Ích lợi của việc đọc

Theo một khảo cứu đai học mới, 68% sinh viên đại học không đọc cái gì bên ngoài điều được nhà trường yêu cầu vì nhiều người không có thói quen đọc tốt. Một số sinh viên nêu cớ khi nói rằng họ không có thời gian đọc để giải trí. Sự kiện là việc đọc có thể còn nhiều hơn chỉ là giải trí. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã chủ trương rằng việc đọc giúp làm mạnh cho tuần hoàn não và kích thích tâm trí phát triển các năng lực mới để tranh đấu chống lại bệnh tật.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc đọc là cách hiệu quả nhất để vượt qua căng thẳng, tốt hơn nhiều so với nghe nhạc hay tận hưởng trà hay cà phê, và thậm chí còn tốt hơn cả đi dạo trong công viên. Các nhà nghiên cứu đã đo sóng não và nhịp tim của vài nghìn người và thấy rằng họ chỉ mất sáu phút để thảnh thơi khi đọc một cuốn sách; mười hai phút để thảnh thơi nếu họ nghe nhạc; và trên hai mươi phút để thảnh thơi nếu họ tận hưởng chén trà hay thậm chí đi dạo trong công viên. Các nhà khoa học này kết luận: “Không thành vấn đề họ đọc sách nào, chỉ bằng việc hội tụ thấu suốt vào một cuốn sách, mọi người có thể thoát khỏ những lo âu và căng thẳng của cuộc sống đời thường khi thăm dò tưởng tượng kì diệu của tác giả.”

Nghiên cứu này cũng thấy rằng cả đời đọc sách cũng giúp cho bộ não bạn mạnh khoẻ hơn khi bạn tới tuổi già. Các nhà khoa học xem xét trên một nghìn người chết ở tuổi trung bình 90 và thấy rằng những người đọc cả đời họ có suy giảm kí ức chậm hơn nếu so với những người không đọc sách. Nói riêng, những người đọc nhiều hơn trong đời có tỉ lệ sụt giảm tâm trí thấp hơn 62% so với những người không đọc mấy. Các nhà khoa học kết luận: “Khảo cứu của chúng tôi gợi ý rằng luyện tập bộ não của bạn bằng việc đọc sách, từ thơ ấu tới tuổi già, là quan trọng cho mạnh khoẻ bộ não trong tuổi già.”

Nghiên cứu này còn đi sâu hơn và thấy rằng người lớn đọc nhiều sách hơn thì ít có khả năng bị bệnh Alzheimer. Tuy nhiên họ cẩn thận kết luận rằng việc đọc chỉ là một liên kết, không phải là quan hệ nhân quả vì các bệnh tật thường phức tạp hơn hoạt động bộ não. Họ nói: “Não là một cơ quan cũng giống như mọi cơ quan khác trong thân thể. Nếu bạn tập luyện, bạn có thể xây dựng cơ bắp mạnh khoẻ hơn cho nên nếu bạn đọc, bạn cũng làm mạnh cho não của bạn. Cũng như hoạt động thể chất làm mạnh cho tim, cơ và xương; hoạt động trí tuệ làm mạnh cho não chống lại bệnh tật.”

Theo một khảo cứu khoa học khác, việc đọc sách thực tế làm tăng sự đồng cảm. Các nhà nghiên cứu đã thử trên ba trăm sinh viên đại học, một nhóm được yêu cầu đọc năm cuốn sách và nhóm kia không phải đọc cái gì. Thế rồi họ yêu cầu những người này rút ra kết luận từ một kịch bản. Các sinh viên bị ảnh hưởng bởi sách văn học và tăng sự đồng cảm khi so sánh với những người khác. Các nhà khoa học kết luận: “Chúng tôi có khả năng chỉ ra rằng kĩ năng đồng cảm thay đổ lớn qua quá trình một tuần cho những người đọc sách văn học. Họ có tâm trí cởi mở hơn, có đồng cảm tốt hơn và sẵn lòng giúp những người khác, bằng cách nào đó hành vi của họ thay đổi chỉ bởi đọc sách. Chúng tôi đảo ngược lại thực nghiệm này và yêu cầu nhóm không đọc trước nay nay đọc nhiều sách và trong vài tuần, thái độ của họ cũng thay đổi.”

Về căn bản mọi thứ bạn đọc rót đầy đầu bạn tri thức mới và bạn càng có nhiều tri thức, bạn càng có thể giải quyết các thách thức tốt hơn. Bạn có thể mất việc làm, tiền bạc, tài sản, và ngay cả sức khoẻ nhưng tri thức không bao giờ có thể bị lấy đi khỏi bạn. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng thu được việc phơi ra với các từ mới, vốn từ vựng mới và chúng sẽ đi vào trong tâm trí bạn. Có khả năng dùng các từ phức tạp và từ vựng tốt hơn là giúp đỡ lớn vì bạn có thể nói một cách tự tin để diễn đạt bản thân bạn. Nó có thể giúp thăng tiến nghề nghiệp của bạn, vì những người đọc tốt, nói giỏi, và thông thái về đa dạng chủ đề có xu hướng được thăng cấp nhanh hơn và thường xuyên hơn những người có vốn từ vựng ít hơn và thiếu nhận biết về văn học, đột phá khoa học và biến cố toàn cầu.

