Dạy Công nghệ thông tin phần 3

Vấn đề chính cho các nước đang phát triển để cung cấp đào tạo máy tính ở trường tiểu học và trung học là thiếu thầy giáo có đủ tư cách. Năm ngoái, khi tôi cho bài trình bày về đào tạo công nghệ trong cuộc hội nghị giáo dục ở châu Á, một người lãnh đạo giáo dục bảo tôi: “Khái niệm này có thể có tác dụng ở Mĩ nhưng không ở nước tôi vì chúng tôi không có thầy giáo công nghệ hay ngân sách cho kiểu đào tạo này.” Tôi bảo ông ấy: “Vì ông không có thầy giáo công nghệ, không có lí do để dạy môn này cho học sinh của ông. Và vì công nghệ không phải là một phần của giáo dục của ông, ông không cần đào tạo thầy giáo về môn này. Sự kiện là ông có cái cớ để không làm nó chừng nào không có sức ép để làm nó. Hậu quả là ông sẽ bỏ lỡ cơ hội để bắt kịp, và chẳng bao lâu nước ông sẽ không có khả năng cạnh tranh trong thế giới toàn cầu hoá này. Không có thầy giáo đủ tư cách hay không đào tạo thầy giáo công nghệ KHÔNG phải là cái cớ cho việc trì hoãn chương trình đào tạo công nghệ mà đang được cần khẩn thiết cho nước của ông.”

Ngày nay, không nước nào có thể vẫn còn ì ra trong thế giới cạnh tranh cao này. Vấn đề không phải là liệu có thay đổi hay không, mà là bạn có thể thay đổi nhanh thế nào. Mọi học sinh đều phải được giáo dục trong công nghệ vì có nhu cầu cao về những người có kĩ năng này, và mọi xã hội đều cần công nghệ để cải tiến nền kinh tế. Nếu các trường công không làm điều đó, các trường tư sẽ làm vì mọi học sinh đều cần những kĩ năng này để chuẩn bị cho việc làm của ngày mai.

Hiện thời, có nhiều chương trình đào tạo trực tuyến sẵn có cho học sinh ở bất kì độ tuổi nào để học về công nghệ. Cách nhanh nhất là chấp nhận những môn học đào tạo này theo cùng cách như họ dạy toán, vật lí, hoá học v.v. Việc đào tạo thầy giáo phải là ưu tiên vì bất kì cải tiến nào trong giáo dục đều phải bắt đầu với thầy giáo. Nhiều công ti công nghệ hiểu các khó khăn của các nước đang phát triển, và họ sẵn lòng giúp đỡ. Chẳng hạn, Microsoft đã để nhiều gói đào tạo lên trực tuyến cho các thầy giáo dùng.

https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/resources

Với các trường tiểu học và trung học, tôi khuyến cáo Khan Academy:

https://www.khanacademy.org/

 

Tài liệu đào tạo và cơ hội là sẵn có bây giờ, nhưng câu hỏi là: Bao nhiêu người sẵn sàng tận dụng ưu thế của việc đó?

 

—English version—

 

Teaching Information Technology Part 3

A major issue for developing countries to provide computer training in elementary and high school is the lack of qualified teachers. Last year, when I gave a presentation about technology training in an Education conference in Asia, an educator leader told me: “This concept may work in the U.S. but not in our country because we do not have technology teachers or budget for this type of training.” I told him: “Because you do not have technology teachers, there is no reason to teach this subject to your students. And because technology is not a part of your education, you do not need to train teachers on the subject. The fact is you have an excuse for not doing it as long as there is no pressure for doing it. The consequence is you will miss an opportunity to catch up, and soon your country will not be able to compete in this globalized world. Not having qualified teachers or not training technology teachers is NOT an excuse for deferring a technology education program that is urgently needed for your country.”

Today, no country can stay idle in this highly competitive world. It is not the question whether to change or not, but how fast can you change. All students must be educated in technology because there is high demand for people with these skills, and every society needs technology to improve the economy. If the public schools do not do that, private schools should as all students need these skills to prepare for the jobs of tomorrow.

Currently, there are many online training programs available for students at any age to learn about technology. The fastest way is to adopt these training courses and train more technology teachers, so they can teach this subject in the same way as they teach mathematics, physics, chemistry, etc., Teachers training should be the priority as any improvement in education must start with the teachers. Many technology companies understand the difficulties of developing countries, and they are willing to help. For example, Microsoft has put several training packages online for teachers to use.

https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/resources

For elementary and high school, I recommend Khan Academy:

https://www.khanacademy.org/

 

The training materials and opportunities are available now, but the question is: How many are readied to take advantage of that?