Thế giới công nghệ

Ngày nay các công nghệ mới đang làm thay đổi cân bằng việc làm trong các nước trên toàn thế giới. Tiến bộ trong công nghệ đã làm tăng việc làm và sự sung túc cho công nhân có kĩ năng, phần lớn là những người có giáo dục cao nhưng làm giảm số công nhân lao động, phần lớn là những người có ít giáo dục hơn. Thay đổi này làm nảy sinh gián đoạn nghiêm trọng về việc làm và kinh tế của nhiều nước. Khi phần lớn việc làm được tạo ra bởi công nghệ là trong miền giáo dục đại học, đầu tư vào giáo dục cao hơn là mấu chốt cho các nước muốn tăng trưởng kinh tế của họ nhưng điều đó có thể tàn phá các nước không thể bắt kịp trong giáo dục và phải tiếp tục dựa vào lực lượng lao động thủ công. 

Hiện thời, việc thay thế công việc thủ công bằng máy móc và robots đang tăng tốc trong chế tạo và hậu cần vận tải và máy tính đang thay thế cho nhiều việc làm trong văn phòng, tài chính và ngân hàng. Có việc giảm đáng kể trong các việc làm sẵn có với tốc độ nhanh chóng điều làm tăng thêm số thất nghiệp ở nhiều nước và không có hành động đúng, một khi mọi người trở thành bị thất nghiệp, nó sẽ trở thành mãi mãi. Công nhân không có kĩ năng sẽ không bao giờ có cơ hội khác vì số công nhân có kĩ năng tiếp tục chiếm mọi việc làm tốt và tự động hoá và robots đang được triển khai khắp ngành công nghiệp chế tạo.

Ngày nay tài sản then chốt của tăng trưởng kinh tế là tri thức công nghệ. Mặc dầu để làm mọi thứ, bạn cần biết cách làm nó nhưng bằng áp dụng công nghệ bạn có thể làm nó nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn. Tuy nhiên tri thức công nghệ là khác với tri thức khác vì bạn không thể học được nó từ sách vở hay lí thuyết mà phải thu được nó qua việc học qua hành. Điều đó nghĩa là giáo dục truyền thống về “học theo ghi nhớ” không có tác dụng vì nó chỉ tạo ra người tốt nghiệp không có kinh nghiệm thực hành được cần trong thế giới doanh nghiệp hiện đại. Hệ thống giáo dục dựa nặng vào “ghi nhớ” cũng có nghĩa là các kĩ năng như giải quyết vấn đề, làm việc tổ và phát kiến là không được dạy. Chừng nào hệ thống giáo dục còn chưa thể được thay đổi, sẽ khó phát triển công nhân tri thức để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp và tăng trưởng nền kinh tế. Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, chỉ một phần của nó có thể khớp tốt trong chương trình đào tạo đại học. Vì phần lớn các sản phẩm đều yêu cầu nhiều tri thức hơn một người có thể biết, làm cho chúng yêu cầu các tổ nhiều người với các tri thức khác nhau, do đó làm việc tổ và cộng tác là bản chất.

