Tại sao học viết mã?

Chúng đang sống trong một thời đại mà công nghệ chi phối gần như mọi thứ. Bất kể nơi bạn sống, hay điều bạn làm, bạn có thể phải học cách dùng máy tính, điện thoại thông minh, và các thiết bị thông minh vì chúng đang được dùng ở nhiều nơi (như, Internet mọi vật, Nhà thông minh, xe hơi thông minh, thành phố thông minh v.v.) Những thiết bị này kết nối mọi thứ với Internet và trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác và mở ra cơ hội cho các ứng dụng tốt hơn trong liên lạc, ngân hàng, chăm sóc sức khoẻ, giao tác trực tuyến v.v. Khi càng nhiều người dùng các thiết bị công nghệ, viết mã đang trở nên quan trọng, tương tự như đọc và viết và biết cách viết mã là một kĩ năng cần thiết mà sinh viên phải học vì phần lớn các việc làm tương lai sẽ yêu cầu nó.

Ba mươi năm trước, Steve Jobs đã dự đoán rằng mọi người sẽ sớm học lập trình máy tính vì nó dạy cho họ cách nghĩ trong thế giới công nghệ. Bill Gates cũng nói: “Học viết chương trình kéo căng tâm trí bạn, và giúp bạn nghĩ tốt hơn, tạo ra cách nghĩ mới về mọi thứ có ích trong mọi lĩnh vực.” Và nó được chứng minh là đúng vì ngày nay, kĩ năng lập trình đang trở thành kĩ năng phải có để có được việc làm trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ.

Về căn bản, mã là một ngôn ngữ máy tính được dùng để xử lí thông tin trên máy tính của chúng ta. Mọi thiết bị thông minh, các app di động, website và mọi phần mềm mà chúng ta dùng đều được xử lí bằng mã. Viết mã là bản chất vì máy tính không thể hiểu được ngôn ngữ con người. Điều duy nhất máy tính hiểu là ngôn ngữ máy tính hay mã nhị phân vì nó chứa tổ hợp vô hạn các số không (0) và một (1) biểu diễn cho chữ, kí tự hay chữ số. Ngôn ngữ máy tính như Java, C++, JavaScript, Python, v.v., là những ngôn ngữ cấp cao dịch các chỉ thị và chỉ lệnh của chúng ta thành mã nhị phân cho máy tính hiểu và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Qua việc viết các chỉ lệnh dùng ngôn ngữ lập trình, chúng ta nói cho máy tính điều cần làm.

Khi càng nhiều công ti, ngành công nghiệp, doanh nghiệp dùng công nghệ, viết mã đang trở thành một kĩ năng quan trọng, và yêu cầu viết mã đang tăng trưởng nhanh chóng; không chỉ cho việc làm công nghệ, mà cho mọi việc làm. Theo báo cáo của chính phủ Mĩ, hiện thời 75% việc làm trên thị trường yêu cầu có kĩ năng viết mã, và 62% các kĩ năng được trả lương cao nhất là trong Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Robotics, và An ninh tính toán, tất cả trong chúng đều là việc làm có liên quan tới khoa học máy tính. Nhưng chỉ 18% các vị trí này yêu cầu bằng khoa học máy tính. Điều đó có nghĩa là những người có kĩ năng viết mã tốt, vẫn có thể có được việc làm rất tốt trong thị trường được dẫn lái bằng công nghệ này.

