Việc làm của tương lai

Trên khắp thế giới, sinh viên đang bắt đầu năm học thứ nhất trong đại học. Trong những trường này, sinh viên sẽ hỏi cùng câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho họ khi tốt nghiệp? Với một số sinh viên mục đích ngắn hạn là có bằng cấp trước rồi lo nghĩ về tương lai sau. Không may, ngày nay bằng cấp đại học không đảm bảo cho việc làm vì số người tốt nghiệp có bằng cấp nhưng không có việc làm đang tăng lên. Sự kiện là điều đó còn tuỳ vào lĩnh vực học tập, vào tri thức và kĩ năng xác định ra tương lai của họ. Từ Mĩ tới châu Âu, từ Australia tới Trung Quốc, sinh viên lo âu do tỉ lệ thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp và sự kiện là có thể mất nhiều năm cho kinh tế toàn cầu phục hồi.

Theo một báo cáo toàn cầu, xấp xỉ 6.5 triệu sinh viên bắt đầu đại học mỗi năm, và với ngoại lệ hiếm hoi, phần lớn đều bồn chồn về tương lai của họ. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mĩ và suy thoái kinh tế châu Âu làm cho họ lo nghĩ về tương lai của họ. Chắc chắn các sinh viên đang lập kế hoạch nghề nghiệp trong dịch vụ tài chính, kinh doanh thị trường cổ phiếu, hay quản trị kinh doanh có thể lo lắng về viễn cảnh của họ. Báo cáo toàn cầu gợi ý một danh sách các nghề nghiệp cần tránh, kể cả tài chính, thương mại thị trường cổ phiếu, marketing, quảng cáo, và quản trị kinh doanh vì có nhiều người tốt nghiệp thất nghiệp từ 2009. Ngược lại, sinh viên xem xét các khu vực công nghệ thông tin (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, và quản lí hệ thông tin) có nhiều hi vọng nhất vì có thiếu hụt người tốt nghiệp có chất lượng trong bẩy năm qua. Điện và kĩ nghệ điện cũng nóng cũng như các ngành nghề Y tế và chăm sóc sức khoẻ.

Sở thống kê lao động Mĩ đặt công nghệ thông tin là nghề tăng trưởng nhanh nhất với đường tăng trưởng lên tới 22% từ 2010 tới 2025. Các chuyên ngành như hệ thống mạng, phân tích an ninh và truyền thông dữ liệu được mong đợi tăng trưởng tới 53% cho cùng thời kì này. Khu vực kĩ nghệ sẽ tăng trưởng với tỉ lệ 15%; một số sẽ gấp đôi tỉ lệ đó như khu vực đặc biệt về công nghệ sinh học, môi trường, và kĩ sư công nghiệp, tất cả đều sẽ vượt quá tăng trưởng 20% cho tới 2025. Y học và công nghiệp chăm sóc sức khoẻ được mong đợi cũng tăng trưởng nhanh bởi việc thêm 13 triệu việc làm trên toàn cầu trong mười năm tới. Báo cáo toàn cầu cũng nói rằng do suy thoái, việc làm của chính phủ và dịch vụ công là kém nhất. Nhiều chương trình chính phủ đang bị cắt giảm vì các chính phủ cố gắng cân bằng ngân sách của họ. Sinh viên học các lĩnh vực truyền thống như xã hội học, lịch sử, quản trị chính phủ, chính sách công và khoa học chính trị và hi vọng tìm việc trong văn phòng chính phủ sẽ bị thất vọng bởi vì các chương trình cắt giảm lớn của chính phủ. Báo cáo này nói rằng trên 90% những người tốt nghiệp này sẽ không có khả năng tìm ra việc làm trong ít nhất mười năm tới. Với suy thoái châu Âu hiện thời tiếp tục tồi đi, kiếm việc trong chính phủ là ảo tưởng.

Một quan chức công nghiệp nói: “Chúng tôi thấy tăng trưởng cao trong các khu vực này, mặc cho suy thoái. Khi nhiều công ti đang đi vào tự động hoá, nhiều chuyên gia và kĩ sư máy tính được cần tới. Tất nhiên khi nhiều người đang già đi và sống lâu hơn, họ cần nhiều bác sĩ y tế và công nhân chăm sóc sức khoẻ. Trên khắp thế giới, bệnh viện đang gặp khó khăn lấp vào các vị trí do thiếu công nhân có kĩ năng. Vấn đề là nhiều sinh viên đại học không chú ý tới những thông tin này và vẫn tin rằng chừng nào họ còn có bằng cấp thì tương lai của họ là tốt. Các cố vấn nhà trường thường khuyên sinh viên lựa chọn nghề nghiệp dựa trên điều họ học tốt ở trường phổ thông nhưng có khác biệt lớn giữa trường phổ thông và đại học. Bạn có thể học tốt về lịch sử ở trường phổ thông nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên học lịch sử ở đại học. Đây là ấu trĩ vì giáo dục đại học là về chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai trong khi giáo dục phổ thông là về xây dựng nền tảng cho tri thức của bạn. Tất nhiên, không ai có thể nói cho sinh viên học cái gì nhưng họ phải biết nhiều về thị trường việc làm khi lập kế hoạch nghề nghiệp. Họ cần thông tin để ra quyết định đúng đắn. Không may, một số đại họ không cung cấp thông tin sống còn này. Họ sợ rằng nếu đa số sinh viên chuyển sang khu vực đặc biệt thì trường không có đủ giáo sư để dạy. Đó là lí do tại sao chúng ta có tình huống với nhiều người tốt nghiệp mà không thể tìm được việc làm khi có nhiều việc làm mở ra nhưng không có đủ công nhân có phẩm chất.”

