Dạy trẻ nhỏ

Một cô giáo trường tiểu học viết cho tôi: “Tôi thích bài báo của thầy về cải tiến hệ thống giáo dục. Câu hỏi của tôi là tôi có thể dùng hoạt động nào để cải tiến giáo dục tiểu học? Xin cám ơn.”

 

Đáp: Tôi không dạy tiểu học cho nên tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn được. Nhưng tôi có cách nhìn cá nhân: “Tôi tin ngày nay, mọi học sinh đều cần là người học cả đời. Điều đó có nghĩa là họ phải phát triển tình yêu học tập khi họ vẫn còn nhỏ. Bất kì cái gì bạn có thể làm cho học sinh của bạn yêu thích học tập, bạn thành công trong cải tiến hệ thống giáo dục.”

Khi bố mẹ và con cái cùng đọc sách với nhau, trẻ nhỏ khám phá và học nhiều thứ. Trẻ em tò mò, chúng sẽ hỏi nhiều câu hỏi và học từ những câu trả lời cho nên bố mẹ cần kiên nhẫn và giúp cho chúng phát triển tình yêu học tập của chúng. Ngay cả ở lứa tuổi rất nhỏ, trẻ em đã phát triển ưa thích riêng của chúng về điều chúng thích và không thích. Do đó, điều quan trọng đối với bố mẹ là KHÔNG THÚC ÉP chúng học bất kì cái gì mà chúng không thích, dù đó là toán học, âm nhạc, vẽ, hay đọc. Chủ định của giáo dục tại lứa tuổi nhỏ này là phát triển tình yêu học tập, không phải là giỏi trong bất kì môn học đặc thù nào. Nếu trẻ em thích cái gì đó, chúng sẽ làm việc miệt mài mà không có sự giúp đỡ nào. Chẳng hạn, đứa trẻ thích đọc sẽ đọc ngấu nghiến nhiều sách, nhiều hơn bố mẹ mong đợi. Đứa trẻ yêu âm nhạc sẽ luyện tập nhạc cụ vô tận mà không phải bị nhắc tập. Chúng có động cơ học vì chúng yêu thích điều chúng làm.

Khi trẻ em tới trường tiểu học, chúng có bạn bè và thường chia sẻ thông tin và khám phá nhiều thứ hơn. Trẻ em bao giờ cũng muốn biết nhiều hơn vì não của chúng đang phát triển cho nên điều quan trọng với các thầy cô là lắng nghe và giúp giải thích điều chúng muốn biết. Tại lứa tuổi nhỏ này, tốt hơn cả là khuyến khích việc học của chúng bằng cách trả lời những câu hỏi tò mò của chúng và không ép buộc chúng học những thứ mà họ nghĩ là chúng cần. Bất kì hoạt động nào làm cho chúng sợ học đều phải bị loại bỏ. Học là khám phá và trải nghiệm. (nghĩa là, Trải nghiệm là việc nhập tâm hoá, KHÔNG phải là ghi nhớ.) Vào lúc này, chúng cần có khả năng học từ nhiều nguồn, không chỉ từ việc học trên lớp. Có máy laptop hay máy tính bảng sẽ cho phép chúng truy nhập vào những hoạt động học tập phong phú hơn như phim ảnh, videos, trò chơi, và các websites giáo dục cho nên chúng có thể khám phá và trải nghiệm nhiều điều. Học sinh không chỉ đọc mà còn nhìn mọi thứ và trải nghiệm chúng. Để hỗ trợ cho việc học này, các thầy cô có thể cần thiết kế các thực nghiệm cho học sinh học bằng việc cho làm “thực hành” thay vì chỉ nghe giảng. Sau đây là một số các websites rất phổ biến mà phần lớn các trường tiểu học ở Mĩ đang dùng như phần bổ sung cho việc dạy của họ: Khan Academy, Sesame Street, PBSKids, CoolMath, Starfall, and MakeMeGenius, v.v.

Lưu ý: Tôi biết nhiều bố mẹ muốn con cái họ là giỏi nhất hay thậm chí “thiên tài” về toán hay âm nhạc. Họ thường ép buộc con cái họ học các môn học này từ tuổi rất nhỏ. Tôi có nhiều học sinh đã bảo tôi rằng họ “ghét toán” vì họ bị buộc phải học toán khi họ còn nhỏ. Trong toàn bộ trường trung học, họ “đau khổ với môn toán” và khi họ vào đại học, họ không muốn học bất kì lớp toán nào. Vì môn học của tôi yêu cầu toán, họ thường than: “Em cứ tưởng em thoát được khỏi toán, mà thầy lại làm cho em trải qua cơn ác mộng của em lần nữa.”

 

—English version—

 

Teaching Children

An elementary school teacher wrote to me: “I like your articles on improving the education system. My question is what activities could I use to improve the elementary education? Thanks.”

 

Answer: I do not teach elementary so I cannot answer your question. But I have a personal view: “I believe today, all students need to be lifelong learners. It means they must develop a love for learning when they are still young . Whatever you can make your students to love learning, you are successful in improving the education system.”

When parents and children read books together, young children discover and learn things. Children are curious, they will ask a lot of questions and learn from the answers so parents need to be patient and help them to develop their love for learning. Even at a very young age, children already develop their own preference on what they like and do not like. Therefore, it is important for parents to NOT PUSH them to learn anything that they do not like, whether it is math, music, drawing, or reading. The purpose of education at this young age is to develop the love for learning, not to be good in any particular subject. If children like something, they will work hard without any help. For example, a child who loves to read will devour many books, more than the parents expected. A child who loves music will practice the instrument endlessly without being told. They are motivated to learn because they love what they do.

When children go to elementary school, they have friends and often share information and discover more things.  Children always want to know more as their brain is developing so it is important for the teachers to listen and help explain what they want to know. At this young age, it is better to encourage their learning by answering their curious questions and not force them to learn things that you think they need. Any activity that makes them afraid of learning must be eliminated. To learn is to discover and experience. (i.e., To experience is to internalize, NOT memorize.) At this time, they need to be able to learn from multiple sources, not just the classroom learning. Having a laptop or tablet will allow them to access much richer learning activities such as films, videos, games, and educational websites so they can discover and experience many things. Students are not just reading but also seeing things and experiencing them. To support this learning, the teachers may need to design experiments for students to learn by getting “hands-on” instead of just lecturing. Following are some very popular websites that most elementary schools in the U.S. are using as supplements to their teaching: Khan Academy, Sesame Street, PBSKids, CoolMath, Starfall, and MakeMeGenius, etc.

Note: I know many parents want their children to be the best or even “genius” in math or music. The often force them to learn these subjects at a very early age. I have many students who told me that they “hate math” because they were forced to learn math when they were young. Throughout high school, they “suffered from math” and when they go to college, they do not want to take any math class. Since my course requires maths, they often lamented: “I thought I was liberated from math, but you make me go through my nightmare again.”