y học, y học, và y tá. Có nhiều việc làm bên trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ vì nó là khu vực rất rộng với trên một trăm chương trình bằng cấp, từ y học tới quản trị bệnh viện, từ y tá tới công nghệ tia X. Lựa chọn nghề nghiệp biến thiên dựa trên các yêu cầu bằng cấp chuyên môn. Một số nghề yêu cầu bẩy tới mười năm như y học, nhưng một số nghề chỉ yêu cầu hai năm như cán bộ y tế hay công nghệ y học. Mọi bằng cấp chăm sóc sức khoẻ đều yêu cầu ít nhất phải có thời gian nào đó học tại việc để làm chủ kĩ năng được cần cho việc làm.

Khi quyết định theo đuổi bằng cấp trong chăm sóc sức khoẻ, điều quan trọng là nghiên cứu việc đào tạo một cách cẩn thận để cho bạn và con bạn có thể chọn được một chương trình sẽ chuẩn bị cho chúng một nghề nghiệp tốt. Theo báo cáo của chính phủ Mĩ, giữa năm 2015 và 2025, phần lớn các nghề nghiệp trong chăm sóc sức khoẻ sẽ tăng 21%, tỉ lệ lớn hơn hẳn so với các nghề khác. Với việc kiếm sống tiềm năng cao hơn lương trung bình và mở rộng tiếp tục của thị trường việc làm, việc theo đuổi bằng cấp trong chăm sóc sức khoẻ là một chọn lựa tuyệt vời về một nghề có thưởng.

 

—English version—

 

Healthcare career

A mother asked: “I would like to have my children go to the U.S. to study STEM, but is there something else besides computer and engineering for better career opportunities? Please advise.”

 

Answer: Besides Computer and Engineering, Healthcare (Science) is an excellent area, and healthcare workers are always in high demand. If you want your children to have a good career, earning a degree in healthcare can be an excellent way to reach your goals.

Health care is the prevention and treatment of illness through the services offered by a wide range of professions including Allied health, Medical Technology, Medicine, and Nursing. There are many jobs within the healthcare field as it is a very broad area with over hundred degree programs, from medical to hospital administration, from nursing to X-Ray technology. The career selection varies based on the specific degree requirements. Some require seven to ten years such as medicine, but some only require two years such as Allied health or Medical technology. All healthcare degrees require at least some time on-site learning to master the skills needed for the job.

When deciding to pursue a degree in healthcare, it is important to investigate the training carefully so you and your children can choose a program that will prepare them for a good career. According to the U.S. Government report, between 2015 and 2025, most careers in healthcare will grow 21%, which is significantly higher than other occupations. With the potential earning higher than average salaries and continual expansion in the job market, pursuing a degree in healthcare is an excellent choice for a rewarding career.