Sinh viên vào đại học năm nay cần hiểu rằng đến lúc họ tốt nghiệp sẽ có nhiều thay đổi cho thị trường việc làm, điều vẫn đang phục hồi lại từ suy thoái. Với nhiều bất trắc thế, tốt hơn cả là tìm những kĩ năng được cần với sự linh hoạt nào đó để cho họ sẽ không bị thất vọng. Khu vực được cần có thể dường như là tương đối khó trên bề mặt nhưng thực tế cung cấp tương lai tốt hơn nhiều so với một số khu vực dễ dàng mà chẳng biểu lộ hứa hẹn chút nào.

 

—-English version—-

 

Jobs of the future

All over the world, students are starting their first year in college. In these schools, students will be asking the same question: What will happen to them upon graduation? To some students the near term goal is to have a degree than worry about the future later. Unfortunately, today a college degree is not a guarantee for job as the number of degreed graduates but without jobs is increasing. The fact is it depends on the field of study, on their knowledge and skills that determine their future. From the U.S to Europe, from Australia to China, students are anxious due to the high rate of unemployment among graduates and the fact that it may take many more years for the global economy to recover.

According to a global report, approximately 6.5 million students are starting college each year, and with rare exceptions, most are nervous about their future. The financial crises in the U.S and the European economic recession have them worry about their futures. Certainly students who are planning careers in financial services, stock market trading, or business administration may be anxious about their perspectives. The global report suggests a list of careers to avoid, including finance, stock market trading, marketing, advertising, and business administration as there are so many unemployed graduates since 2009. On the contrary, students who consider Information Technology areas (Computer science, Software engineering, and Information system management) have the most to hope for as there is a shortage of qualified graduates in the past seven years. Electrical and electronic engineering are also hot as well as Medicine and Health care professionals.

The U.S Bureau of Labor Statistics puts Information Technology as the fastest growing career with a growth trajectory of 22% from 2010 to 2025. Specialties such as Network systems, Security analysts, and Data communications expected to grow by 53% for the same period. Engineering areas will grow at a rate of 15%; some will double that rate such as special areas of Biotechnology, Environmental, and Industrial engineers, all of which will exceed 20% growth through 2025. Medicine and the Health care industry are expected to also grow fast by adding 13 million jobs globally in the next ten years. The global report also stated that due to the recession, government and public service jobs are the worst. Many government programs are being reduced as governments try to balance their budgets. Students who study traditional fields such as Sociology, History, Government Administration, Public policy, and Political Science and hope to find job in government offices will be disappointed because of massive government reducing programs. The report stated that over 90% of these graduates will not be able to find job for at least the next ten years. With current European recession continue to getting worst, getting job in government is an illusion.

An industry official said: “We are seeing high growth in these areas, despite the recession. As more companies are moving into automation, more computer experts and engineers are needed. Of course as more people are growing older and live longer, they need more Medical doctors and healthcare workers. All over the world, hospitals are having difficulty filling positions due to a lack of these skilled workers. The problem is many college students do not pay attention to these information and still believe that as long as they have degree their future is good. School advisors often advise students to select career based on what they do well in high school but there is a big difference between high school and college. You may do well in history in high school but it does not mean you should study history in college. This is naïve as college education is about preparing for a future career when high school education is about building a foundation for your knowledge. Of course, no one can tell students what to study but they must know more about the job market when planning their careers. They need information to make the right decision. Unfortunately, some colleges do not provide this vital information. They afraid that if a majority of students switch to specific areas than schools do not have enough professor to teach. That is why we have situation with many graduates who could not find jobs when there are so many job openings but not enough qualified workers. ”

Students who are entering colleges this year need to understand that by the time they graduate there will be more changes due to a job market that is still recovering from recession. With so much uncertainty, it is best to seek skills that are needed with some flexibility so they will not be disappointed. The needed areas may seemed relatively difficult on the surface but actually provide much better future than some easy areas that show no promising at all.