Tuyên bố của ACM

Hội máy tính (ACM) trích dẫn mười lí do sinh viên nên học tính toán bây giờ:

http://computingcareers.acm.org/?page_id=4

Mười lí do hàng đầu cho môn học trong tính toán (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin)

1. Tính toán là một phần của mọi thứ chúng ta làm!

Tính toán và công nghệ máy tính là một phần của mọi thứ động chạm tới cuộc sống của chúng ta từ xe hơi chúng ta lái, tới phim chúng ta xem, tới cách doanh nghiệp và chính phủ đối xử với chúng ta. Hiểu các chiều khác nhau của tính toán là một phần của tập kĩ năng cần thiết cho người có giáo dục trong thế kỉ 21. Dù bạn muốn là nhà khoa học, phát triển những ứng dụng sát thủ mới nhất, hay chỉ biết nó thực sự nghĩa là gì khi ai đó nói “máy tính phạm sai lầm”, việc học tính toán sẽ cung cấp cho bạn tri thức có giá trị.

2. Tri thức chuyên gia trong tính toán tạo khả năng cho bạn giải quyết vấn đề phức tạp, thách thức.

Tính toán là bộ môn cung cấp những khả năng thách thức và có thưởng cho miền rộng mọi người bất kể tới miền quan tâm của họ. Tính toán yêu cầu và phát triển các năng lực trong giải quyết các vấn đề sâu, đa chiều yêu cầu tưởng tượng và nhạy cảm với đa dạng mối quan tâm.

3. Tính toán tạo khả năng cho bạn tạo ra khác biệt tích cực trên thế giới.

Tính toán dẫn lái phát kiến trong khoa học (dự án hệ gen người, nghiên cứu vắc xin AIDS, giám sát và bảo vệ môi trường, chỉ nêu một số lĩnh vực), và cũng trong kĩ nghệ, doanh nghiệp, giải trí và giáo dục. Nếu bạn muốn làm ra khác biệt tích cực trên thế giới, học tính toán.

4. Tính toán cung cấp nhiều kiểu nghề sinh lời.

Việc làm tính toán nằm trong số những việc làm được trả lương cao nhất và có thoả mãn việc làm cao nhất. Tính toán rất thường được liên kết với phát kiến, và phát triển trong tính toán có xu hướng dẫn lái nó. Điều này đến lượt nó lại là chìa khoá cho tính cạnh tranh quốc gia. Khả năng cho phát triển tương lai được mong đợi thậm chí còn lớn hơn chúng đã từng vậy trong quá khứ.

5. Việc làm tính toán là ở đây để còn lại, bất kể nơi bạn ở.

Thực tế có nhiều việc làm tính toán hơn người đủ chất lượng lấp vào chúng ở Mĩ. Việc làm CNTT ở Mĩ đã cao hơn 17% so năm 2004 với năm 1999. Sở thống kê lao động nói tính toán có tiềm năng lớn nhất cho việc làm mới cho tới năm 2014. Vâng, một số việc làm CNTT đã đi ra nước ngoài. Nếu bạn cân nhắc tăng trưởng được mong đợi trong tính toán, dễ thấy rằng các công ti đơn giản cần nhiều tài năng hơn. Đừng bỏ lỡ việc theo đuổi một số lớn vị trí mở ra đang sẵn có ngay bây giờ, ở đây là ở Mĩ.

6. Tri thức chuyên gia trong tính toán giúp bạn cho dù chọn lựa nghề chính của bạn là cái gì đó khác.

Có môn tính toán sẽ cung cấp cho bạn nền tảng tri thức, cách giải quyết vấn đề và tư duy logic điều sẽ phục vụ như ưu thế cạnh tranh cho bạn trong nghề nghiệp của bạn, trong bất kì lĩnh vực nào bạn chọn.

7. Tính toán cung cấp cơ hội lớn cho tính sáng tạo và tính phát kiến thực.

Tạo ra giải pháp tính toán chất lượng cao là hoạt động sáng tạo cao, và tính toán hỗ trợ cho công việc sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác. Giải pháp tốt nhất trong tính toán biểu lộ mức độ cao của thanh lịch và cái đẹp.

