App di động dùng trong y tế

Bác sĩ Tom và các bác sĩ nội trú đã tới thăm một bệnh nhân đặc biệt. Là bác sĩ cấp cao trong bệnh viện này, các bác sĩ nội trú bao giờ cũng nhìn lên ông ấy để tìm hướng dẫn. Ông ấy biết điều xảy ra cho bệnh nhân cũng như cách trị liệu nhưng ông ấy quên mất liều thuốc mà ông ấy phải cho bệnh nhân. Ông ấy đã làm việc 14 giờ trong phòng cấp cứu và thực hiện ba cuộc giải phẫu cho nên ông ấy kiệt sức, nhưng ông ấy phải quyết định nhanh chóng. Ông ấy lần trong túi và lấy ra chiếc iPhone. Gõ vào một app có tên “MedCalc,” ông ấy có câu trả lời trong giây phút. Ông ấy ra lệnh cho y tá đem thuốc với liều đúng tới cho bệnh nhân.  

Ngày nay lĩnh vực y tế đang thay đổi nhanh chóng bởi ứng dụng của công nghệ thông tin, đặc biệt trong việc dùng ứng dụng điện thoại di động được thiết kế cho bác sĩ như bác sĩ Tom. Có hàng trăng app đặc biệt để giúp cho bác sĩ chẩn đoán triệu chứng, điều trị bệnh nhân, và để thu được và chia sẻ thông tin với các bác sĩ khác.

Bác sĩ Tom là một kiểu bác sĩ y tế mới, ông ấy lớn lên cùng máy tính và Internet và ông ấy thích công nghệ lắm. Khi iPhone tới, ông ấy là một trong những bác sĩ đầu tiên trong bệnh viện này dùng nó như công cụ lâm sàng. Ông ấy thấy nhiều app hữu dụng và khuyến khích các bác sĩ khác cũng như bệnh nhân tận dụng ưu thế của công nghệ. Khi ông ấy làm việc với các bệnh nhân già cả, ông ấy biết phần lớn họ có thể không nhớ điều ông ấy đã bảo họ cho nên ông ấy ra lệnh cho họ dùng app “Med-Remind.” Khi bệnh nhân cần uống thuốc vào giờ nào đó, điện thoại reo và nhắc nhở họ. Sau khi họ uống thuốc, họ gõ vào app và nó gửi thông điệp lại cho bác sĩ Tom rằng bệnh nhân đã uống thuốc.

Bác sĩ Tom có nhiều app trong iPhone của ông ấy. Ông ấy tự hào nói với mọi người rằng ông ấy có toàn thể thư viện thuốc trong túi ông ấy vào mọi lúc. Ông ấy có thể tra bất kì thông tin nào ông ấy cần bằng một cú gõ lên điện thoại. Bên cạnh app “Medcalc” để tính liều thuốc, ông ấy cũng dùng app “eProcrates” để kiểm tương tác thuốc để chắc rằng thuốc ông ấy cho bệnh nhân sẽ không tương tác với thuốc khác và tạo hiệu quả xấu cho bệnh nhân. Ông ấy cũng dùng app “Qx Calculate” để tạo ra hồ sơ rủi ro cho bệnh nhân của ông ấy. Khi thăm bệnh nhân, thay vì ghi chép vào sổ tay, ông ấy viết vào máy tính bảng iPad của mình và nó được chuyển thành việc viết của ông ấy trong “sổ sức khoẻ điện tử” và tự động lưu chúng vào cơ sở dữ liệu bệnh viện. Máy tính bảng được móc nối với sổ sức khoẻ điện tử trở thành phổ biến trong nhiều bệnh viện ngày nay.

Ứng dụng của công nghệ thông tin trong khu vực y tế mới chỉ bắt đầu nhưng nó hứa hẹn tương lai rất sáng sủa. Theo một ước lượng, thị trường sức khoẻ di động đã đạt tới trên một tỉ đô la và vẫn tăng trưởng nhanh chóng. Một người phát triển phần mềm giải thích: “Phần lớn những người phát triển chỉ hội tụ vào phát triển app trò chơi di động và bán nó lấy một hay hai đô la. Tôi phát triển app y tế di động và bán nó vài trăm đô la. Phần lớn các bác sĩ thích chúng vì họ có thể đảm đương mua được chúng vì họ có tiền. Các bệnh viện cũng mua chúng cho các bác sĩ của họ vì nó rất thuận tiện. Nó giống như có người trợ lí trong túi bạn. Nó là kinh doanh mới và nó sinh lời cao.”

 

—-English version—-

 

Mobile apps for medical use

Dr. Tom and his interns came upon a special patient. As a senior doctor in this hospital, the interns always looked up to him for guidance. He knew what happened to the patient as well as the treatment but he forgot the dosage of the drug that he must gave to the patient. He had been working for 14 hours in the emergency room and performed three surgeries so he was exhausted, but he must make decision quick. He reached into his pocket and pull out his iPhone. With a tap on an app called “MedCalc”, he had the answer within a minute. He gave the order to the nurse to bring the medicine with the right dosage for the patient.

Today medical field is changing fast by the application of Information Technology (IT), especially in the use of mobile phone applications designed for doctor like Dr. Tom. There are hundreds of special apps to help doctor to diagnose symptoms, to treat patients, and to obtain and share information with other doctors.

Dr. Tom was a new type of medical doctor, he grew up with computer and the Internet and he liked technology very much. When the iPhone came, he was one of the first few doctors in this hospital to use it as a clinical tool. He found many useful apps and encouraged other doctors as well as patients to take advantage of technology. When he worked with elderly patients, he knew most of them may not remember what he told them so he ordered them to use the “Med-Remind” apps. When patients needed to take the medicine at certain time, the phone rings and reminded them. After they took the medicine, they tapped into the apps and it sent a message back to Dr. Tom that the patient has taken the medicine.

Dr. Tom had many apps in his iPhone. He proudly told everyone that he had the whole medical library in his pocket at anytime. He could look up any information that he needed at a tap on his phone. Beside the “Medcalc” app to calculate drug dosages, he also use the “eProcrates” app to check for drug interactions to make sure that the drug that he gave his patients will not interact with other drugs and gave patients bad effect. He also used the “Qx Calculate” app to create risk profiles for his patients. When seeing patients, instead of taking notes on a notebook, he wrote on his iPad tablet and it converted his writing into an “electronic health record” and automatically stored them in the hospital database. Tablet computers that are linked to electronic health records are becoming popular in many hospitals today.

The application of Information technology in the medical area is only the beginning but it promises a very bright future. According to an estimate, mobile heath market already reached over billion dollars and still growing quick. A software developer explained: “Most developers only focus on develop mobile game apps and sell it for one or two dollars. I develop mobile medical apps and sell it for several hundred dollars. Most doctors love them as they can afford to buy them since they have money. Hospitals also buy them for their doctors because it is very convenience. It is like to have an assistant in your pocket. It is a new business and it is highly profitable.