Các tỉ phú tương lai

Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào suy thoái nghiêm trọng với thương mại giữa các nước sụt giảm quãng 50% và nó có thể ném nhiều nước đang phát triển vào khủng hoảng và hàng trăm triệu người vào nghèo nàn. Nhiều nhà kinh tế nói rằng không có phục hồi hiển nhiên trong tương lai gần vì Mĩ đang phục hồi từ khủng hoảng tài chính; châu Âu đang có vấn đề chính về suy thoái ở Hi Lạp, Tây Ban Nha và việc này đang lan rộng; châu Á không còn tăng trưởng vì kinh tế của nó dựa hoàn toàn trên xuất khẩu nhưng hầu hết các khách hàng của nó không mua gì nữa. Sự sụp đổ trong giá dầu hoả đã làm giảm nhanh tăng trưởng của nhiều nước xuất khẩu dầu Trung Đông.

Tuy nhiên trong cái bóng của suy thoái toàn cầu này, một nhóm các tỉ phú tương lai đang yên tĩnh làm việc với những ý tưởng mới mà sẽ giúp đổ thêm dầu vào tăng trưởng kinh tế và làm cho họ thành rất giầu: Nhà doanh nghiệp công nghệ. Tổng thống Obama lệ thuộc vào các nhà doanh nghiệp để giúp xoay chuyển nền kinh tế. Trong bài diễn văn ông ấy nói tuần trước, ông ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của công ti khởi nghiệp trong thời khó khăn này: “Hewlett-Packard đã bắt đầu trong ga ra; nó đã là công ti khởi nghiệp khai trương ra ngành công nghiệp điện tử. Apple cũng bắt đầu trong ga ra; nó đã là công ti khởi nghiệp khai trương ra ngành công nghiệp máy tính. Google đã bắt đầu như một dự án nghiên cứu trong đại học; nó đã là công ti khởi nghiệp khai trương ra kinh doanh Internet.”

Mặc dầu người sáng lập Facebook không còn là tỉ phú vì giá trị của công ti của ông ta đã sụt giảm đáng kể khi nhiều người trở nên mệt mỏi với kết mạnh xã hội sau vài năm. Tuy nhiên ở Nhật Bản, hai người sáng lập mạng xã hội đang đi vào câu lạc bộ tỉ phú. Yoshikazu Tanaka của GREE, trạm kết mạng xã hội đi vào thị trường chứng khoán và cổ phần của nó đã tăng hơn 50% vào ngày đầu tiên ra thương mại; tài sản của Tanaka trị giá quãng $1.1 tỉ đô la ngày nay. Kenji Kasahara, đã sáng lập ra Mixi, một trạm kết mạng xã hội khác rất  gần trở thành thành viên khác của câu lạc bộ tỉ phú. Tất nhiên, Trung Quốc đã có ba mươi nhăm tỉ phú, những người làm ra tài sản của họ trong công nghệ thông tin; một số trong họ trẻ hơn bốn mươi và hai người mới chỉ trong độ tuổi hai mươi. Theo một báo cáo của chính phủ Mĩ, trên 68% tỉ phú thế giới bắt nguồn từ khu vực công nghệ thông tin nhưng có các khu vực công nghệ khác rất hứa hẹn.

Vậy Bill Gates và Steve Jobs tiếp theo sẽ tới từ đâu? Theo báo cáo của chính phủ Mĩ “khu vực nóng” tiếp là công nghệ sinh học nơi một số tỉ phú đã nổi lên như R.J. Kirk với tài sản $1.5 tỉ đô la đã xếp hạng ông ấy vào danh sách của câu lạc bộ tỉ phú. Chính phủ dự báo rằng khu vực công nghệ sinh học sẽ tạo ra nhiều tỉ phú và tạo ra hàng triệu việc làm trả lương cao. Báo cáo này dự đoán rằng công nghệ sinh học sẽ nhiều lần lớn hơn công nghệ thông tin vì nó giải quyết với nhu cầu cấp bách thực của mọi người. Một nhà phân tích Wall Street nói: “Khi bạn có bệnh kinh niên, khi bạn đối diện với cái chết, tiền không thành vấn đề gì nữa. Bạn sẽ trả bất kì giá nào để được điều trị và đó là biên giới tiếp theo. Công nghệ sinh học là về tìm ra cách chữa các bệnh tật và giữ cho mọi người mạnh khoẻ và sống lâu hơn.”

