Học tích cực và dạy tích cực

Một giáo sư trẻ viết cho tôi: “Vai trò của giáo sư là dạy trong lớp. Nếu thầy cho phép sinh viên dành thời gian trên lớp để thảo luận giữa họ thì thầy dạy gì? Làm sao thầy có thể xem xét học tích cực khi thầy dạy một cách thụ động hay chẳng dạy gì mấy?”

 

Đáp: Dễ dàng chỉ trích về phương pháp học tích cực. Tôi tin vào thảo luận trên lớp vì chính sinh viên đang học tích cực bởi việc tham gia vào nó. Ngày nay hầu hết sinh viên đều năng động, họ không thích ngồi yên tĩnh và nghe điều giáo sư nói. Bằng việc có thảo luận tích cực trong lớp, bạn khuyến khích họ chia sẻ hiểu biết của họ với nhau. Bằng việc có thảo luận sinh viên có thể thách thức những ý tưởng nào đó, cả của riêng họ và của người khác để đi tới hiểu biết đầy đủ về chủ đề. Bằng việc nghe người khác, họ có thể phát triển các ý tưởng mới hay dùng các ý tưởng của người khác để cải tiến suy nghĩ riêng của họ. Bằng việc lắng nghe các ý tưởng khác trong những người khác, họ có thể làm giầu thêm tri thức của họ bằng việc hiểu nhiều quan điểm khác nhau và thấy toàn bộ ý tưởng thay vì chỉ một phần của nó. Họ có thể kiểm nghiệm hiểu biết riêng của họ và chắc chắn rằng việc hiểu của họ là đúng và rằng họ đang học điều đúng.”

Tất nhiên, không phải mọi sinh viên hay giáo sư đều thấy được tiềm năng của việc học qua thảo luận. Một số sinh viên tin nó là cái gì đó mà giáo sư yêu cầu họ làm bởi vì giáo sư lười hay không chuẩn bị bài giảng đủ tốt. Một số giáo sư tin việc học tích cực qua thảo luận là phí thời gian của họ vì họ phải đọc bài giảng trong lớp. Nếu bạn hỏi sinh viên liệu họ có muốn tham gia vào thảo luận trên lớp hay thích nghe giáo dư đọc bài giảng thì câu trả lời là hiển nhiên. Phần lớn sinh viên đều nói họ muốn giáo sư đọc bài giảng bởi vì họ sẽ không phải làm gì cả. Họ không phải đọc tài liệu trước khi lên lớp. Họ không phải hiểu tài liệu. Họ không phải chuẩn bị trước khi lên lớp vì họ đợi giáo sư nói cho họ cái gì đó mà học có thể học hay không học. Chúng ta đã làm điều này trong hàng trăm năm và chẳng cái đã thay đổi kể từ đó.

Để làm công việc học tích cực; để làm công việc thảo luận trên lớp, bạn sẽ cần giải thích cách tiếp cận cho họ và nói cho họ tại sao việc thảo luận các ý tưởng sẽ làm cho họ dễ học hơn. Là giáo sư, bạn phải tích cực lắng nghe thảo luận để giám sát việc hiểu của sinh viên về chủ đề này và sửa chữa nếu cần. Điều này KHÔNG phải là dạy thụ động mà là dạy tích cực. Đến cuối, bạn có thể củng cố việc học đã xuất hiện trong thảo luận bằng việc tóm tắt các điểm chính và yêu cầu sinh viên ghi chép về những ý tưởng quan trọng đã xảy ra trong thảo luận trên lớp. Bạn có thể kiểm nghiệm kết quả học bằng việc yêu cầu họ nhắc lại điều họ đã học trong giờ lên lớp tiếp hay bạn có thể nhắc tới cái gì đó thú vị mà sinh viên đã nói vào ngày hôm sau.