Việc đọc các sách khoa học khuyến khích bạn suy nghĩ logic và giúp bạn xây dựng năng lực để chú ý tới các chi tiết và phát triển tư duy phân tích bằng việc chú ý tới mọi chi tiết được cung cấp và phân loại chúng tương ứng. Năng lực đó để phân tích các chi tiết cũng giúp bạn phát triển các kĩ năng giải quyết vấn đề, những kĩ năng quan trọng mà bạn sẽ cần ở chỗ làm việc. Điều này cũng mở rộng khả năng của bạn để viết bởi vì những người đọc nhiều thường viết tốt hơn vì họ được phơi ra theo các phong cách viết của các tác giả nổi tiếng. Các nhà khoa học cũng thấy rằng bên cạnh việc thảnh thơi bởi đọc sách tốt, có thể là chủ đề bạn đọc có thể đem tới thay đổi có ý nghĩa nữa. Đọc các sách tâm linh và triết học cũng làm hạ thấp huyết áp và đem tới cảm giác bình thản an bình, trong khi đọc các sách tự lực đã được chứng tỏ giúp cho mọi người đang bị các bệnh tinh thần nhẹ nào đó.

Khi bạn đọc sách, bạn chú ý tới câu chuyện và mọi thứ khác nhạt nhoà đi và bạn có thể phát triển năng lực duy trì hội tụ vào mọi chi tiết hay và nó sẽ giúp bạn duy trì hội tụ nhiều hơn trong lớp. Ngày nay sinh viên dễ dàng bị sao lãng bởi nhiều thứ như emails, tin nhắn, phòng chat, twitters, Facebook trên laptop hay điện thoại thông minh của họ nhưng có khả năng duy trì hội tụ là một kĩ năng mà ít người có, điều cho bạn ưu thế tốt hơn. Cho nên tại sao không để thời gian đọc sách tốt, bạn sẽ tận hưởng nó vì nó sẽ mở tâm trí bạn cho một thế giới diệu kì của việc đọc.

 

—English version—

 

Benefits of reading

According to a new college study, 68% of college students do not read anything besides what is required by the school as many do not have good reading habit. Some students gave excuse by saying that they do not have time to read for entertainment. The fact is reading can be more than just entertainment. For many years, scientists have advocated that reading helps strengthen the brain circulation and stimulate the mind to develop new abilities to fight against diseases.

New research showed that reading was the most effective way to overcome stress, much better than listening to music or enjoying a cup of tea or coffee, and even better than walking in the park. The researchers measured brain waves and heart rates of several thousand people and found that it only took them just six minutes to relax when reading a book; twelve minutes to relax if they listen to music; and over twenty minutes to relax if they enjoy a cup of tea or even walking in a park. These scientists concluded: “It does not matter what book they read, just by focus thoroughly in a book, people can escape from the worries and stresses of daily life while exploring the author’s wonderful imagination.”

The research also found that a lifetime of reading also help keep your brain healthier when you reach old age. Scientists examined over a thousand people who died at an average age of 90 and found that those who read throughout their life have slower memory decline compared to those who didn’t. In particular, people who read more later in life had a 62% lower rate of mental decline compared to others who do not read much. Scientists concluded: “Our study suggests that exercising your brain by reading books, from childhood through old age, is important for brain health in old age.”

The research went further and found that adults who read more books are less likely to have Alzheimer’s disease. However they are careful to conclude that reading is only an association, not a cause-and-effect relationship because diseases are more complex than just brain activities. They said: “The brain is an organ just like every other organ in the body. If you exercise, you may build stronger muscles so if you read, you also strengthen your brain. Just as physical activity strengthens the heart, muscles and bones; intellectual activity strengthens the brain against disease.”

According to another scientific study, reading books might actually increase empathy. The researchers tested over three hundred college students, one group were asked to read five books and other group does not have to read anything. Then they asked them to draw conclusion from a scenario. Students who were influence by literature books experienced an increase in empathy as compare with other. The scientists concluded: “We were able to show that empathic skills significantly changed over the course of one week for readers of literature. They were more open mind, have better empathy and willing to help others, somehow their behaviors change just by reading books. We reversed the experiments and asked the group who does not read previously to read several books and in few weeks, their attitudes were also changed.”

Basically everything you read fills your head with new knowledge and the more knowledge you have, the better you can handle challenges. You may lose your job, moneys, possession, and even health but knowledge can never be taken from you. The more you read, the more you gain exposure to new words, new vocabularies and they will get into your mind. Being able to use sophisticated words and better vocabularies is of great help as you can speak with self-confidence to express yourself. It could help advancing your career, as those who are well-read, well-spoken, and knowledgeable on a variety of topics tend to get promotions faster and more often than those with fewer vocabularies and lack of awareness of literature, scientific breakthroughs, and global events.

Reading scientific books encourages you to think logically and help you to build an ability to pay attention to details and develop analytical thinking by taking note of all the details provided and sorting them accordingly. That ability to analyze details also helps you to develop problem solving skills important soft skills that you will need at work. This also expand your ability to write because people who read more often write much better as they are exposed to the writing styles of famous authors. Scientists have also found that in addition to the relaxation by reading a good book, it is possible that the subject you read about can bring about significant change too. Reading spiritual and philosophy books can lower blood pressure and bring about a sense of peaceful calmness, while reading self-help books has been shown to help people suffering from certain mild mental illnesses.

When you read a book, you pay attention on the story and everything else just fade away and you can develop the ability to stay focus to every fine detail and it will help you to stay more focused in class. Today students are easily get distracted by so many things such as emails, text messages, chat rooms, twitters, Facebook on their laptop or smartphone but having the ability to stay focus is a skill few would have that give you better advantage. So why not take time to read a good book, you will enjoy it as it will open your mind to a wonderful world of reading.