Đọc và học

Nếu bạn đọc sách lịch sử, bạn sẽ thấy một số thiên tài như Leonardo da Vinci, Isaac Newton, hay Albert Einstein v.v. Đây có lẽ là những người “thông minh nhất” đã từng sống. Tuy nhiên, họ không có nhiều não hơn người trung bình như chúng ta, họ chỉ dùng não của họ một cách hiệu quả hơn. Theo thần kinh học, não là một cơ yêu cầu luyện tập thường xuyên để giữ cho nó mạnh khoẻ. Không có kích thích tâm trí, những kết nối giữa các nơ ron trong não bạn sẽ co lại và cuối cùng biến mất. Nói cách khác, não của bạn cần bạn luyện tập nó mọi ngày để cải tiến kết nối thần kinh. Khi bạn đọc sách (tức là, luyện tập), não của bạn làm việc tích cực để giải mã cả loạt các kí hiệu trừu tượng (tức là, các từ) và tổng hợp các kết quả thành điều phức tạp được gọi là “học.”

Ông Isaac Newton đã viết trong nhật kí của mình: “Sức mạnh của não tôi là sản phẩm của thói quen đọc hàng ngày của tôi.” Nếu bạn muốn cải thiện sức mạnh bộ não của bạn, bạn cần đọc nhiều hơn bằng việc phát triển thói quen đọc tốt. Vì phải mất ít nhất 30 ngày để phát triển một thói quen, nếu bạn có thể đọc mọi ngày trong 30 ngày, bạn sẽ phát triển thói quen đọc tốt. Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn có thời gian suy nghĩ và cuối cùng phát triển hiểu biết sâu hơn về tài liệu này hơn là khi xem phim hay đọc những thứ tầm thường mà không yêu cầu bạn nghĩ. Ích lợi của việc hiểu sâu hơn sẽ giúp bạn cải tiến năng lực đọc của bạn.

Bạn có bao giờ hỏi: “Tại sao một số học sinh dường như học nhiều thứ dễ dàng khi người khác không thể học được?” Câu trả lời có thể được giải thích trong kĩ năng đọc của họ và thái độ với việc học. Khoa học thần kinh giải thích rằng bộ não được làm sắc bén qua thời gian bằng việc hình thành những đường nối thần kinh mới. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng học nhiều, não của bạn càng có thể được phát triển tính kết nối thêm. Bất kì cái gì bạn thường xuyên đọc sẽ tạo ra những con đường đặc biệt trong não bạn, cuối cùng, bạn có thể học nhiều hơn về chủ đề bạn đọc. Chẳng hạn, nếu bạn đọc nhiều về toán học, bạn có thể trở nên giỏi hơn trong việc học toán. Học sinh đang học chăm chỉ bằng việc đọc nhiều hơn về một môn học, thường cải tiến tri thức của họ và điểm của họ qua thời gian. Học sinh tin rằng họ không “đủ thông minh” thường bỏ qua những môn nào đó, giới hạn khả năng đọc của họ và điểm của họ thường bị tồi nhất.

Tất nhiên, bất kì người nào cũng có thể làm thay đổi. Bước đầu tiên là đọc nhiều hơn về môn học, làm cho bộ não của bạn trở nên tích cực phát triển các kết nối thần kinh mới và chẳng mấy chốc bạn sẽ học tốt hơn. Socrates đã dạy học sinh của ông ấy: “Nếu các trò muốn học cái gì đó, đọc nhiều hơn về nó.” Việc đọc về chủ điểm nào đó cũng có thể làm lộ ra tính cách của bạn. Benjamin Franklin đã giải thích: “Nói cho tôi kiểu sách bạn đọc, và tôi có thể nói cho bạn về bạn là loại người nào.” Oscar Wilde cũng nói: “Bạn là điều bạn đọc.”

Việc đọc giúp học sinh phát triển thói quen học tốt, cải tiến tri thức và điểm của họ. Nó không phải là lí thuyết mà nó là sự kiện được khoa học hỗ trợ. Việc đọc không chỉ dành cho việc học mà còn mở tâm trí bạn với nhiều điều và ảnh hưởng tới cách bạn hành động. Bạn càng đọc nhiều, kĩ năng nói và viết của bạn sẽ càng tốt hơn. Bạn đọc càng sâu, khả năn hiểu tài liệu phức tạp của bạn càng tốt hơn. Đó là lí do tại sao tôi tin việc đọc có thể là điều quan trọng nhất mà học sinh nên làm để giúp cho họ đạt tới thành công.

 

—English version—

 

Reading and Learning

If you read a history book, you will find some geniuses like Leonardo da Vinci, Isaac Newton, or Albert Einstein etc. These are probably the “smartest” people who ever live. However, they do not have more brain than the average person like us, they just use their brains more efficiently. According to neuroscience, the brain is a muscle that requires constant exercise to keep it healthy. Without mental stimulation, the connections between neurons in your brain will shrink and eventually disappear. In another word, your brain needs you to exercise it every day to improves its neurons connectivity. As you read a book (i.e., exercise), your brain is actively working to decode a series of abstract symbols (i.e., Words) and synthesizing the results into a complex thing called “learning.”

Sir Isaac Newton wrote in his diary: “My brain’s power is a product of my daily reading habit.” If you want to improve your brain’s power, you need to read more by developing a good reading habit. Since it takes at least 30 days to develop a habit, if you can read every day for 30 days, you will develop a good reading habit. When you read a book, you have time to think and eventually develop a deeper understanding of the materials than when watching movies or reading trivial things that do not require you to think. The benefits of deeper understanding will help you improve your learning capacity.

Have you ever asked: “Why some students seem to learn many things easily when others cannot? The answer can be explained in their reading skills and attitude toward learning. Neuroscience explained that the brain can be reshaped over time by forming new neural pathways. The more you read, the more you learn, the more connective your brain can be developed. Whatever you read often will create specific pathways in your brains, eventually, you can learn more about the subject that you read. For example, if you read a lot about mathematics, you may become better at learning math. Students who are studying hard by reading more on a subject, often improve their knowledge and their grades over time. Students who believe that they are not “smart enough” often ignore certain subjects, limit their reading ability and their grades often get worst.

Of course, anyone can change. The first step is to read more about a subject, get your brain to be active to develop the new connection and soon you will learn better. Socrates taught his students: “If you want to learn something, read more about it.” Reading about certain topics may also reveal your character. Benjamin Franklin explained: “Tell me what type of books that you read, and I can tell you what kind of person you are.” Oscar Wilde also said: “You are what you read.”

Reading helps students to develop a good studying habit, improve their knowledge and grades. It is not a theory but it is a fact supported by science. Reading is not just for learning but also opens your mind to many things and affects the way you act. The more you read, the better your verbal and writing skills. The deeper you read, the better your ability to understand complex materials. That is why I believe reading could be the most important thing that students should do to help them achieve success.