Học về Trí tuệ nhân tạo và Lập trình máy tính

Các bạn có thể học Trí tuệ nhân tạo và Lập trình máy tính tại các website sau của Đại học Harvard (miễn phí):

CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python

https://online-learning.harvard.edu/course/cs50s-introduction-artificial-intelligence-python?delta=0

Thời gian học: 7 tuần

Mức độ: Người mới bắt đầu

Điều bạn sẽ học:

Bạn sẽ học về ý tưởng cho nảy sinh các công nghệ như động cơ chơi trò chơi, nhận dạng chữ viết, và dịch máy.

Các thuật giải tìm đồ thị

Biểu diễn tri thức

Lí thuyết xác suất

Mạng Bayes

Mô hình Markov

Học máy

Mạng nơ ron

CS50’s Introduction to Computer Science

https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science?delta=0

Môn học mức mới vào này dạy cho sinh viên cách nghĩ theo kiểu thuật giải và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Môn học này đặc biệt được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và bao gồm các khái niệm như trừu tượng hoá, thuật giải, cấu trúc dữ liệu, bao bọc, quản lí tài nguyên, an ninh, kĩ nghệ phần mềm, và phát triển web. Các ngôn ngữ bao gồm C, Python, SQL, và JavaScript cộng với CSS và HTML.

—English version—

Learning Artificial Intelligence and Computer Programming

You can learn AI and Computer Programming at the following websites from Harvard University:

CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python

https://online-learning.harvard.edu/course/cs50s-introduction-artificial-intelligence-python?delta=0

Course duration: 7 Weeks

Level: Beginner

What will you learn:

You will learn about the ideas that give rise to technologies like game-playing engines, handwriting recognition, and machine translation.

Graph search algorithms

Knowledge representation

Probability theory

Bayesian networks

Markov models

Machine learning

Neural networks

CS50’s Introduction to Computer Science

https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science?delta=0

This entry-level course teaches students how to think algorithmically and solve problems efficiently. The course is specifically designed for freshers and includes concepts like abstraction, algorithms, data structures, encapsulation, resource management, security, software engineering, and web development. Languages include C, Python, SQL, and JavaScript plus CSS and HTML.