Hạnh phúc

Một sinh viên viết cho tôi: “Nghề nghiệp nào sẽ mang cho em hạnh phúc? Em vẫn còn bị lẫn lộn về việc tìm nghề nghiệp mà sẽ cho em nhiều hạnh phúc hơn. Xin thầy lời khuyên.”

 

Tôi đã viết cho bạn đó: “Em ngụ ý gì bởi hạnh phúc? Em có biết nó là gì không? Mọi người có ý kiến khác nhau về hạnh phúc và thầy không biết nó ngụ ý gì với em. Vài năm trước, câu hỏi này đã được hỏi trong lớp của thầy và chúng tôi đã có cuộc trao đổi dài về nó. Nhiều sinh viên bảo thầy rằng hạnh phúc là có được điều họ muốn. Cho nên thầy thách thức họ: “Nếu em muốn được điểm tốt và có được nó, và em hạnh phúc nhưng cái gì xảy ra nếu em trượt tốt nghiệp? Em không hạnh phúc là cái chắc nhưng được bao lâu? Điều em coi là hạnh phúc là việc có được điều em muốn, có bằng cấp, có việc làm, đạt được thành công, trở thành ai đó, có thể là vị trí hàng đầu trong công ti. Khi mà em còn muốn cái gì đó và em có thể có được nó, em hạnh phúc nhưng nếu em không thể có được điều em muốn, thì em bất hạnh. Về căn bản, em liên kết hạnh phúc với các thứ, nghề nghiệp, việc làm, và các ý tưởng và những điều này đã trở thành quan trọng với em. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thời đại thay đổi nhanh chóng, nhiều thứ sẽ thay đổi qua thời gian. Cái là hạnh phúc cho em hôm nay có thể không là điều sẽ là hạnh phúc ngày mai. Em có việc làm hôm nay và em hạnh phúc, nhưng sau vài năm, em chán và thất vọng, việc làm này không còn là nguồn hạnh phúc thêm nữa. Em học công nghệ và có được việc làm và em hạnh phúc nhưng công nghệ thay đổi. Điều gì xảy ra nếu kĩ năng của em không còn được cần? Đột nhiên em lo nghĩ về mất việc làm cho nên việc làm của em không còn là nguồn hạnh phúc thêm nữa.”

Điều quan trọng cần hiểu rằng hạnh phúc là cái gì đó trong tâm trí em, không trong việc làm của em, hay các thứ vật chất, hay ý tưởng. Nghề nghiệp là cái gì đó em có thể tận hưởng làm. Nếu em thích điều em làm, em hạnh phúc và nếu em không thích nó, em bất hạnh. Mọi thứ đều trong tâm trí em. Không có nghề nghiệp hoàn hảo và không có việc làm hoàn hảo. Chừng nào em còn thích thú điều em làm, khoảnh khắc đó là hạnh phúc. Chừng nào em có thể giữ được thái độ tích cực về nghề nghiệp của em thì em sẽ hạnh phúc. Câu hỏi của thầy là cái gì làm cho em hạnh phúc?

 

—English version—

 

Happiness

A student wrote to me: “Which career will bring me happiness? I am still confused about finding a career that would give me more happiness. Please advise.”

 

I wrote to him: “What do you mean by happiness? Do you know what it is? People have a different opinion about happiness and I do not know what it means to you. A few years ago, this question has been asked in my class and we had a lengthy conversation about it. Many students told me that happiness is getting what they want. So I challenged them: “If you want a good grade and get it, and you are happy but how long would you be happy? One hour, one day, or one week?  If you want a degree and get it, and you are happy but what happens if you fail to graduate? You are unhappy for sure but for how long? What you consider happiness is about getting what you want, get a degree, get a job, achieve success, becoming somebody, maybe a top position in a company. As long as you want something and you can get it, you are happy but if you  cannot get what you want, then you are unhappy. Basically, you associate happiness with things, career, jobs, and ideas and these have become important to you. However, we are living in a fast changing time, many things will change over time. What is happiness to you today may not be what will be to you tomorrow. You get a job today and you are happy, but after a few years, you are bored and frustrated, the job is no longer your source of happiness anymore. You study technology and get a job and you are happy but technology changes. What happens if your skills are no longer needed? Suddenly you are worrying about losing your job so your job is no longer the source of happiness anymore.”

It is important to understand that happiness is something in your mind, not in your job, or material things, or ideas. A career is something that you can enjoy doing. If you like what you do, you are happy and if you do not like it, you are unhappy. Everything is in your mind. There is no perfect career and there is no perfect job. As long as you enjoy what you do, that moment is the happiness. As long as you can keep a positive attitude about your career then you will be happy. My question is what makes you happy?