Học trí tuệ nhân tạo

Theo nhiều khảo cứu, Mĩ đang trải qua việc thiếu hụt nghiêm trọng người có kĩ năng Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy. Do đó, một số công ti sẵn lòng trả tiền cho những người học những kĩ năng này, với giả định rằng sau khi học nó, họ sẽ làm việc cho công ti của họ. Trong quá khứ, con số các việc làm AI và học máy đã tăng trên 100%. Phần lớn các việc làm được trả lương nhiều hơn $100,000 mỗi năm, nhưng không có đủ người có những kĩ năng này. Hôm qua, một người quản lí cấp cao nói với báo chí: “Tôi cần 500 công nhân có kĩ năng học máy nhưng chỉ có 125 người xin vào, tôi tìm đâu ra số còn lại?”

Thứ ba tuần trước, Facebook và Udacity công bố “PyTorch: Scholarship Challenge,” cung cấp cho người học cơ hội học cách xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học sâu. Chương trình học bổng này sẽ cung cấp cho người học cơ hội học các kĩ năng học sâu theo nhu cầu bằng PyTorch, cũng như thu được học bổng toàn phần vào chương trình bằng cấp Nanodegree về học sâu của Udacity.

PyTorch Scholarship Challenge được lập ra trong hai pha. Pha một bao gồm những người mới học môn học thách thức hai tháng của Udacity có tên là “Nhập môn vào Học sâu bằng PyTorch”, được người tạo ra PyTorch dạy và kĩ sư nghiên cứu AI của Facebook Soumith Chintala dạy. Môn này sẽ dạy cho 10,000 người học những điều căn bản của học sâu, và cách xây dựng mạng thần kinh sâu dùng PyTorch.

Sau khi hoàn thành môn học thứ nhất này, 300 người học hàng đầu sẽ tiếp tục được học bổng toàn phần vào chương trình bằng cấp Nanodegree Học sâu của Udacity. Trong chương trình này, người học sẽ học về các chủ điểm như mạng thần kinh cuộn nếp và tái diễn, mạng đối thủ chung, triển khai và nhiều điều nữa.

Những người tham gia có quan tâm phải có kĩ năng lập trình Python giỏi và tri thức về đại số tuyến tính. Bạn có thể đăng kí theo học PyTorch Scholarship Challenge ở đây.

https://www.udacity.com/facebook-pytorch-scholarship

 

—English version—

 

Learning Artificial Intelligence

According to several studies, the U.S. is experiencing a critical shortage of people with Artificial intelligence (AI) and machine learning skills. Therefore, some companies are willing to pay for people to learn these skills, assume that after learning it, they will work for them. In the past two years, the number of AI and machine learning jobs have increased over 100%, Most jobs in pay more than $100,000 per year, but there are not enough people who have the skills. Yesterday, a senior manager told the newspapers: “I need 500 workers with machine learning skills but have only 125 applicants, where do I find the rest?”

Last Tuesday, Facebook and Udacity announced the “PyTorch: Scholarship Challenge, offering students the opportunity to learn how to build, train, and deploy deep learning models. The scholarship program will offer students the chance to learn in-demand deep learning skills with PyTorch, as well as earn a full scholarship to Udacity’s Deep Learning Nanodegree program.

The PyTorch Scholarship Challenge is set up in two phases. Phase one involves students taking a new two-month Udacity Challenge Course called “Introduction to Deep Learning with PyTorch”, taught by PyTorch creator and Facebook AI research engineer Soumith Chintala. The course will teach 10,000 students the basics of deep learning, and how to build deep neural networks using PyTorch.

After completing this first course, the top 300 students will go on to earn full scholarships to Udacity’s Deep Learning Nanodegree program. In this program, students will learn about topics such as convolutional and recurrent neural networks, generative adversarial networks, deployment, and more.

Interested participants must have strong Python programming skills and knowledge of linear algebra. You can sign up for the PyTorch Scholarship Challenge here.

https://www.udacity.com/facebook-pytorch-scholarship