Lời khuyên của Google

Ngày nay, Công nghệ thông tin là một trong những nghề có nhu cầu cao nhất và được trả lương tốt nhất. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có thể đảm đương được việc vào đại học. Có những tuỳ chọn khác như các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) hay bài học trực tuyến trên YouTube và các websites kĩ thuật.

Hiện thời, một số công ti công nghệ như Google, Apple, IBM, v.v. đã công bố rằng họ đang thuê người có kĩ năng mà họ cần cho dù không có bằng đại học. Nhưng nhiều người không biết nhu cầu của họ là gì mãi cho tới giờ khi Google đăng lời khuyên của nó như sau: “Hướng dẫn này là con đường gợi ý cho sinh viên đại học phát triển kĩ năng kĩ thuật của họ về mặt hàn lâm và phi hàn lâm qua việc học thực hành tự theo nhịp của mình … Các nguồn trực tuyến được cung cấp trong hướng dẫn này không có nghĩa là thay thế cho các môn học sẵn có tại đại học của bạn. Tuy nhiên, chúng có thể giúp phụ thêm việc học của bạn hay cung cấp một nhập môn vào chủ đề này.”

Mặc dầu nó được dự định dành cho sinh viên đại học, tôi nghĩ nó là thông tin cực kì hay cho bất kì ai muốn biết về yêu cầu của Google về kĩ sư phần mềm của nó, và tuân theo hướng dẫn này để học Java, C++, Python, Học máy, tính toán mây, v.v.

https://techdevguide.withgoogle.com/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/foundational/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/advanced/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/machine-learning/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/cloud/

 

—English version—

 

Google’s Advice

Today, Information Technology is one of the highest -demand and best-paying careers. However, not everyone can afford to go to university. There are other options such as Massive Open Online Courses (MOOCs) or online tutorials on YouTube and technical websites.

Currently, some technology companies such as Google, Apple, IBM, etc. announced that they are hiring people who have the skills that they need even without a college degree. But many people do not know what their needs are until now that Google posted its advice as follows: “This guide is a suggested path for University students to develop their technical skills academically and non-academically through self-paced hands-on learning … The online resources provided in this guide are not meant to replace courses available at your University. However, they may help supplement your learnings or provide an introduction to the topic.”

Although it is intended for college students, I think it is an excellent information for anyone to learn about Google’s require for its software engineers, and follow this guide to learn Java, C++, Python, Machine learning, cloud computing etc.

https://techdevguide.withgoogle.com/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/foundational/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/advanced/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/machine-learning/

https://techdevguide.withgoogle.com/paths/cloud/