Ngôn ngữ lập trình

Có nhiều ngôn ngữ lập trình máy tính tồn tại ngày nay, một số được thiết kế để phục vụ một chủ định hay nền đặc biệt trong khi những ngôn ngữ khác có thể được dùng trong hầu hết bất kì ứng dụng. Nếu các em bị hoang mang về cần học ngôn ngữ lập trình nào, thầy sẽ cho các em một số lời khuyên:

Là sinh viên đại học, bất kể các em chọn lĩnh vực học tập nào, các em đều cần biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình vì sớm hay muộn, các em sẽ cần nó trong việc làm của các em. Để bắt đầu, thầy khuyên rằng các em học Java. Đây là ngôn ngữ phổ biến nhất ngày nay và được dùng trong mọi ngành công nghiệp khắp thế giới. Các em cũng có thể học Java trực tuyến, có nhiều bài học rất hay trên YouTube và MOOCs. Nếu các em làm chủ ngôn ngữ Java, các em có thể học các ngôn ngữ khác một cách dễ dàng. Java cũng được sử dụng trong nhiều hệ thống Dữ liệu lớn, như MapR với OJAI API và JSON.

Nếu các em là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm, các em có thể xem xét học Python. Hiện thời, trong các đại học Mĩ, Python là phổ biến hơn Java. Có thể Python sẽ thay thế Java làm ngôn ngữ lập trình chính. Python được dùng trong nhiều hệ thống Dữ liệu lớn, Học máy, và các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh Python, các em cần học SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) và NOSQL cũng như các công cụ như  PIG, HIVE, Impala, v.v. vì nhiều vị trí phân tích dữ liệu và nhà khoa học dữ liệu được yêu cầu về những kĩ năng này.

Nếu các em là sinh viên về toán hay thống kê nhưng muốn làm việc trong các khu vực Big data hay Trí tuệ nhân tạo, các em có thể học ngôn ngữ R. R là ngôn ngữ lập trình tính toán thống kê và đồ hoạ được thiết kế đặc biệt cho tính toán thống kê. Các em có thể phát triển các mô hình toán học và bản mẫu để chứng minh các giả thuyết hay nhận diện hình mẫu hay xu hướng nào đó từ khối lượng dữ liệu bao la. R là cực tốt trong việc giúp các nhà khoa học và nhà toán học thăm dò và hiểu xu hướng trong dữ liệu thống kê.

Nếu các em là sinh viên về toán và muốn làm nghiên cứu, có thể các em cần học MATLAB. Đây là ngôn ngữ lập trình được dùng chủ yếu cho tính toán số. MATLAB là tương tự như Python và C++. Nếu các em giỏi trong MATHLAB, dễ dàng học các ngôn ngữ khác.

 

—English version—

 

Programming Languages

There are many computer programming languages exist today, some are designed to serve a specific purpose or platform while others can be used in almost any application. If you are confused about which language to learn, I would like to give you some recommendations:

As college students, regardless of which field of study that you select, you need to know at least one programming language because sooner or later, you will need it in your job. To start, I recommend that you study Java. This is the most popular language today and being used in every industry around the world. You can also learn Java online, there are several excellent tutorials on YouTube and MOOCs. If you master the Java language, you can learn other languages easily. Java is also being used in many Big Data systems, such as MapR with the OJAI API and JSON.

If you are a Computer Science or Software Engineering students, You may consider learning Python. Currently, in U.S. universities, Python is more popular than Java. It is possible Python could replace Java as the main programming language. Python is being used in many Big data systems, Machine learning, and Artificial Intelligence applications. In addition to Python, you need to learn SQL (Structured Query Language) and NOSQL as well as tools such as  PIG, HIVE, Impala, etc. as many Data analyst and Data scientist positions are required these skills.

If you are students in mathematics or statistics but want to work in Big data or Artificial intelligence areas, you may want to learn the R language. R is a statistical computing and graphics programming language specifically designed for statistical computing. You can develop math models and prototypes to prove hypotheses or identify certain patterns or trends from the vast amount of data. R is excellent in helping scientists and mathematicians to explore and understand trends in statistical data.

If you are students in mathematics and want to do research, maybe you want to learn MATLAB. This is a programming language used mostly for numerical computing. MATLAB is similar to Python and C++. If you are good in MATHLAB, it is easy to learn other languages.