Kĩ năng máy tính và nghệ thuật

Một học sinh viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em học Khoa học máy tính nhưng em muốn học Nghệ thuật. Em thích vẽ và rất giỏi về điều đó. Bố em bảo em rằng không có việc làm cho nghệ sĩ và người tốt nghiệp trong Nghệ thuật thường không thể kiếm sống tốt được. Gia đình em nghèo cho nên em hiểu mối bận tâm của họ, nhưng em bị giằng xé giữa học cái gì đó mà em thích và cái gì đó mà em có thể giúp được cho gia đình em. Hiện thời, em bị hoang mang, thất vọng và cần lời khuyên của thầy. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Ngày nay khoa học máy tính là chất keo kết nối nhiều lĩnh vực lại với nhau để tạo ra lĩnh vực mới, điều mở ra những việc làm mới. Lời khuyên của thầy là em có thể cần học vài môn học trong Khoa học máy tính và đồng thời theo đuổi chiều hướng mới trong Nghệ thuật. Sau đây là vài nghề nghiệp về những việc làm có cả Máy tính và Nghệ thuật.

Các nghệ sĩ đa phương tiện và người làm phim hoạt hoạ là những người phát triển các tài liệu nghệ thuật dùng máy tính. Chẳng hạn, chương trình tivi thương mại thường có các nhân vật hoạt hình được tạo ra bởi các nghệ sĩ đa phương tiện. Họ cũng tạo ra các nhân vật và nội dung cho trò chơi video và phim hoạt hình. Bằng cử nhân trong khoa học máy tính được yêu cầu để làm việc trong lĩnh vực này, cũng như có kĩ năng nghệ thuật. Một công ti như Pixar bao giờ cũng tìm những người có cả kĩ năng máy tính và nghệ thuật.

Người thiết kế đồ hoạ là nhà chuyên nghiệp có tài năng nghệ thuật được cần để phát triển bộ khung và các thiết kế do máy tính sinh ra hay lắp ráp các phương tiện để tạo nên cách bố cục hấp dẫn. Một cách điển hình họ cần bằng cử nhân. Họ tạo ra những thứ như huy hiệu và minh hoạ, website mặt tiền, điều có thể được dùng cho các chiến dịch quảng cáo hay đóng gói sản phẩm, hay phát sinh nội dung được hiển thị trực tuyến hay trong in ấn.

Những người thiết kế công nghiệp là các nhà chuyên nghiệp tham gia vào trong phát triển các bản kế hoạch thiết kế cho mọi thứ từ xe cộ cho tới máy rửa bát tới đồ chơi trẻ con. Họ dùng kĩ năng nghệ thuật của mình để phát triển các ý tưởng được cải tiến thêm khi dùng chương trình máy tính và đều đặn đi vào tổ hợp nghệ thuật và máy tính vào trong nhiệm vụ công việc hàng ngày của họ. Những việc làm này biến thiên từ chế tạo xe hơi, chế tạo đồ chơi, chế tạo giầy dép và quần áo.

Ngày nay có kĩ năng máy tính là cần thiết để có được việc làm. Gần như mọi việc làm trong tương lai đều yêu cầu kĩ năng máy tính và trao đổi. Không thành vấn đề em làm gì, em cần ít nhất là tri thức cơ bản về cách dùng máy tính. Kinh nghiệm với các chương trình xử lí văn bản và trang tính, như Word và Excel của Microsoft là kĩ năng căn bản nhất mà mọi học sinh phải biết. Các công ti mong đợi mọi công nhân đều có những kĩ năng bản chất này vì chúng giúp em viết báo cáo, đưa thêm cùng các trang tính vào, hay soạn thảo thư từ cũng như tìm thông tin và viết emails. Trong một số hoàn cảnh, như kĩ năng nghệ thuật trong phương tiện xã hội và tiếp thị chung cuộc có thể giúp em đi vào vị trí cao hơn.

 

—English version—

 

Computer skills and Arts

A student wrote to me: “My parents want me to study Computer Science but I want to study Arts. I love drawing and very good at it. My father told me that there is no job for an artist and graduates in Arts often cannot make a good living. My family is poor so I understand their concern, but I am torn between studying something that I love and something that I can help my family. Currently, I am confused, frustrated and need your advice. Please help.”

 

Answer: Today computer science is the glue that connects many fields together to create new fields which open new jobs. My advice is you may need to take a few courses in Computer Science and at the same time pursue a new direction in Arts. The following are several careers for jobs Involving Computers and Art

Multimedia Artists and Animators are people who develop artistic materials using a computer. For example, a television commercial often has animated characters create by multimedia artists. They also create characters and content for video games and animated films. A bachelor’s degree in computer science is required to work in this field, as well as having artistic skill. A company like Pixar is always looking for people with both computer and art skills.

Graphic Designer is professionals who have the artistic talent needed to develop sketches and computer-generated designs or assemble media to form an appealing layout. They typically need a bachelor’s degree. They produce things like logos and illustrations, website front end, which may be used for advertising campaigns or product packaging, or generate content that’s displayed online or in print.

Industrial designers are professionals who involved in developing design plans for everything from vehicles to dishwashers to children’s toys. They use their artistic skills to develop ideas that are refined using computer programs and regularly get to incorporate art and computers into their daily job duties. These jobs vary from car manufacturing, toy manufacturing, shoes and clothes manufacturing etc.

Today having computer skills are necessary to get a good job. Almost all jobs in the future require computer and communication skills. No matter what you do, you need at least basic knowledge of how to use a computer. Experience with word processing and spreadsheet programs, such as Microsoft Word and Excel is the most basic skills every student must know. Companies expect all workers to have these essential skills because they help you to write reports, putting together spreadsheets, or drafting letters as well as searching for information and writing emails. In some contexts, such as artistic skills in social media and marketing can eventually help you to get into a higher position.