Người học cả đời

Nếu chúng ta nhìn vào nền kinh tế toàn cầu hiện thời, chúng ta có thể thấy rằng công nghệ đang đột phá gần như mọi thứ. Khi các công ti toàn cầu đang đầu tư vào các công nghệ này, họ sẽ cần nhiều người kĩ thuật để giúp họ duy trì tính cạnh tranh. Cho nên vào lúc này và tương lai gần, môn học tốt nhất cho học sinh học là công nghệ. Các kĩ năng có nhu cầu cao nhất ngày nay và ngày mai là Robotics, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Học máy, và Tính toán mây. Trên khắp thế giới và qua các ngành công nghiệp, các công ti sẽ thuê hàng triệu công nhân kĩ thuật người có chuyên môn trong những công nghệ này. Câu hỏi là họ tìm đâu ra đủ những người đó?

Trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ, công nhân có kĩ năng là yếu tố mấu chốt nhất cho thành công nhưng không có đủ người trong số họ cho nên cạnh tranh về công nhân có kĩ năng đang trở thành “cuộc chiến” giữa các công ti. Bạn đã bao giờ hỏi tại sao một số người tốt nghiệp nhận được nhiều đề nghị việc làm trong khi những người khác thậm chí không thể tìm ra được việc làm? Ngày nay sinh viên phải không thụ động về tương lai của họ và không dựa vào bằng đại học để có được việc làm. Họ phải chủ động hơn để tìm ra môn học đúng và phát triển kĩ năng của họ mà có nhu cầu cao. Vấn đề là phần lớn các đại học không thể bắt kịp được đủ nhanh để đáp ứng cho nhu cầu mới, nên sinh viên phải duy trì bám sát thời cuộc bằng việc đọc nhiều hơn và học nhiều nhất có thể được từ nhiều nguồn như Internet, bài học trực tuyến, và các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs.) Ngày nay các công ti hàng đầu như Google, Facebook, IBM v.v, đã thuê những người có hay không có bằng cấp, chừng nào họ có những kĩ năng các công ti này cần.

Với những người đã có việc làm, họ sẽ cần làm cùng điều đó để giữ cho kĩ năng của họ duy trì sự liên quan bằng không họ có thể không có khả năng giữ được việc làm của mình lâu. Vài tuần trước, một người tốt nghiệp đã làm việc ở Thung lung Silicon phàn nàn: “Thật là thất vọng khi cứ phải học các thứ mới mọi lúc. Điều đó tạo ra nhiều sức ép cho em và gia đình em.” Tôi bảo anh ta: “Em có việc làm tốt với lương cao và làm việc tại công ti hàng đầu nơi nhiều người mơ có được điều em có. Nếu em không thể nhận được sức ép này, tìm việc khác đi.” Anh ta nói: “Nhưng họ trả không nhiều.” Tôi giải thích: “Em không thể có được việc làm dễ dàng với lương cao được. Có cái giá mà em phải trả, hoặc tiếp tục học và giữ việc của em hoặc lười và lo nghĩ rằng em có thể không có khả năng giữ được việc làm của em lâu.” Tôi nghĩ mọi sinh viên cần nhận ra rằng chúng ta đang sống trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ nơi công nghệ thay đổi rất nhanh nếu họ không phát triển thói quen học cả đời, họ sẽ không thành công.

Với những người mới bắt đầu làm việc, họ phải hội tụ vào việc trở nên lão luyện hơn với điều họ biết vì môi trường làm việc có tính cạnh tranh. Họ phải hội tụ vào việc học nhiều hơn và không để sự tự mãn ăn sâu và ảnh hưởng tới hiệu năng của họ. Điều họ đã học ở trường chỉ là cơ sở, nếu họ bằng lòng với điều họ biết và duy trì ở cùng một chỗ, họ sẽ lâm vào rủi ro. Họ phải liên tục mở rộng kĩ năng của họ tới mức độ chuyên sâu để duy trì tính cạnh tranh. Họ phải học và thu nhận những kĩ năng mới để thăng tiến nghề nghiệp của họ và nắm lấy mọi cơ hội để gia tăng giá trị cho nghề nghiệp của họ. Để duy trì đi trước người khác, họ phải đầu tư vào các môn học trực tuyến và thu được chứng nhận phụ thêm trong các công nghệ mới mà sẽ gia tăng giá trị cho nghề nghiệp của họ.

Thế giới của thế hệ tiếp thuộc vào những người liên tục học và không bao giờ cảm thấy bằng lòng với điều họ biết. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên của tôi luôn giữ tâm trí mở để học những điều mới mà tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ti của họ và bản thân họ. Để làm điều đó mọi người đều phải học là người học cả đời vì chỉ họ mới có thể sống sót trong thời đại của thay đổi công nghệ.

 

—English version—

 

Lifelong learners

If we look at the current global economy, we can see that technologies are disrupting almost everything. As more global companies are investing in these technologies, they will need a lot of technical people to help them to stay competitive. So at this time and the near future, the best subject for students to study is technologies. The highest demand skills of today and tomorrow are Robotics, Artificial intelligence, Data Science, Machine learning, and Cloud Computing. All over the world and across industries, companies will hire million technical workers who specialize in these technologies. The question is where do they find enough of them?

In this technology-driven market, skilled workers are the most critical element for the company to succeed but there is not enough of them so the competition for skilled workers is becoming a “war” among companies. Have you ever asking why some graduates receive several jobs offers when others could not even find a job? Today students should not be passive on their future and relying on having a college degree to get a job. They must be more active to find the right subjects and develop their skills that have a high demand. The problem is most universities could not catch up fast enough to meet the new demand so students should stay current by reading more and learn as much as they can from multiple sources such as the Internet, Online tutorials, and Massive Open Online Courses (MOOCs.) Today top companies such as Google, Facebook, IBM etc, already hired people with or without a degree, as long as they have the skills that they need.

For people who already have a job, they will need to do the same to keep up their skills to stay relevant else they may not be able to keep their job for long. A few weeks ago, a graduate who worked in Silicon Valley complained: “It is frustrated to keep learning a new thing all the time. It creates a lot of pressure for me and my family.” I told him: “You have a good job with high salary and working at a top company where many people dream of getting what you have. If you cannot take the pressure, find another job.” He said: “But they do not pay much.” I explained: “You cannot have an easy job with a high salary. There is a price that you must pay, either continue to learn and keep your job or be lazy and worry that you may not be able to keep your job for long.” I think all students need to recognize that we are living in a technology-driven market where technology change very fast unless they develop a lifelong learning habit, they will not be successful.

For people who just start working, they should focus on getting more adept at what they already know because the working environment is competitive. They should focus on learning more and do not let complacency sets in and affect their performance. What they have learned in school is only the basics, if they are content of what they know and staying in the same spot, they will be at risk. They should continue to expand their skills to a specific level to stay competitive. They should learn and acquire new skills to advance their career and grab every opportunity to add value to their career. To stay ahead of others, they should invest in online courses and obtain additional certifications in new technologies that will add value to their careers.

The world of next-generation belongs to those who continue to learn and never feel comfortable with what they know. I always advise my students to always keep an open mind to learn new things that create more value for their company and themselves. To do that all must learn to be lifelong learners because only they can survive in this era of technology changing.