Công nghệ và tương lai

Hôm qua trong môn “Nhập môn Hệ thống máy tính”, một sinh viên hỏi: “Công nghệ nào có tiềm năng lớn nhất làm thay đổi thế giới trong thập kỉ tới?” Tôi trả lời: “Công nghệ thay đổi rất nhanh chóng, khó mà dự đoán được. Tuy nhiên, tôi tin Học máy có tiềm năng lớn nhất để thay đổi nhiều thứ vì nó có thể ảnh hưởng tới mọi ngành công nghiệp, mọi doanh nghiệp, và mọi nước. Công nghệ này có thể phân tích và học số lượng lớn dữ liệu trong thời gian rất ngắn. Nó có thể tối ưu hoá nhiều vận hành từ chế tạo cho tới kinh doanh. Ngày nay, công nghệ học máy vẫn đang thay đổi khi nó được tích hợp với máy tính nhanh, mạng thần kinh, học sâu nhưng nó sẽ sớm trở thành công nghệ rất mạnh trong tương lai gần. Nếu các em là sinh viên trong khoa học máy tính hay Hệ thống thông tin, các em phải học Học máy vì nhiều thứ trong tương lai sẽ dùng công nghệ này.”

Sinh viên khác hỏi: “Bên cạnh Học máy, chúng em cần chú ý tới cái gì?” Tôi nói với lớp: “Tất nhiên, có nhiều công nghệ tiềm năng In 3D, Tính toán mây, Robotics, mạng 5G, Internet mọi vật, An ninh tính toán, Chỉnh sửa hệ gen, và sinh học tổng hợp. Những công nghệ này sẽ thay đổi thế giới của chúng ta trong năm hay mười năm nữa. Chúng sẽ thay đổi nhanh thế nào và chúng sẽ có hiệu quả thế nào còn tuỳ thuộc vào cách các công ti áp dụng chúng để xây dựng sản phẩm. Đây cũng là những khu vực mà nhiều công ti khởi nghiệp đang làm việc vì tất cả chúng đều có tiềm năng đột phá thị trường. Các công nghệ khác nhau yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau và các ứng dụng doanh nghiệp khác nhau. Chẳng hạn, ngày nay nhiều công ti khởi nghiệp đang hội tụ vào các xu hướng đó. Trí tuệ nhân tạo được coi là xu hướng nóng nhất cho nên nhiều người đang làm việc về nó. Hiện thời, đã có trên 6,000 công ti khởi nghiệp tập trung vào Trí tuệ nhân tạo chỉ riêng ở Mĩ. Tất nhiên, một số công ti sẽ làm tốt nhưng nhiều công ti sẽ thất bại.  Điều nóng tiếp là In 3D, mạng 5G, và Robotics nơi Nhật Bản, Đức và Trung Quốc hiện thời chi phối thị trường cho dù chúng vẫn còn ở giai đoạn ban đầu sớm. Có những công nghệ đang nổi lên với những vấn đề khó khăn để giải quyết như An ninh tính toán, chỉnh sửa hệ gen, Sinh học tổng hợp nhưng điều này sẽ yêu cầu nhiều công ti hơn làm việc trên chúng trước khi chúng tăng trưởng lớn hơn.”

Theo ý kiến của tôi, có nhiều cơ hội trong công nghệ bởi vì chúng ta đang trong thời kì thay đổi công nghệ nhanh nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta nhìn lại những năm 1980 khi máy tính cá nhân được phát minh ra, không ai dự đoán được rằng nó có thể thay đổi mọi thứ. Cùng điều đó cũng đã xảy ra khi Internet được tạo ra. Vấn đề là phần lớn mọi người đã không hiểu tiềm năng của thay đổi công nghệ khi họ vẫn đang làm cùng điều như không cái gì đã xảy ra. Đã có mười công ti máy tính lớn nhất với hàng trăm nghìn kĩ sư làm việc ở đó khi công ti máy tính Apple được thành lập. Không ai chú ý tới công nghệ đó. Ngày nay, với ngoại lệ của IBM, tất cả họ đều đã phá sản vì họ đã không hiểu thay đổi công nghệ.

Ngày nay chúng ta đang đối diện với cùng vấn đề, nhiều người lãnh đạo công ti vẫn nghĩ như họ vẫn đang sống trong thế kỉ 20 cho dù chúng ta đã ở trong thế kỉ 21. Người của họ vẫn làm cùng điều mà họ làm mọi ngày. Họ đi họp và lập kế hoạch kinh doanh của họ như không cái gì đã xảy ra. Không ai chú ý tới điều đang xảy ra bên ngoài công việc của họ. Cảm nghĩ là nếu nó không tác động tới họ, họ không chăm nom. Họ có thể đọc cái gì đó về công nghệ nhưng không hiểu tác động của nó. Họ không muốn thay đổi cách họ nghĩ cho dù công nghệ vẫn luôn thay đổi và thay đổi nhanh. Họ không tin rằng công nghệ có thể thay đổi việc làm của họ, công nghiệp của họ, và cách sống của họ. Họ không hiểu cách công nghệ sẽ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, cách mọi người làm việc và mọi thứ khác. Họ không tin rằng nhịp thay đổi có thể nhanh và dữ dội.

