Bằng tiến sĩ

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp trong Khoa học máy tính tháng sáu tới. Em muốn tiếp tục học tập ở Mĩ để lấy bằng tiến sĩ. Em cần chuẩn bị cái gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Nếu em muốn tiến thêm giáo dục của em ở Mĩ em cần biết trường nào để xin vào và điều tra về các yêu cầu của họ một cách cẩn thận TRƯỚC KHI nộp đơn xin vào. Em phải xin vào nhiều trường vì việc nhận vào bằng cấp chuyên sâu là rất cạnh tranh. Với bằng tiến sĩ, em phải chọn các đại học nghiên cứu tốt nhất vì điều em học ở đó sẽ xác định ra tương lai của em. Em cần đọc nhiều bài báo về lĩnh vực em muốn nghiên cứu để tìm ra về xu hướng, nhu cầu công nghiệp, cũng như thị trường việc làm. Nếu cần, em có thể hỏi các câu hỏi với những người đang làm việc trong khu vực đó. Là sinh viên, em có thể hỏi nhiều câu hỏi nhưng em cần chuẩn bị câu hỏi của em một cách cẩn thận. Em có thể hỏi cách họ đã bắt đầu, tại sao họ học trong khu vực đó, loại dự án nào họ làm việc, họ ước muốn cái gì họ đã làm, và lời khuyên nào họ có thể cho em.

Sau khi được nhận vào, em phải được chuẩn bị để thành công. Quản lí thời gian là mấu chốt cho nên em phải đặt mục đích nghề nghiệp của em và cống hiến mọi thứ cho việc học. Trong chương trình bằng chuyên sâu, em phải biết rõ các giáo sư vì họ có thể chỉ hướng cho em tới mục đích giáo dục của em. Tất nhiên, em không thể phụ thuộc vào giáo sư của em để giúp em nếu họ không biết em. Phần lớn các giáo sư đều bận rộn với hoạt động nghiên cứu của họ cho nên em phải biết về họ trước. Em phải đọc về nghiên cứu của họ, và bằng việc biết tri thức chuyên gia của họ, em có thể hỏi xin lời khuyên của họ. Cách tốt nhất để biết họ là xem xét làm việc cho họ như người trợ lí nghiên cứu. Bằng việc làm việc cho họ, em sẽ có cơ hội học thêm và kết nối bản thân em với những ý tưởng mới và các giáo sư khác. Mọi chương trình tiến sĩ đều bao gồm nghiên cứu cho nên em phải được chuẩn bị trước về thời gian. Em phải được chuẩn bị và lựa chọ nghiên cứu của em ngay khi em sẵn sàng.

Phần lớn các lớp trong chương trình bằng chuyên sâu đều nhỏ nhưng cạnh tranh là cao. Nhiều lớp được tổ chức như nỗ lực nhóm cho nên em phải chọn các thành viên tổ một cách cẩn thận. Biết tổ của em và chắc rằng tất cả họ đều có chung mối quan tâm của em. Sẵn lòng nhận thách thức trong lớp, không lựa chọn bất kì phân công nào dường như dễ dàng vì em đang học các kĩ năng đặc biệt. Phân công dễ dàng sẽ chẳng dạy cho em điều gì. Trong chương trình này, em phải làm việc chăm chỉ để học vì em sẽ trở thành “Chuyên viên” trong một lĩnh vực.

Em cũng cần chuyển nghiên cứu của em vào bài báo để được công bố trong một tạp chí hàn lâm hay chuyên nghiệp. Điều này là quan trọng để em được thừa nhận và chứng tỏ rằng em là “Chuyên viên”. Cần được tham gia vào các hoạt động chuyên nghiệp hay các uỷ ban để tiến xa hơn nghề nghiệp của em. Em phải chứng tỏ rằng em có thể làm được nhiều hơn chỉ đi theo các phương hướng. Em phải biểu diễn tri thức chuyên gia của em, tham vọng và khả năng lãnh đạo, để giải quyết vấn đề. Em phải chắc rằng bằng cấp chuyên sâu sẽ không cho em việc làm mà nó phải mở ra cánh cửa cơ hội cho em vì em có kĩ năng.

 

—English version—

 

The Ph.D degree

A student wrote to me: “I will graduate in Computer Science next June. I would like to continue my study in the U.S. for a Ph.D. degree. What do I need to prepare? Please advise.”

 

Answer: If you want to further your education in the U.S. you need to know which school to apply and investigate their requirements carefully BEFORE submitting your application. You must apply to several schools as admission to an advanced degree is very competitive. For the Ph.D. degree, you must select the best research universities because what you learn there will determine your future. You need to read more articles about the field that you want to research to find out about the trends, the industry needs, as well as the job market. If needed, you may ask questions of the people who are working in the area. As a student, you can ask a lot of questions but you need to prepare your questions carefully. You may ask how they got started, why they study in that area, what kind of projects they work on, what they wish they had done, and what advice they can give you.

After getting accepted, you must be prepared to succeed. Time management is critical so you must set your career goals and devote everything to learning. In an advanced degree program, you must know the professors well because they can direct you toward your education goals. Of course, you cannot depend on your professors to help you if they do not know you. Most professors are busy with their research activities so you must get to know them first. You should read about their research, and by knowing their expertise, you can ask them for advice. The best way of getting to know them is to consider working for them as a research assistant. By working for them, you will have the chance to learn more and connect yourself with new ideas and other professors. All Ph.D. program involves research so you must be prepared ahead of time. You must be prepared and select your research as soon as you are ready.

Most classes in an advanced degree program are small but the competition is high. Many classes are organized as group efforts so you must select team members carefully. Get to know your team and make sure that they all share your interest. Willing to take the challenge in class, do not select any assignment that seems easy as you are learning special skills. Easy assignments will teach you nothing. In this program, you must work hard to learn because you will become a “Specialist” in a field.

You also need to turn your research into a paper to be published in an academic or professional journal. This is important for you to get recognized and prove that you are a “Specialist”. Get involved with professional activities or committees to further your career. You must prove that you can do more than just follow directions. You must demonstrate your expertise, ambition, and ability to lead, to solve problems. You must make sure that the advanced degree will not just get you a job but it must open the door of opportunity for you because you have the skills.