Học ngoại ngữ

Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em nên học ngoại ngữ nào? Tiếng Trung hay tiếng Anh? Em lẫn lộn vì bạn em nói tiếng Trung là phổ biến hơn tiếng Anh và trong tương lai, nhiều người sẽ nói tiếng Trung. Liệu có thể học một ngoại ngữ trong vài tuần hay vài tháng như một số trường gợi ý không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Trước khi chọn ngôn ngữ để học, em nên tự hỏi mình tại sao em cần học ngoại ngữ? Em có cần nó cho học tập của em, để có việc làm, để đi du lịch, hay cái gì đó khác? Nếu em cần một ngôn ngữ để mở rộng tri thức của em, thầy nghĩ tiếng Anh là tốt nhất vì nó là phổ biến nhất và được dùng trên khắp thế giới. Có nhiều sách, tiểu thuyết, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu, tài liệu công nghệ được viết trong tiếng Anh. Phần lớn các lớp học trực tuyến (MOOCs, YouTube v.v.) cũng được dạy trong tiếng Anh. Là sinh viên đại học, tốt hơn cả là em học tiếng Anh để mở rộng tri thức của em và cải tiến kĩ năng của em. Nếu em cần có việc làm ở hải ngoại, ngày nay phần lớn các công ti đang dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ kinh doanh chính thức cho trao đổi và giao tác, ngay cả các công ti Trung Quốc cũng đang dùng tiếng Anh trong kinh doanh của họ. Nếu em thích du lịch, tiếng Anh cũng là tốt nhất vì nó được nói ở nhiều chỗ. Thầy đã du hành tới nhiều nước trên khắp thế giới và ngôn ngữ duy nhất thầy dùng là tiếng Anh.

Thầy không biết tại sao bạn của em nói tiếng Trung là phổ biến hơn tiếng Anh? Có lẽ họ nói tới dân số lớn của Trung Quốc. Mặc dầu có trên một tỉ người Trung Quốc đang dùng ngôn ngữ này nhưng nó vẫn rất bị giới hạn bên ngoài Trung Quốc. Ngay cả khi thầy dạy ở Trung Quốc, thầy vẫn dùng tiếng Anh và phần lớn người học ở đó cũng nói tiếng Anh. Theo ý kiến thầy, để thành công trong thế giới được toàn cầu hoá này, việc biết tiếng Anh có lẽ là điều tốt nhất mà sinh viên nên học.

Học ngoại ngữ mất thời gian cho nên đừng vội vàng và nghĩ rằng em có thể học trong vài tuần hay vài tháng. Đừng phí tiền về một số ứng dụng được quảng cáo hay sản phẩm hứa hẹn rằng em có thể học cái gì đó nhanh chóng. Theo ý kiến thầy, các môn học ngoại ngữ là rất không phù hợp cho các app trực tuyến hay di động vì để học ngoại ngữ tốt em cần phản hồi. Em cần ai đó sửa phát âm và văn phạm cho em. Em cần ai đó sửa những lẫn lộn của em về những khác biệt tinh tế trong nghĩa của từ. Một thầy giáo ngôn ngữ giỏi biết những vấn đề này và có thể giúp em nhưng em cần tự mình thực hành và điều đó là tuỳ thuộc vào bao nhiêu thời gian em có thể dành cho việc học ngoại ngữ.

 

—English version—

 

Learning a Foreign language

A college student wrote to me: ”Which foreign language should I study? Chinese or English? I am confused because my friends said Chinese is more popular than English and in the future, many people will speak Chinese. Is it possible to learn a foreign language in a few weeks or months as some schools suggested? Please advise.”

 

Answer: Before selecting a language to learn, you should ask yourself why do you need to learn a foreign language? Do you need it for your study, to get a job, to travel, or something else? If you need a language to broaden your knowledge, I think English is the best because it is the most popular and being used all over the world. There are many books, novels, textbooks, research materials, technologies materials written in English. Most online classes (MOOCs, YouTube etc.) are also taught in English. As a college student, it is better for you to learn English to broaden your knowledge and improve your skills. If you need to get a job overseas, today most companies are using English as the official business language for communication and transactions, even Chinese companies are also using English in their business. If you like to travel, English is also the best because it is being spoken in many places. I have traveled to many countries all over the world and the only language I used was English.

I do not know why your friends said Chinese is more popular than English? Probably they refer to the large population of China. Although there are over a billion Chinese people are using this language but it is still very limited outside of China. Even when I taught in China, I used English and most of the students there also speak English. In my opinion, to succeed in this globalized world, knowing English is probably the best thing a student should learn.

Learning a foreign language takes time and practice so do not hurry and think that you can learn in a few weeks or months. Do not waste money on some advertised applications or product promising that you can learn something fast. In my opinion, Foreign language courses are not very well suited for online or mobile apps because in order to learn a foreign language well you need feedback. You need someone to correct your pronunciation and grammar. You need someone to correct your confusion about subtle differences in the meanings of words. A good language teacher knows these issues and can help you but you need to practice yourself and it depends on how much time you can spend learning a foreign language.