Gửi các bạn sinh viên

Để giúp một số sinh viên có thể muốn ghi danh vào đào tạo phần mềm

Một người phi kĩ thuật, tốt nghiệp từ trường doanh nghiệp, không có tri thức phát triển phần mềm có được trao cho việc làm của người quản lí dự án phần mềm không?

Để ai đó trở thành người quản lí thành công ở ngân hàng, người đó phải có tri thức trong doanh nghiệp và tài chính. Nếu một người không có tri thức ở mức này, người đó nhất định sẽ bỏ lỡ chi tiết doanh nghiệp và thất bại. Để thành công, người đó phải trở lại trường để học về ngân hàng và doanh nghiệp. Cùng điều đó sẽ áp dụng cho quản lí dự án phần mềm. Vì phát triển phần mềm là cốt lõi của dự án phần mềm, người có kinh nghiệm về phát triển chắc chắn sẽ làm người quản lí tốt hơn.

Ưu thế của việc có kinh nghiệm phát triển là:

 • Có thể hiểu rõ ràng nỗ lực được cần tới để kết thúc nhiệm vụ phát triển.
 • Có thể giúp người phát triển nếu họ bị thách thức về kĩ thuật.
 • Sẽ có khả năng làm ước lượng và kế hoạch tốt hơn.
 • Có thể trao đổi tốt với mọi người có ảnh hưởng.
 • Có thể trao đổi theo các thuật ngữ khác nhau với những người có ảnh hưởng khác nhau khi cần.
 • Có thể tự tin về lãnh đạo tổ của mình.

Các vấn đề do thiếu kinh nghiệm phát triển:

 • Có thể dẫn tới những ước lượng kém và điều khiển không đúng.
 • Do bản chất không thấy được của phần mềm, chỉ người có kinh nghiệm trong làm việc phát triển mới có thể hình dung việc làm cho một việc được thực hiện là khó khăn hay dễ dàng.
 • Các thành viên tổ có thể không tôn trọng các quyết định khi các quyết định rõ ràng chỉ ra việc thiếu cơ sở tri thức.
 • Có thể thành công trong các dự án phần mềm nhỏ, nhưng sẽ trở nên rất khó quản lí các dự án qui mô lớn.
 • Có thể dễ dàng trở nên quá tham vọng, đưa dự án tới thất bại.

Cách tốt nhất để thành công trong bất kì miền nào là học về nó. Học là kinh nghiệm cả đời và phải không bao giờ dừng lại. Không thành vấn đề bằng cấp hay lĩnh vực nào bạn đang nghiên cứu, bạn bao giờ cũng có thể quay về trường để đào tạo thêm ở những miền bạn thích.

 

—-English version—-

 

To students

To help some students who may want to enroll in software training

Should a non-technical person, graduate from business school, without software development knowledge be given the job of software project manager?

For someone to become a successful manager at a bank, he or she should have knowledge in business and finance. If a person doesn’t have knowledge at this level, he or she would definitely miss the finer details of business and fail. To succeed, he and she must go back to school to learn about banking and business. The same would apply to software project management. Since software development is the core of software project, a person with experience in development would certainly make a better manager.

 • Advantages of having development experience:
 • Can clearly understand the effort needed to finish the development tasks.
 • Can help the developers if they get technically challenged.
 • Will be able to make better estimates and plans.
 • Can communicate well with all stakeholders.
 • Can communicate in different terms with different stakeholders as needed.
 • Can be confident about leading his team.

Problems due to lack of development experience:

 • Could lead to bad estimations and improper controlling.
 • Due to intangible nature of software, only a person who has experience in doing the development work can imagine the difficulty or ease of getting a job done.
 • Team members may not respect to the decisions made as the decisions would clearly show lack of knowledge base.
 • May be successful in small software projects, but would become very hard to manage large scale projects.
 • Could easily become overambitious, leading to project failure.

The best way to be successful in any area is to learn about it. Learning is a lifelong experience and should never stop. It does not matter what degree or what field that you are studying, you can always return to school for additional trainings in area that you like.