Một sinh viên hỏi: “Trong trường hợp đó, người lãnh đạo công ti phải làm gì?” Tôi trả lời: “Người lãnh đạo phải xem xét thay đổi trong quản lí. Để vẫn còn trong kinh doanh, họ phải thay đổi cách mọi người nghĩ và làm việc. Người lãnh đạo công ti cần nhìn lại trong lịch sử và hỏi: “Điều gì xảy ra cho mọi công ti thành công của quá khứ và giờ họ đâu rồi? Tại sao 95% các công ti lớn nhất trên thế giới đã mất đi trong 25 năm cuối của thế kỉ 20? Tại sao các công ti nhỏ hơn được tạo ra trong 25 năm qua của thế kỉ 20 giờ là những công ti lớn nhất và mạnh nhất của thế kỉ 21? Tại sao các công ti như Google, Facebook, Amazon, Microsoft v.v. đã thành công thế? Họ đã làm cái gì khác đi? Khi công nghệ thay đổi, bạn cũng phải thay đổi cách nghĩ và nếu quản lí không thể thay đổi, thế thì thay họ bằng thế hệ công nhân trẻ hơn, người hiểu công nghệ tốt hơn. Nếu các em là sinh viên hôm nay, tự hỏi bản thân mình, em muốn học cái gì?

 

—English version—

 

Technologies and the future

Yesterday in the “Introduction to Computer Systems”, a student asked: “Which technologies have the greatest potential to change the world over the next decade?” I answered: “Technologies change very quickly, it is difficult to predict. However, I believe Machine Learning has the greatest potential to change many things as it can affect every industry, every business, and every country. This technology can analyze and learn a large amount of data in a very short time. It can optimize many operations from manufacturing to businesses. Today, machine learning technology is still changing, as it is being integrated with fast computers, neural networks, deep learning but soon it will become a very powerful technology in the near future. If you are students in computer science or Information systems, you must learn Machine learning as many things in the future will use this technology.”

Another student asked: “Besides Machine Learning, what do we need to pay attention to? I told the class: “Of course, there are many potential technologies such as 3D Printing, Cloud Computing, Robotics, 5G networks, Internet of Things, Computing security, Genome editing, and Synthetic biology. These technologies will change our world in the next five or ten years. How fast they will change and how much effect they will have are depending on how companies are applying them to build products. These are also areas that many startups are working on because they all have the potential to disrupt the market. Different technologies require different approaches and business applications. For example, today many startups are focusing on trends. Artificial intelligence is considered the hottest trend so more people are working on it. Currently, there were over 6,000 startups focusing on Artificial intelligence in the U.S. alone. Of course, some will do well but many will fail.  The next hot things are 3D printing, 5 G networks, and Robotics where Japan, Germany, and China currently dominates the market even they are still in the earlier stage. There are emerging technologies with difficult issues to solve such as Computing Security, Genome Editing, Synthetic biology but these will require more companies to work on them before they grow bigger.”

In my opinion, there are many opportunities in technologies because we are in the most rapid period of technological change in history. If we look back in the 1980s when the personal computer was invented. Nobody predicted that it could change everything. The same also happened when the Internet was created. The problem was most people did not understand the potential of technology changes as they were still doing the same thing as nothing has happened. There were ten largest computer companies with hundred thousand engineers working there when Apple computer was found. No one paid attention to that technology. Today, with the exception of IBM, all of them went bankrupt as they did not understand technology changes.

Today we are facing the same issue, many company leaders are still thinking as they are still living in the 20th century even we are in the 21st century already. Their people are still doing the same thing that they do every day. They go to meetings and plan their business as nothing has happened. No one pays attention to what is happening outside of their work. The sentiment is if it does not impact them, they do not care. They may read something about technologies but do not understand its impact. They do not want to change the way they think even technologies keep changing and changing fast. They do not believe that technologies can change their jobs, their industries, and their way of living. They do not understand how technologies will change the way businesses operate, the way people work and everything else. They do not believe that the pace of change can be fast and furious.

A student asked: “In that case, what should the company leaders do?” I answered: “Leaders must consider a change in management. To remain in business, they must change the way people think and work. Company leaders need to look back into history and ask: “What happen to all the successful companies of the past and where are they now? Why 95% of the largest companies in the world were gone in the last 25 years of the 20th century? Why smaller companies created in the last 25 years of the 20th century are now the largest and most powerful companies of the 21st century? Why companies like Google, Facebook, Amazon, Microsoft etc. were so successful? What have they done differently? When technologies change, you must also change your mindset and if the management cannot change, then replacing them with a younger generation of workers who understand technologies better. If you are students today, ask yourselves, what do you want to learn?