Ghi danh trong lĩnh vực CNTT ở đại học Mĩ

Năm nay (2013) chương trình công nghệ thông tin (CNTT) như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin đang kinh qua con số kỉ lục đơn xin học và nhiều người tốt nghiệp trung học đang ghi danh vào khu vực tăng trưởng nhanh, có nhu cầu cao và lương cao này. Mọi trường hàng đầu như Stanford, MIT, và Carnegie Mellon đều nhận hàng nghìn đơn xin vào nhiều hơn thường lệ. 

Các quan chức nhận đơn của trường đang thấy nhiều quan tâm tới các lĩnh vực này điều phá vỡ mọi kỉ lục xin học trong lịch sử. Một phó chủ nhiệm khoa tại trường Khoa học máy tính của Carnegie Mellon nói với báo chí: Nội dung liên quan

“Rõ ràng là lĩnh vực máy tính đang dâng lên và ngay khi nền kinh tế Mĩ vẫn đang phục hồi nhưng phần lớn người tốt nghiệp CNTT đều được thuê với lương tốt. Ngày nay sinh viên thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong mọi thứ, từ văn phòng tới chế tạo, từ laptop tới di động, và họ biết tương lai của họ ở đâu. CNTT hiện thời chi phối mọi thứ nhiều hơn nó đã từng từ 10 năm trước.”

Trường Khoa học máy tính của Carnegie Mellon, trường được xếp hạng thứ ba trong tất cả các đại học bởi U.S. News & World Report, đã nhận trên 9,500 đơn xin học năm nay và sẽ chấp nhận chỉ 400 trong số họ. Tương phản lại, trong quá khứ Carnegie Mellon nhận 5,500 đơn về trung bình. Lí do đơn giản là CMU là một trong vài trường nói có một trăm phần trăm người tốt nghiệp có chỗ làm trong vài thập kỉ qua và phần lớn những người tốt nghiệp đều nhận được lương cao nhất trong công nghiệp. Theo báo cáo của chính phủ Mĩ, việc ghi danh vào lĩnh vực CNTT Mĩ đã đi lên trong năm năm qua, và trung bình tăng 12% mỗi năm. Tổng thể từng năm người tốt nghiệp Mĩ có quãng 25,000 người có bằng cử nhân trong khu vực CNTT, ít hơn rất nhiều so với nhu cầu công nghiệp quãng 80,000 vị trí mới trong công nghiệp theo từng năm.

Đại học Stanford cũng đã thấy các ứng dụng khoa học máy tính của nó tăng lên đến 83% trong ba năm qua. Mặc dầu Stanford được xếp hạng ba bởi U.S. News & World Report, khoa này mong đợi thấy việc ghi danh vẫn tiếp tục tăng vì cầu là cao hơn nhiều so với cung. Một quan chức nhập học của trường nói: “Nội dung liên quan

Việc ghi danh của chúng tôi đã lên tới 30% hơn cuối năm trước, và chúng tôi mong đợi thấy việc tăng trưởng nhiều hơn trên cơ sở hàng năm. Số sinh viên của chúng tôi học về khoa học máy tính đã vượt quá tất cả các kỉ lục trước đây. Có mối quan tâm lớn trong thanh niên để học lĩnh vực này điều phản ánh sự kiện là máy tính có tác động lên mọi thứ.” Mặc dầu Stanford có quãng 400 sinh viên học khoa học máy tính nhưng trên 90% sinh viên đại học bây giờ học ít nhất một môn máy tính cho dù nó không phải là điều yêu cầu. Một sinh viên kinh doanh giải thích: “Ngày nay, mọi thứ bạn làm đều chịu tác động bởi công nghệ. Không thành vấn đề bạn có việc làm gì, bạn phải biết cái gì đó về máy tính. Đó là lí do tại sao “Nhập môn khoa học máy tính” là lớp phổ biến nhất trong các sinh viên kinh doanh.”

Một sinh viên khác nói: “Nhiều thanh niên nghe bài nói của Steve Jobs ở Đại học Stanford và có động cơ làm cái gì đó. Khi nền kinh tế công nghệ cao đang bùng nở trong mọi nước, nhiều công ti khởi nghiệp thế đã làm tốt như Facebook, LinkedIn, Twitter và sự bùng nổ của các ứng dụng di động, thanh niên đang nói rằng nếu chúng tôi không nhảy vào trong lĩnh vực này thì chúng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội của cả đời.” Tất nhiên, cái động viên thực cho nhiều sinh viên là việc làm. Như mọi ngày, báo chí và ti vi đều đưa tin về thất nghiệp trong khu vực nào đó nhưng thiếu hụt công nhân CNTT, nhiều sinh viên bắt đầu nhận ra rằng nếu họ muốn có nghề tốt, lương tốt họ nên vào lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh và có nhu cầu cao.

