JavaScript

Đêm qua, tôi nhận được một email từ một học sinh: “Trong bài viết của thầy về các ngôn ngữ lập trình, thầy đã nhắc tới Java, Python, R, và MATLAB nhưng không nói tới JavaScript. Có vấn đề với JavaScript sao? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: “Khi tôi viết bài đó, tôi đã nghĩ về trí tuệ nhân tạo và Học máy chính là hai lớp tôi đang dạy trong học kì này. Có các ngôn ngữ lập trình khác mà tôi đã không nhắc tới như JavaScript hay Ruby cũng là tuyệt vời.

Nếu em muốn xây dựng websites, em phải học JavaScript. Nó được tạo ra cho những người phát triển web, đặc biệt là phần mặt tiền. Nhiều app di động cũng được xây dựng bằng JavaScript. Nhưng hơn cả điều đó, JavaScript đang mở rộng nhanh chóng sang nhiều nền, nhiều ứng dụng, và nhiều công ti đang dùng nó hơn trước đây. Tôi nghĩ Java, Python, và JavaScript là những ngôn ngữ phổ biến nhất ngày nay. Nếu em có thể làm chủ một trong ba ngôn ngữ này, em sẽ làm tốt.

 

—English version—

 

JavaScript

Last night, I received an email from a student: “In your article about programming languages, you mentioned Java, Python, R, and MATLAB but not JavaScript. Is there a problem with JavaScript? Please advise.”

 

Answer: “When I wrote that article, I was thinking about Artificial Intelligence and Machine learning which are two classes that I am teaching this semester. There are other programming languages that I did not mention such as JavaScript or Ruby which are excellent too.

If you want to build websites, you must learn JavaScript. It was created for web developers, especially the front end. Many mobile apps are also built with JavaScript. But more than that, JavaScript is expanding quickly to more platforms, more applications, and more companies are using it than ever before. I think Java, Python, and JavaScript are the most popular languages today. If you can master one of these three languages, you will do well.