Tuy nhiên, sẽ có khác biệt giữa tỉ phú công nghệ thông tin và thế hệ tiếp của các tỉ phú. Nhiều tỉ phú CNTT chưa bao giờ hoàn thành đại học: Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Michael Dell, và Marc Zuckerberg. Các tỉ phú tiếp sẽ hầu hết là người rất có giáo dục; nhiều người sẽ có bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ vì trong công nghệ sinh học, bạn không thể học được từ sách vở và tạo ra cái gì đó trong ga ra. Các nhà doanh nghiệp tiếp người tạo ra thuốc mới chữa các bệnh tật có lẽ sẽ phát triển chúng trong đại học hay trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Họ có thể là các bác sĩ y học trẻ, các dược sĩ, y tá và nhà khoa học công nghệ thông tin, người có được đào tạo từ các đại học hàng đầu.

Nếu bạn mơ ước là tỉ phú tiếp, nếu bạn muốn là nhà doanh nghiệp thì vào trường và chọn các môn STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học). Có thể bạn sẽ tìm ra cách chữa bệnh ung thư hay phát triển cách diệt trừ các bệnh kinh niên rồi gia nhập câu lạc bộ tỉ phú thế giới.

 

—-English version—-

 

The future Billionaires

The global economy is entering a severe recession with trading among countries decrease about 50% and it could throw many developing countries into crisis and hundred millions of people in poverty. Several economists said that there is no obvious recovery in the near future because the U.S. is recovering from a financial crisis; Europe is having major problems of recessions in Greece, Spain and it is spreading; Asia is no longer growing because its economy is based entirely on exports but most of its customers are not buying anymore. The collapse in oil prices has reduced the fast growing of many Middle East oil-exporting countries.

However in the shadows of this global recession, a group of future billionaires is quietly working with new ideas that will help fuel future economy growth and make them very rich: The Technology Entrepreneur. President Obama is depending on these entrepreneurs to help turn the economy around. In a speech he gave last week, he stressed the importance of startups during tough times: “Hewlett-Packard began in a garage; it was a startup that launched the electronic industry. Apple also started in a garage; it was a startup that launched the computer industry. Google began as a research project in university; it was a startup that launched the Internet business.”

Although Facebook founder Mark Zuckerberg is no longer a billionaire as his company value have fallen significantly as more people are growing tired of social-networking after a few years. However in Japan, two social-networking founders are moving into the Billionaire club. Yoshikazu Tanaka of GREE, a social networking site that went public and its stock increased more than 50% on the first day of trading; Tanaka’s fortune is worth about $1.1 billion today. Kenji Kasahara, founded Mixi, another social-networking site is very close to be another billion club member. Of course, China already had thirty five Billionaires who made their fortune in Information technology; some of them are younger than forty and two are only in their twenty. According to a U.S. government report, over 68% of World Billionaire came from the Information Technology area but there is another technology area that is very promising.

So where will the next Bill Gates and Steve Jobs come from? According to U.S. government report the next “Hot area” is Biotechnology where some billionaires already emerged such as R.J. Kirk with $1.5 billion fortune ranked him on the list of Billionaire club. The government predicts that Biotechnology area will produce many billionaires and created million high paying jobs. The report predicted that Biotechnology will be many times bigger than Information Technology because it deals with the real critical needs of people. A Wall Street analyst said: “When you have a chronic disease, when you are facing with death, money does not matter anymore. You will pay whatever cost for treatment and that is the next frontier. Biotechnology is about finding a cure for diseases and keeps people healthy and lives longer.”

However, there will be a difference between Information technology Billionaire and the next generation of Billionaire. Many of the IT Billionaires have never completed college: Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Michael Dell, and Marc Zuckerberg. The next Billionaire will mostly be very well educated; many will have advanced degrees such as Master or Ph.D because in Biotechnology, you cannot learn from books and create something in a garage. The next entrepreneurs who create new drugs that cure diseases will probably develop them in university or in research laboratories. They could be young Medical doctors, Pharmacists, Nurses and Information Technology Scientists who get their education from top universities.

If you dream to be the next Billionaire, if you want to be an entrepreneur then go to school and select STEM subjects (Science, Technology, Engineering, and Math). Maybe you will find a cure for cancers or develop a way to eradicate chronic diseases then join the World Billionaire club.