Năm chuyên ngành SCS được xếp hạng số 1 bởi U.S. News and World Report

Chương trình của Trường Khoa học máy tính về trí tuệ nhân tạo, an ninh cyber, phát triển trò chơi, ngôn ngữ lập trình và kĩ nghệ phần mềm được xếp hạng 1 trong xếp hạng mới nhất của U.S. News and World Report:

Trường Khoa học Máy tính của Carnegie Mellon University được xếp vào trong năm khu vực chuyên môn hàng đầu và đã duy trì vị trí số 1 của nó đối với toàn thể xếp hạng cho khoa học máy tính ở trong báo cáo xếp hạng các đại học tốt nhất năm 2022 của U.S. News and World Report.

Trường này được xếp hạng thứ nhất trong các khu vực chuyên môn về trí tuệ nhân tạo, an ninh cyber, phát triển trò chơi, ngôn ngữ lập trình và kĩ nghệ phần mềm. Đây là năm đầu tiên trường giữ vị trí hàng đầu trong phát triển trò chơi và ngôn ngữ lập trình.

Chương trình hệ thống thông tin quản lí của CMU cũng nhận được xếp hạng khu vực chuyên môn số 1.

“Carnegie Mellon University từ lâu đã đồng nghĩa với xuất sắc, và tôi vui mừng thấy sức mạnh đổi mới thế giới được nêu bật trong những xếp hạng này, kể cả vị trí số một cho chương trình khoa học máy tính của đại học của chúng tôi và nhiều chuyên môn có liên quan tới khoa học, kĩ nghệ và doanh nghiệp máy tính,” ông chủ tịch CMU Farnam Jahanian nói. “Bằng việc đảm bảo các chương trình của chúng tôi vẫn còn ở vị trí vượt trội của các khu vực đang dẫn lái kinh tế toàn cầu và xác định ra tương lai của nhân loại, chúng tôi sẽ giúp chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi nhận những thách thức của thế giới đang thay đổi.”

 Về tổng thể, CMU được xếp hạng thứ 25 trên danh sách các đại học quốc gia tốt nhất. Mười sáu chuyên ngành được đặt ở vị trí thứ năm hay cao hơn, kể cả sáu chuyên ngành nhận được xếp hạng thứ 1.

Việc xuất bản lần thứ 37 này về các đại học tốt nhất đánh giá trong 1,466 tổ chức cấp bằng cử nhân Mĩ theo 17 cách đo chất lượng hàn lâm. U.S. News đã làm điều tra về các trường trong mùa xuân và mùa hè năm 2021.

https://www.cs.cmu.edu/news/2021/2022_US_News_rankings

———————————————————

English version

Five SCS Specialties Ranked No. 1 by U.S. News and World Report

The School of Computer Science’s programs in artificial intelligence, cybersecurity, game development, programming languages and software engineering ranked No. 1 in the latest U.S. News and World Report rankings.

Carnegie Mellon University’s School of Computer Science racked up five top-ranked specialty areas and maintained its No. 1 overall ranking for computer science in U.S. News and World Report’s 2022 Best Colleges rankings.

The school ranked first in the specialty areas of artificial intelligence, cybersecurity, game development, programming languages and software engineering. This is the first year the school held the top spots in game development and programming languages.

 CMU’s management information systems program also received a No. 1 specialty area ranking.

 “Carnegie Mellon University has long been synonymous with excellence, and I am delighted to see our world-renowned strengths highlighted in these rankings, including the number one spot for our undergraduate computer science program and several specialties related to computer science, engineering and business,” said CMU President Farnam Jahanian. “By ensuring our programs remain at the cutting-edge of areas that are driving our global economy and defining humanity’s future, we will help to prepare our students to take on the challenges of a changing world.”

 Overall, CMU ranked 25th on the list of best national universities. Sixteen specialties placed fifth or higher, including the six receiving a No. 1 ranking.

 This 37th edition of Best Colleges assesses 1,466 U.S. bachelor’s degree-granting institutions on 17 measures of academic quality. U.S. News surveyed schools during the spring and summer of 2021.

https://www.cs.cmu.edu/news/2021/2022_US_News_rankings