8. Tính toán có không gian cho cả công việc cộng tác và nỗ lực cá nhân.

Tính toán thường là một phần của tổ, điều yêu cầu nhiều người với nhiều loại kĩ năng khác nhau. Vậy mà vẫn có nhiều chỗ cho thính nhạy và tưởng tượng cá nhân.

9. Tính toán là phần bản chất của chuẩn bị hàn lâm rộng và đa dạng.

Số ngày càng tăng các đại học và người sử dụng nhân công coi việc hoàn thành thành công các môn khoa học máy tính như dấu hiệu về tính đa dạng hàn lâm.

10. Các cơ hội tương lai trong tính toán là không có biên giới.

Tính toán là một trong những lĩnh vực gần như không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp. Đây là lí do tại sao chúng ta thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng mọi cách mà bạn có thể làm ra đóng góp cho nó và nó có thể làm cho công việc đời bạn thành hứng thú và thực.

 

—-English version—-

 

ACM statement

The Association for Computing Machinery (ACM) cited ten reasons students should study computing now:

http://computingcareers.acm.org/?page_id=4

Top 10 Reasons to Major in Computing (Computer Science, Software Engineering, Information System Management)

1. Computing is part of everything we do!

Computing and computer technology are part of just about everything that touches our lives from the cars we drive, to the movies we watch, to the ways businesses and governments deal with us. Understanding different dimensions of computing is part of the necessary skill set for an educated person in the 21st century. Whether you want to be a scientist, develop the latest killer application, or just know what it really means when someone says “the computer made a mistake”, studying computing will provide you with valuable knowledge.

2. Expertise in computing enables you to solve complex, challenging problems.

Computing is a discipline that offers rewarding and challenging possibilities for a wide range of people regardless of their range of interests. Computing requires and develops capabilities in solving deep, multidimensional problems requiring imagination and sensitivity to a variety of concerns.

3. Computing enables you to make a positive difference in the world.

Computing drives innovation in the sciences (human genome project, AIDS vaccine research, environmental monitoring and protection just to mention a few), and also in engineering, business, entertainment and education. If you want to make a positive difference in the world, study computing.

4. Computing offers many types of lucrative careers.

Computing jobs are among the highest paid and have the highest job satisfaction. Computing is very often associated with innovation, and developments in computing tend to drive it. This, in turn, is the key to national competitiveness. The possibilities for future developments are expected to be even greater than they have been in the past.

5. Computing jobs are here to stay, regardless of where you are located.

There actually are more computing jobs than qualified people to fill them in the United States. U.S. IT employment was 17% higher in 2004 than in 1999. The Bureau of Labor Statistics says computing has the greatest potential for new jobs through 2014. Yes, some IT jobs have gone overseas. If you consider the expected growth in computing, it’s easy to see that companies simply need more talent. Don’t miss out on pursuing the large number of open positions available right now, here in the United States.

6. Expertise in computing helps you even if your primary career choice is something else.

Having a computing major will provide you with a foundation of knowledge, problem solving and logical thinking that will serve as a competitive advantage to you in your career, in whatever field you choose.

7. Computing offers great opportunities for true creativity and innovativeness.

Creating high-quality computing solutions is a highly creative activity, and computing supports creative work in many other fields. The best solutions in computing exhibit high levels of elegance and beauty.

8. Computing has space for both collaborative work and individual effort.

Computing is often about being part of a team that requires people with many different kinds of skills. Yet there is also plenty of space for individual flair and imagination.

9. Computing is an essential part of well-rounded academic preparation.

An increasing number of universities and employers see successful completion of a computer science course as a sign of academic well-roundedness.

10. Future opportunities in computing are without boundaries.

Computing is one of those fields where it is almost impossible to predict what will happen next. This is why we cannot even begin to imagine all the ways that you can make a contribution to it and it can make your life’s work exciting and real.