Mục đích của học tích cực là để cho sinh viên học qua trao đổi thông tin nơi họ giữ vai trò tích cực. Là giáo sư, chúng ta lắng nghe và ghi chép điều sinh viên thảo luận để cho chúng ta biết liệu họ có hiểu tài liệu hay không. Điều đó không phải là thụ động, mà là dạy tích cực. Bạn cũng biết nhiều về các chủ đề khi bạn nghe sinh viên, thỉnh thoảng họ có thể có những ý tưởng mà bạn thậm chí đã không nghĩ tới.

Trong nhiều năm, tôi đã thấy sinh viên ngủ, gửi email, viết tin nhắn, kiểm websites, lướt mạng, hay nghe nhạc dùng tai nghe trong bài giảng trên lớp. Giáo sư tiếp tục đọc bài giảng và sinh viên tiếp tục làm bất kì điều gì họ làm và kết quả học tập là đáng đặt câu hỏi. Với thảo luận trên lớp, sinh viên tất cả đều được tham gia tích cực vào việc nghe, việc tham dự, việc thảo luận nơi không ai làm gì khác ngoài việc nghe vì giáo sư đang bước quanh lớp tích cực khuyến khích sinh viên học thêm.

Tuy nhiên, chính chọn lựa là từng giáo sư đều phải làm về cách họ muốn tiếp cận tới việc dạy trong lớp và phương pháp nào họ muốn dùng.

 

—-English version—-

 

Active learning and Active teaching

A young professor wrote to me: “The role of a professor is to teach in class. If you allow students to spend class time to discuss among themselves then what do you teach? How can you consider active learning when you are passively teaching or not teaching much?

Answer: It is easy to be cynical about the active learning method. I believe in class discussion because it is the students who are actively learning by participate in it. Today most students are dynamic, they do not like to sit quiet and listen to what professors say. By having an active discussion in class, you encourage them to share their understanding with each other. By having discussion students can challenge certain ideas, both of their own and others to arrive at a complete understanding of the topic. By listening to others, they can develop new ideas or using the ideas of others to improve their own thinking. By listening to different ideas among others, they can enrich their knowledge by understand several different viewpoints and see the total ideas rather than just a part of it. They can validate their own and making sure that their understanding was correct and that they were learning the right things.”

Of course, not every student or professor see the potential for learning through discussion. Some students believe it is something that professors ask them to do because the professor is lazy or not prepare the lecture well enough. Some professors believe active learning via discussion is a waste of their time since they must lecture in class. If you ask students whether they want to participate in class discussion or prefer to listen to professor to lecture then the answer is obvious. Most students would say they want professor to lecture because they will not have to do anything. They do not have to read materials before coming to class. They do not have to understand the materials. They do not have to prepare before class as they wait for the professor to tell them something that they may learn or may not. We have been doing this for hundred years and nothing has changed since then.

To make active learning works; to make class discussion works, you will need to explain the approach to them and tell them why discussing ideas will make them easier to learn. As professor, you have to actively listen to the discussion to monitor students’ understanding of the topics and make correction if needed. This is NOT passive but active teaching. In the end, you can reinforce the learning that has occurred during the discussion by summarize the key points and ask students to write notes about important ideas that happened during the class discussion. You can validate the learning results by asking them to repeat what they have learned in the next class or you may want to mention about something interesting that students said in the next day.

The goal of active learning is for students to learn via the exchanges of information where they play an active role. As professors, we listen and take notes of what students discuss so we know whether they understand the materials or not. That is not passive, but active teaching. You also learn more about the topics as you listen to students, sometime they may have ideas that you have not even thought about.

For many years, I have seen students sleep, sending emails, writing text messages, checking websites, surf the net, or listen to music using earphones during the class lecture. Professors continue to lecture and students continue do whatever they do and the learning outcomes are questionable. With class discussion, the students are all actively involved in the listening, participating, discussing where no one doing anything else but learning as the professor is walking around the class actively encouraging students to learn more.

However, it is a choice that each professor has to make on how they want to approach their classroom teaching and what method they want to use.