Học ngoại ngữ

Một sinh viên khoa học máy tính năm thứ nhất đã viết cho tôi: “Em bị lẫn lộn về chọn ngoại ngữ nào. Bố mẹ em muốn em học tiếng Anh; bạn em đang học tiếng Hàn vì dễ kiếm được việc làm với các công ti Hàn Quốc. Những người khác đang học tiếng Nhật để cho họ có thể sang Nhật và làm việc. Hiện thời, trường của em khuyến khích học tiếng Trung Quốc hay tiếng Nga vì sẽ có cơ hội trong tương lai. Xin thầy cho em lời khuyên.”

 

Đáp: Trong thế giới được toàn cầu hoá này, biết ngôn ngữ thứ hai là cần thiết. Có những ý kiến khác nhau về việc học ngoại ngữ, nhưng theo ý kiến của tôi, điều đó biến thiên tuỳ theo nhu cầu thị trường địa phương. Hiện thời tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên khắp thế giới. Nếu bạn biết thạo ngôn ngữ này, bạn có thể đi bất kì chỗ nào và làm việc ở gần như bất kì công ti nào. Phần lớn các công ti toàn cầu lớn hiện thời đều yêu cầu rằng mọi nhân viên phải dùng tiếng Anh, và phần lớn các trao đổi doanh nghiệp đều trong tiếng Anh. Tôi đã du hành tới nhiều nước, và ở mọi nơi tôi tới, tôi đều thấy nhiều người đang học và trao đổi bằng tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ chung mà mọi người từ những nước khác nhau có thể dùng để trao đổi lẫn nhau.

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ được cần để làm việc cho các nước nói tiếng Anh như Mĩ hay Anh và Australia, nhưng nó được dùng bởi nhiều công ti toàn cầu, kể cả các công ti Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bằng việc học tiếng Anh, bạn có thể được chuẩn bị tốt cho việc làm ở bất kì công ti toàn cầu nào. Cho dù bạn làm việc cho công ti Hàn Quốc hay Trung Quốc, việc biết tiếng của họ có thể làm cho bạn có được việc làm ở nước bạn nhưng nó giới hạn thăng tiến của bạn ở đâu đó. Bằng việc biết thạo tiếng Anh, điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho bạn vì bạn có thể làm việc ở nhiều chỗ.

Tôi đã từng dạy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, và Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm và ngôn ngữ duy nhất tôi dùng là tiếng Anh. Mọi tài liệu của tôi, kể cả câu hỏi, bài kiểm tra cũng trong tiếng Anh. Ngày nay, phần lớn các báo kĩ thuật, các bài báo nghiên cứu, sách giáo khoa đều được viết trong tiếng Anh và nhiều môn học MOOC được dạy trong tiếng Anh. Bằng việc biết ngôn ngữ này, bạn có nhiều chọn lựa hơn, cơ hội tốt hơn để học nhiều thứ hơn các ngôn ngữ khác. Là sinh viên khoa học máy tính, bạn cần học tiếng Anh vì nó là ngôn ngữ được dùng trong nhiều ngôn ngữ lập trình và đào tạo kĩ thuật.

Tôi đã du hành tới nhiều nước trên thế giới. Trao đổi chưa bao giờ là vấn đề với tôi vì mọi người khắp thế giới đều nói tiếng Anh. Trong khi học vài từ trong tiếng địa phương là điều tốt, nhưng tiếng Anh bao giờ cũng giúp cho tôi không thành vấn đề nơi tôi tới. Ở nhiều chỗ, mọi người ưa thích nói tiếng Anh với tôi vì họ muốn thực hành vì việc đó là tốt cho công việc của họ. Vài năm trước đây khi dạy ở Nhật Bản, tôi học được vài câu tiếng Nhật Bản cho nên tôi có thể gọi thức ăn trong nhà hàng. Tất nhiên, phát âm của tôi không tốt lắm, người phục vụ bàn nói: “Ông có vẻ không giống người Nhật Bản, cho nên xin cứ nói tiếng Anh, chúng tôi hiểu tiếng Anh.”

Tất nhiên, bạn có nhiều chọn lựa nhưng lời khuyên của tôi là học tiếng Anh, nó sẽ làm cho bố mẹ bạn hài lòng, và tôi nghĩ nó sẽ giúp cho bạn trong nghề nghiệp của bạn.

 

—English version—

 

Learning a Foreign language

A first year Computer Science student wrote to me: “I am confused about which foreign language to choose. My parents want me to learn English; my friends are learning Korean because it is easier to get a job with Korean companies. Others are studying Japanese so they can go to Japan and work. Currently, my school encourages students to learn Chinese or Russian because there will be opportunities in the future. Please give me advice.”

 

Answer: In this globalized world, knowing a second language is a necessary. There are different opinions about learning a foreign language, but in my opinion, it varies according to the local job market needs. Currently English is the most popular language around the world. If you know this language well, you can go everywhere and work in almost any company. Most large global companies currently require that all employees to use English, and most business communication is in the English language. I have traveled in many countries, and everywhere I go, I find more people are learning and communicating in English. English is the common language that people from different countries can use to communicate with one another.

English is not the language needed to work for English-speaking countries such as the U.S. or the U.K and Australia, but it is being used by many global companies, including Japanese, Korean,  and Chinese. By learning English, you can be well-prepared for jobs in any global companies. Even you work for a Korean or Chinese company,  knowing their language may get you a job in your country but limit your advancement somewhere. By knowing English well, it would open more opportunities for you because you can work in many places.

I have been teaching in Japan, Korea, China, Malaysia, and Turkey for many years and the only language that I use is English. All of my materials, including quizzes, tests are also in English. Today, most technical papers, research articles, textbooks are written in English and many MOOCs courses are taught in English. By knowing this language, you have more choices, better chance to learn more things than others. As a computer science student, you need to learn English because it is the language used in many programming languages and technical training.

I have traveled to many countries in the world. Communication has never been a problem for me because people all around the world speak English. While learning a few words in the local language is a good thing, but English always helps me no matter where I go. In many places, people would prefer to speak English with me because they want to practice as it is good for their businesses. A few years ago when teaching in Japan, I learn a few phrases in Japanese so I can order foods in restaurants. Of course, my pronunciation was not very good, the waiter said: “You don’t look like a Japanese, so speak English, we understand English.”

Of course, you have many choices but my advice is to learn English, it will make your parents happy, and I think it will help you in your career.