Cuộc họp trực tuyến IRG#58

Từ 14/3/2022 tới 18/3/2022 Nhóm báo cáo viên chữ biểu ý IRG có cuộc họp làm việc thảo luận trực tuyến về các đề xuất xây dựng kho chữ biểu ý mở rộng. Việt Nam tham gia các hoạt động chuẩn hoá quốc tế này để đề nghị đưa thêm 1002 chữ Nôm vào kho chữ chung của IRG và để nhóm công tác WG2 xét duyệt đưa vào bộ kí tự quốc tế mã hoá ISO 10646 và Unicode.

Lee Collins trình bày báo cáo hoạt động của Việt Nam trong thời gian sau IRG#57 và những ý kiến thảo luận về các bình luận với một số chữ Nôm được đề nghị.