Dịch vụ tính toán mây

Một người viết cho tôi: “Liệu có thể dùng tính toán mây trong một nước đang phát triển không? Nhiều người nói rằng tính toán mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Họ sai. Tính toán mây nghĩa là mọi thứ từ phần cứng máy tính, kết cấu nền, ứng dụng, qui trình nghiệp vụ tới cộng tác cá nhân đều có thể được chuyển giao như “dịch vụ” bất kì chỗ nào và bất kì khi nào khách hàng cần. “Mây” là tập các phần cứng, mạng, bộ nhớ, dịch vụ và giao diện tổ hợp lại để chuyển giao mọi khía cạnh của tính toán cho khách hàng. Khách hàng có thể có mọi thứ trong công nghệ thông tin mà họ cần để làm bất kì cái gì họ muốn và trả tiền trên cơ sở sử dụng, thay vì phải đầu tư vào những trang thiết bị này. Công ti dịch vụ tính toán mây sẽ cung cấp những dịch vụ này cho bất kì khách hàng nào, dù đó là công ti rất lớn hay công ti gia đình nhỏ sở hữu cửa hàng bán lẻ. Nó không liên quan tới các nước đã phát triển hay các nước đang phát triển, chừng nào nước đó có truy nhập vào internet.

Tôi nghĩ thị trường cho tính toán mây trong nước đang phát triển là cực kì tốt. Có nhiều doanh nghiệp sở hữu bởi gia đình chưa bao giờ dùng công nghệ thông tin trước đây mà họ có thể là khách hàng tiềm năng của tính toán mây nếu họ hiểu các ích lợi. Vì họ không cần giải quyết với phần cứng máy tính hay phải có tri thức về phần mềm, họ chỉ là người dùng vì hầu hết các hỗ trợ và ứng dụng CNTT được cung cấp bởi công ti tính toán mây. Trong tương lai gần, tôi nghĩ nhiều người sẽ chuyển sang tính toán mây theo cùng cách như mọi người chuyển từ điện thoại có dây sang điện thoại di động.

Tôi nghĩ các công ti kích cỡ trung bình và nhỏ sẽ có lợi lớn từ tính toán mây vì nó sẽ tiết kiệm cho họ nhiều tiền cũng như tài nguyên. Ngày nay công nghệ thông tin được dùng rộng rãi nhưng nhiều công ti nhỏ và vừa không thể đảm đương được nó hay không có người có kĩ năng để quản lí nó. Bằng việc dùng tính toán mây, họ có thể tự động hoá doanh nghiệp của họ cho hiệu quả hơn và lợi nhuận tốt hơn và chỉ trả cho việc dùng mà không phải lo nghĩ về đầu tư vào trang thiết bị tính toán. Khi nhiều người dùng công nghệ thông tin vậy thì việc chuyển sang mây là điều đúng và điều logic. Chẳng hạn, mọi người quen đặt thức ăn qua điện thoại và nhà hàng cần người trả lời điện thoại nhưng điện thoại thường bận. Bằng việc chuyển lên trực tuyến và trong mây bất kì nhà hàng nào cũng có thể hội tụ vào việc điền đơn đặt hàng thay vì trả lời điện thoại. Khi tôi ở Ấn Độ, tôi thấy phần lớn các nhà hàng đều dùng dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ tính toán mây, cho nên họ chỉ điền vào đơn đặt hàng và có hàng trăng người chuyển hàng, đi xe đạp chuyển bữa trưa cho khách hàng ở khắp thành phố.

Ngày nay, tính toán mây đang ngày càng phổ biến hơn với miền rộng các chuỗi ứng dụng doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp. Sự thuận tiện của đặt hàng trực tuyến, kinh doanh trực tuyến có thể tiến hành được nhiều điều và làm tăng lợi nhuận cho công ti vì họ không phải giải quyết với hệ thông tin mà để nhà cung cấp cung cấp chúng cho họ như dịch vụ. Với tính toán mây, chi phí là thấp và chi phí thấp dẫn lái tăng trưởng doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả vận hành, và tính đổi qui mô. Chừng nào các công ti hiểu các ích lợi này của tự động hoá, nhiều công ti sẽ chuyển sang tính toán mây. Theo nhiều báo cáo, các dịch vụ tính toán mây được mong đợi tăng trưởng 60% trong ba năm tới.

Nhiều công ti khoán ngoài phần mềm đang nhanh chóng chuyển nhanh sang doanh nghiệp tính toán mây vì khoán ngoài đang giảm nhanh bởi vì có nhiều cơ hội trong mây. Ngay cả internet Cafes và các cửa hàng bán lẻ đều nhanh chóng chuyển sang mây vì họ không phải giải quyết với việc nâng cấp phần mềm, phần cứng nữa.

 

—English version—

 

Cloud computing service

A person wrote to me: “Is it possible to use cloud computing in a developing country? Many people said that cloud computing is only for large company in developed country such as the U.S. or UK but will not work for small company in developing country. Please advice.”

 

Answer: They are wrong. Cloud computing means everything from computer hardware, infrastructures, applications, business processes to personal collaboration can be delivered as “a service” wherever and whenever the customer need. The “cloud” is the set of hardware, networks, storage, services and interfaces that combine to deliver all aspects of computing to a customer. Customer can have everything in information technology that they need to do whatever that they want and pay per usage basis, instead of have to invest in these equipments. Cloud computing service company will provide these services to any customer, whether it is a very big company or a small family owned retail store. It has nothing to do with developed countries or developing countries, as long as the country has access to the internet.

I think the market for cloud computing in developing country is excellent. There are many family owned businesses that never use information technology before which they could be potential users of cloud computing if they understand the benefits. Since they do not need to deal with computing hardware or having the knowledge of software, they just be users as most IT supports and applications are provided by Cloud computing company. In the near future, I think more people will move to Cloud computing in the same way as people moved from wired phone to mobile phones.

I think medium sized and small companies would benefit significantly from cloud computing as it will save them a lot of money as well as resources. Today Information Technology (IT) is being used widely but many small and medium sized companies cannot afford it or do not have skilled people to manage it. By using cloud computing, they could automate their business for more efficiency and better profits and pay per use without have to worry about investment in computing equipments. As more people are using information technology so moving to the cloud is the right thing and the logical thing. For example, people used to order food by phone and restaurants need people to answer the phone but phone is often busy. By moving online and in the cloud any restaurant can focus on filling online orders rather than answering phone. When I was in India, I saw most restaurants were using online ordering services from cloud computing, so they just filling orders and have hundred of delivery boys, travelling on bicycle to deliver lunches to customers all over the city.

Today, Cloud computing is getting more popular with a large range of business application suites that can support many businesses. The convenience of online ordering, online business can expedite many things and increase profits for companies as they do not have to deal with information systems but let vendors provide them to them as a service. With cloud computing, costs are low and low cost drives business growth, increase operational efficiency, and scalability. As long as companies understand these benefits of automation, many will switch to cloud computing. According to several reports, cloud computing services are expected to grow 60% in the next three years.

Many software outsourcing companies are moving quickly to cloud computing business as the outsourcing is decreasing fast because there are many opportunities in the cloud. Even internet Cafes and small retails are quickly moved to the cloud as they do not have to deal with upgrading software, hardware anymore.