Nghe và học

Một thầy giáo viết cho tôi: “Làm sao tôi có thể làm cho sinh viên chú ý vào bài giảng của tôi. Họ có thể ngồi đó và nghe điều tôi nói nhưng tôi không biết họ nghĩ gì hay liệu họ có chú ý hay không? Có phương pháp nào tốt hơn không?”

 

Đáp: Về căn bạn bạn đang quan tâm tới liệu sinh viên có lắng nghe việc giảng bài của bạn hay không. Tất nhiên, nếu họ không lắng nghe, họ sẽ không học. Làm sao bạn có thể đảm bảo được rằng sinh viên không chỉ nghe bài giảng, mà thực tế nghe và chăm chú vào điều bạn nói? Ngày nay sinh viên rất tích cực và không thể ngồi yên trong lớp cho nên phương pháp đọc bài giảng cũ và chiếu “slide PowerPoint” là lỗi thời và nên được thay thế bằng cách tiếp cận khác như “Học qua Hành” hay “Học Tích cực”.

Lời khuyên của tôi là bạn nên nói ít thôi vì mục đích của bạn là để sinh viên học, và việc nghe bạn nói đó về cái gì đó không đảm bảo rằng họ sẽ học. Khi bạn thấy cần đọc bài giảng, làm cho nó thành bài giảng ngắn về chủ đề phức tạp nhưng cho sinh viên cơ hội thực hành bằng việc để họ làm việc nói. Bạn phải dừng lại để hỏi họ rồi để cho họ nghĩ về vấn đề, và diễn đạt quan điểm của họ trong thảo luận ngắn. Tôi ưa thích chiếu các đoạn video ngắn từ YouTube hay KhanAcademy như phương án tốt để giữ sự chăm chú của sinh viên.

Nếu bạn muốn sinh viên lắng nghe, bạn sẽ phải cho họ lí do tốt để làm điều đó. Bạn nên tránh cho họ lí do không nghe. Cho họ truy nhập vào slide PowerPoint của bạn trước lớp thường làm nản lòng việc nghe và ghi chép vì slides dường như đầy đủ tới mức họ có thể đọc bất kì lúc nào mà không phải nghe bạn. Nếu bạn chỉ cho họ phiên bản dàn bài của slides, sinh viên phải nghe để lấp vào lỗ hổng. Tất nhiên, một số sinh viên sẽ bỏ lỡ cái gì đó quan trọng nhưng thay vì sửa cho họ bạn nên để họ thảo luận với bạn bè ngồi cạnh để lấp đầy bất kì cái gì họ bỏ lỡ. Chẳng hạn bạn có thể nói: “Các em có thể thảo luận với bạn bè trước khi cho tôi câu trả lời.” Để tránh sinh viên bị sao lãng, rơi vào giấc ngủ, hay không chú ý trong lớp, tôi thường gọi họ một cách ngẫu nhiên để làm lãnh đạo thảo luận lớp. Nếu sinh viên nhận ra rằng bất kì lúc nào bạn cũng có thể gọi họ thì họ rất có thể chú ý nhiều hơn trong lớp.

Điều quan trọng với giáo sư là biết sinh viên và để họ biết bạn. Sinh viên rất có thể nghe những giáo sư đã để thời gian để biết họ như các cá nhân. Họ thường nghe ai đó mà họ coi là người có nhiều chăm nom, người muốn giúp đỡ hơn là ai đó chỉ đọc bài giảng. Điều quan trong là biết tên họ cùng các mối quan tâm, và giúp cho họ thấy rằng bạn thực sự chăm nom về việc học của họ.

 

—English version—

 

Listening and learning

A teacher wrote to me: “How could I get students to pay attention to my lectures. They may sit there and hear what I say but I do not know what they think or whether they are paying attention or not? Is there any better method?

 

Answer: Basically you are concerned about whether your students are listening to your teaching or not. Of course, if they do not listen, they will not learn. How could you ensure that students are not just hearing the lecture, but actually listening and pay attention to what you say? Today students are very active and could not sit still in class so the old teaching method of lecturing and show “PowerPoint slides” are obsolete and should be replaced by different approach such as “Learning by Doing” or “Active Learning”.

My advice is you should talk less because your goal is for students to learn, and that listening to you talk about something does not guarantee that they will learn. When you find it necessary to lecture, make it a short lecture on a complex topic but give students an opportunity to participate by let them do the talking. You must pause to ask questions then let them think through problems, and express their viewpoints in a short class discussion. I prefer to show a short video from YouTube or KhanAcademy as good alternatives to keep students’ attention.

If you want your students to listen, you will have to give them good reasons to do so. You should avoid giving them reasons not to listen. Giving them access to your PowerPoint slides before class often discourages listening and note-taking because the slides seem comprehensive that they can read it anytime without listening to you. If you only give them an outline version of your slides, students have to listen to fill in the gaps. Of course, some students will miss something important but instead of correcting them you should let them discuss with their friends sitting near to fill in any things they missed. For example you may say: “You may discuss with your friends before give me an answer.” To avoid students from getting distracted, falling asleep, or not pay attention in class, I often call on them randomly to lead a class discussion. If students realize that at any moment you could call on them they are much more likely to pay more attention in class.

It is important for professor to know students and let them get to know you. Students are more likely to listen to professors who have taken the time to get to know them as individuals. They are often listen to someone they view a more caring people who want to help then someone just give lecture. It is important to learn their names and interests, and help them see that you really care about their learning.