Một quan chức của hội các đại học Mĩ nói: “Nếu bạn học CNTT, bạn sẽ không phải tìm việc nhưng việc sẽ tìm bạn. Trong năm năm qua, người tốt nghiệp CNTT của chúng ta có gần 100% việc làm vì nhu cầu là cao. Nếu họ tốt nghiệp từ các trường hàng đầu như CMU hay Stanford họ có thể có nhiều đề nghị việc, tuỳ chọn chứng khoán, và điểm thưởng khi kí hợp đồng. Ngày nay người tốt nghiệp khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm có thể làm được nhiều hơn các lĩnh vực khác. Nếu bạn định dành bốn năm trong trường, sao không chọn khu vực tốt nhất mà sẽ cho bạn việc làm tốt nhất, lương tốt nhất, và cơ hội tốt nhất?”

 

—English version—

 

Enrollment in IT fields in U.S. Colleges

This year (2013) Information Technology (IT) programs such as Computer Science, Software Engineering and Information System Management are experiencing a record number of applications as more high school graduates are enrolling in this fast growth, high demand, and high salaries area. All top schools such as Stanford, MIT, and Carnegie Mellon have received thousands of applications more than the usual.

School admissions officers are seeing so much interest in these fields that already break all record for applications in history. An assistant dean for education at Carnegie Mellon’s School of Computer Science told the newspapers: Related Content

“It is clear that computer fields are on the rise and even the U.S. economy is still recovering but most IT grads are getting hired at good salaries. Today students see applications of information technology in everything, from office to manufacturing, from laptop to mobile, and they know where their future is. Currently IT is dominating everything much more than it was 10 years ago.”

Carnegie Mellon’s School of Computer Science, which is ranked third among all universities by U.S. News & World Report, received over 9,500 applications this year and will accept only 400 of them. In contrast, in the past Carnegie Mellon received 5,500 applications on the average. The simple reason is CMU is one of the few schools that claimed to have one hundred percent of graduates placed for over a decade and most graduates received the highest salary in the industry. According to U.S. government report, enrollment in U.S. information technology fields has been climbing for the last five years, and on the average increasing 12% each year. Overall each year the U.S. graduates about 25,000 bachelor’s degrees in IT area, which is far less than the industry demand of 80,000 new position opening by the industry per year.

Stanford University has also seen its computer science applications increase by 83% in the last three years. Although Stanford is ranked third by U.S. News & World Report, the department expects to see its enrollment continue to rise as demand is much higher than supply. A school admission officer said: “Related Content

Our enrollment was up 30% over last fall, and we expect to see more growth on an annual basis. Our numbers of students studying computer science has exceeded that all previous record. There is greater interest among young people to study this field which reflects the fact that computers are having an impact on everything.” Although Stanford has about 400 students who study computer science but over 90% of the university’s students are now taking at least one computer course even though it is not a requirement. A business student explained: “Today, everything you do is impacted by technology. No matter what job you have, you must know something about computer. That is why the “Introduction to computer science” is the most popular class among business students.”

Another student said: “Many young people listened to Steve Jobs’ speech at Stanford University and motivate to do something. As high-tech economy is booming in every country, so many startups have done well such as Facebook, LinkedIn, Twitter and the explosion of mobile applications, young people is saying that if we do not jump into this field than we will miss the chance of a lifetime.” Of course, the real motivator for many students is jobs. As every day, newspapers and TV with news about unemployment in certain area but the shortage of IT workers, many students begin to realize that if they want to have a good career, good salary they better get into the field that is growing fast and has high demand.

An U.S. college association officer said: “If you study IT, you will not have to look for job but the job will look for you. In the past five years, our IT graduates had close to 100% employment as the demand is high. If they graduate from top schools such as CMU or Stanford they may have multiple offers, stock options, and signing bonuses. Today a computer science or software engineering graduates can make much more than other fields. If you are going to spend four years in school, why not selecting the best area that will give you the best job, the best salary, and the best opportunity?”