Ngày nay các công ti đang dùng công nghệ thông tin làm ưu thế doanh nghiệp để vẫn còn tính cạnh tranh. Tất nhiên để dùng nó một cách hiệu quả, người lãnh đạo công ti phải hiểu công nghệ và chấp nhận cách nghĩ mới để làm cho mọi sự xảy ra. Họ phải phát triển viễn kiến mới, tạo ra bản lộ trình chấp nhận công nghệ với các mục đích đo được, và lãnh đạo thay đổi để tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, theo một khảo cứu công nghiệp, việc chận nhận công nghệ là rất chậm trong hầu hết các nước đang phát triển. Lí do chính là thiếu hiểu biết trong những người lãnh đạo công ti về điều công nghệ có thể làm cho doanh nghiệp của họ. Phần lớn trong họ đều thành công ở thị trường địa phương nhưng không được chuẩn bị cho cạnh tranh thị trường toàn cầu, đó là lí do tại sao khi họ phải cạnh tranh với các công ti toàn cầu, phần lớn đã thất bại. Khảo cứu này cảnh báo rằng các công ti địa phương cần áp dụng công nghệ thông tin trong vòng hai năm tới để vẫn còn cạnh tranh, nếu không nhiều công ti sẽ không sống sót. Vấn đề là vì những người lãnh đạo công ti không biết dùng công nghệ nào hay cái gì có lợi trong việc áp dụng công nghệ thông tin, họ không đầu tư đủ tài nguyên vào nó. Thiếu lãnh đạo công nghệ ở mức cao nhất làm nảy sinh việc thiếu viễn kiến thống nhất bên trong công ti và phần lớn người quản lí mức trung không muốn hành động mà không có chỉ đạo thích hợp từ trên đỉnh. Mọi ngày, những người lãnh đạo công ti đều phải ra quyết định có ảnh hưởng tới doanh nghiệp nhưng không dùng công nghệ, họ không có thông tin chính xác và được cập nhật để phản ứng lại thị trường thay đổi nhanh chóng. Đó là lí do tại sao nhiều công ti bỏ lỡ các cơ hội tốt để vẫn còn tính cạnh tranh. Vì mọi thứ di chuyển chậm, công ti có thể không có khả năng cạnh tranh với các công ti nước ngoài người đi nhanh chóng để thâu tóm thị trường.

 

—English version—

 

Technology world

Today new technologies are changing the balance of employment in countries all over the world. Advancing in technologies has increased employment and wealth for skilled workers, mostly highly educated people but reduced the number of labor workers, mostly lesser educated people. This change is resulting in severe disruption of employment and economy of many countries. As most jobs created by technology are in the college education range, an investment in higher education is critical for countries that want to grow their economies but it could devastate countries that cannot catch up in education and have to continue to rely on manual labor workforce.

Currently, the replacement of manual jobs by machines and robots is accelerating in manufacturing and transportation logistics and computers are replacing many jobs in office, finance and banking. There is a significant reducing in available jobs at a rapid rate which increase the number of unemployment in many countries and without proper actions, once people became unemployed, it will be permanent. Unskilled workers will never have another chance as the number of skilled workers continues to occupy all the good jobs and automation and robots are being deployed across manufacturing industry.

Today the key asset of economic growth is technology knowledge. Although to make things, you need to know how to make it but by apply technology you can make it faster, better, cheaper and compete more effectively. However technology knowledge is different from other knowledge as you cannot learn it from books or theories but must acquired it through learning by doing. It means traditional education of “learning by memorization” does not work because it only produces graduates that do not have the practical experience required in modern business world. Education system that relies heavily on “memorization” also means that skills such as problem solving, teamwork and innovation are not taught. Unless the education system can be changed, it will be difficult to develop knowledge workers to meet industry demand and grow the economy. As technology is changing fast, only a fraction of it could fit well in a college training program. Since most products require more knowledge than one person could know, making them requires teams of people with different knowledge, therefore teamwork and collaboration are essential.

Today companies are using information technology as business advantage to remain competitive. Of course to use it effectively, company leaders must understand technologies and adopt a new mindset to make things happen. They must develop a new vision, create a technology adoption roadmap with measurable goals, and lead the change to take advantage of information technology. However, according to an industry study, the adoption of technology is very slow in most developing countries. The main reason is the lack of understanding among company leaders of what technology can do for their business. Most of them are successful in local market but unprepared for global market competition that is why when they have to compete with global companies, most failed. The study warned that local companies need to apply information technology within the next two years to remain competitive, else many will not survive. The issue is since company leaders do not know what technology to use or what are the benefits of applying information technology, they do not invest enough resource in it. The lack of technology leadership at the top results in the lack of a unified vision within the company and most middle level managers do not want to act without appropriated direction from the top. Every day, company leaders must make decisions that affect the business but without the use of technology, they do not have the up to date and accurate information to react to the fast changing market. That is why many companies miss good opportunities to remain competitive. As things are moving slowly, company may not be able to compete against foreign companies who are moving in quickly to capture the market.