Quản lí thời gian

Một sinh viên viết cho tôi: “Em thường bị lạc hướng bởi các hoạt động khác và tụt lại sau trong học tập. Em đã thử nhiều thứ nhưng không có tác dụng. Em sợ là em có thể trượt trong trường. Hiện thời, em không biết phải làm gì. Em cần sự giúp đỡ.”

 

Đáp: Một trong những vấn đề chung trong các sinh viên đại học là họ không biết cách quản lí thời gian. Điều em cần là phân tích cách em dùng thời gian và đặt ra ưu tiên để làm cực đại hiệu quả thời gian của em. Tôi không biết hoạt động nào làm em lạc hướng hay em đã thử cái gì mà không có tác dụng cho nên tôi không thể cho em lời khuyên đặc biệt được.

Tuy nhiên, em phải học nói “KHÔNG” với “các hoạt động lạc hướng”. Sau rốt, đó là thời gian của em dành cho học tập, và em tới trường để học. Tất nhiên, em cần kỉ luật để quản lí thời gian. Đây là một trong những kĩ năng mềm mà em phải phát triển để đảm bảo rằng mọi thứ em làm đều được thực hiện bên trong thời gian em đã lập kế hoạch cho chúng.

Em cần đặt ưu tiên của mình và tiến hành các hoạt động quanh những ưu tiên đó và giảm thời gian dành cho “các hoạt động lạc hướng”. Chẳng hạn, ưu tiên hàng đầu là những nhiệm vụ khẩn cấp và quan trọng (như, đọc tài liệu của lớp, tự học, thảo luận với bạn bè, và làm bài tập về nhà, v.v.) Các ưu tiên khác là các nhiệm vụ quan trọng nhưng có thể không khẩn thiết (như, học nhóm, thảo luận với bạn bè về tài liệu lớp và bài tập để giữ cho em lành mạnh v.v.) rồi quyết định về những nhiệm vụ nào KHÔNG quan trọng mà làm tốn nhiều thời gian của em (như, đi chơi với bạn bè, quá nhiều gọi điện thoại, nhắn tin, dành thời gian trên facebooks  v.v.)

Lời khuyên của tôi: Khi học, tắt điện thoại hay dùng thư thoại và trở lại các cuộc gọi bị lỡ về sau. Khi nói chuyện qua điện thoại, cố tránh việc nói quá nhiều mà giữ cho nó vắn tắt nhất có thể được. Nếu có thể, KHÔNG cho số điện thoại của em cho bất kì ai mà chỉ cho những người bạn rất tốt và thành viên gia đình.

Khi ở trường, chỉ kiểm email vài lần một ngày. Lập lịch một thời gian giới hạn cho gửi và đáp lại các emails và đóng email của em khi không được dùng tới. Tắt mọi ứng dụng gửi tin nhắn và đóng Facebook, Instagram, và các trang web phương tiện xã hội khác. Điều này là quan trọng vì các trạm xã hội được cập nhật và gửi tin lưu ý em thường xuyên.

Nếu em có thể quản lí thời gian của em, em có thể dành nhiều thời gian hơn để học tập và có thể học tốt ở trường.

 

—English version—

 

Time Management

A student wrote to me: “I often get sidetracked by other activities and fall behind in my study. I have tried many things but it did not work. I am afraid that I may fail in school. Currently, I do not know what to do. I need help.”

 

Answer: One of the common problems among college students is they do not know how to manage their time. What you need is to analyze how do you spend your time and set the priority to maximize the efficiency of your time. I do not know what activities that sidetracked you or what you have tried but did not work so I cannot give you specific advice.

However, you must learn to say “NO” to “sidetracked activities”. Afterall, it is your time to study, and you go to school to study. Of course, you need the discipline to manage your time. This is one of the soft skills that you must develop to ensure that everything you do is done within a time that you have planned for.

You need to set your priority and carrying out activities around those priorities and reduce time spent on other “sidetracked activities”. For example, top priorities are tasks that are urgent and important (i.e, reading class materials, study on your own, and do homework etc.) Other priorities are tasks that are important but may not urgent (i.e, group study, discuss with friends on class materials and exercise to keep you healthy etc.) then decide on tasks that are NOT important that waste a lot of your time (i.e., Go out with friends, too many phone calls, text messages, emails, time spend on facebooks  etc.)

My advice: When study, turn off your phone or use voice-mail and return missed calls later. When talking over the phone, try to avoid excessive talk but keep it as brief as possible. If possible, DO NOT give your phone number to anyone but only to a very few good friends and family members.

When in school, only check emails a few times a day. Schedule a limited time for sending and responding to emails and close your email when it is not being used. Turn off any Text messaging applications and close Facebook, Instagram, and other social media web pages. This is important since social sites are updated and notify you constantly.

If you can manage your time, you can spend more time to study and may do well in school.