Tôi tin học viết mã là quyết định tốt bất kể điều bạn học hay nơi bạn sống. Phần lớn các việc làm trong tương lai sẽ sớm yêu cầu mức độ tri thức máy tính và kĩ năng viết mã nào đó. Tôi tin mọi học sinh trong trường trung học phải biết cách viết mã vì giáo dục khoa học máy tính là chủ chốt cho tương lai của bạn. Nếu bạn học kinh doanh, và tài chính bạn cũng cần học ít nhất một ngôn ngữ lập trình vì phần lớn các việc làm trong khu vực kinh doanh như Người phân tích doanh nghiệp, Phân tích tài chính và Phân tích dữ liệu đều yêu cầu kĩ năng lập trình để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề trong kinh doanh và tài chính. Một người quản lí cấp cao tại một công ti tài chính lớn nhất nói với tôi rằng mọi việc làm tài chính tương lai đều là việc làm máy tính. Tất nhiên, mọi việc làm kĩ nghệ như Điện tử, Dân dụng, Cơ khí cũng nhưng các kĩ thuật viên cũng cần kĩ năng lập trình để tiến hành nghiên cứu, giải quyết vấn đề hay thiết kế sản phẩm mới. Ngay cả Nghệ thuật & Kiến trúc, và Thiết kế cũng cần kĩ năng lập trình khi họ làm việc với các công nghệ máy tính như mô hình hoá 3D, thiết kế toà nhà, thành phố và đồ hoạ v.v.

Tôi tin viết mã là một “Kĩ năng phải có cho tương lai.” Nếu trường của bạn không dạy nó, bạn cần học từ các chỗ khác (như, YouTube, bài học kèm trực tuyến, MOOCs v.v.) bất kể kiểu việc nào bạn làm.

 

—English version—

 

Why learn coding?

We are living in an era where technologies dominate almost everything. Regardless of where you live, or what you do, you may have to learn to use computers, smartphones, and smart devices as they are being used in many places (i.e., Internet of Things, Smart home, Smart cars, Smart cities etc.) These devices connect things to the Internet and exchanging data with others and open opportunities for better applications in communication, banking, healthcare, online transactions etc. As more people are using technology devices, coding is becoming important, similar to reading and writing and knowing how to code is a needed skill that students must learn because most future jobs will require it.

Thirty years ago, Steve Jobs predicted that soon everybody will learn to program a computer because it teaches them how to think in the technology world. Bill Gates also said; “Learning to write program stretches your mind, and helps you think better, creates a new way of thinking about things that are helpful in all domains.” And it is proven true because today, programming skills are becoming a must-have skill to get a job in the market driven by technology.

Basically, coding is a computer language used to process information on our computer. All smart devices; mobile apps, websites and every software that we use are processed with codes. Coding is essential because computers cannot understand human language. The only thing that computers understand is the computer language or binary code as it contains infinite combinations of zero (0) and one (1) that represent letters, characters or digits. Computer languages such as Java, C++, JavaScript, Python, etc., are high-level languages that translate our commands and instructions into binary code for computers to understand and perform specific tasks. Through writing instructions using programming languages, we tell computers what to do.

As more companies, industries, businesses are using technologies, coding is becoming an important skill, and the requirement of coding is rapidly growing; not just for tech jobs, but for all jobs. According to the U.S. government report, currently 75% of the job on the market require coding skills, and 62% of the highest-paying skills are in artificial intelligence, machine learning, big data analytics, Robotics, and computing security, all of them are computer-science related work. But only 18% of these positions require a computer science degree. That means people who have good coding skills, can still get a very good job in this technology-driven market.

I believe learning to code is a good decision regardless of what you study or where you live. Soon most jobs in the future will require some level of computer knowledge and coding skills. I believe all students in high school must know how to code as computer science education is vital to their future. If you study business, and finance you also need to learn at least one programming language because most of the jobs in the business area such as Business Analysts, Financial Analyst and Data Analyst require programming skills to analyze data and solve problems in business and finance. A senior manager at the largest Finance company told me that all future financial jobs are computer jobs. Of course, all engineering jobs such as Electronic, Civil, Mechanical as well as  Technicians also need programming skills to conduct research, to solve problem or to design new products. Even Artist & Architects, and Designers also need programming skills as they are working with computer technologies such as 3D modeling, design buildings, cities, and graphics etc.

I believe coding is a “Must-Have Skill for the Future.” If your school does not teach it, you need to learn from other places. (i.e. YouTube, Online tutorials, MOOCs etc.) regardless of what type of job that you do.