Em có tương lai không?

Tuần trước, tôi nhận được một email từ một người, anh ta viết: “Em KHÔNG phải là học sinh giỏi ở trung học. Em đỗ kì thi trung học với điểm thấp nhất vì em đã không học gì mấy ở trung học và thường gian lận trong nhiều lớp. Sau trung học, em để hai năm qua lang thang không định hướng gì. Vài tháng trước, một người bạn gợi ý cho em đọc cuốn sách của thầy rồi em tìm thấy blog Science and Technology của thầy, em nhận ra rằng em có thể có tương lai nếu em học và xây dựng nghề nghiệp trong công nghệ. Thầy có cho rằng em có thể có tương lai bằng việc trở lại trường không? Em cần lời khuyên của thầy, xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Em CÓ tương lai trong các khu vực công nghệ chứ nếu em học hành chăm chỉ. Tương lai của em KHÔNG phụ thuộc chỉ và điểm số ở trung học mà vào điều em sẽ làm BÂY GIỜ. Đừng nghĩ về quá khứ mà nhìn hướng tới tương lai của em từ BÂY GIỜ đi. Quá khứ qua rồi cho nên phải chắc rằng em có thể bắt đầu mọi thứ mới bằng thái độ tích cực rằng em có thể kiểm soát được cuộc sống của em dù em muốn nó là bất kì cái gì. Vì em đã nhận ra rằng em đã không học gì mấy ở trường trung học, em có thể thay đổi điều đó BÂY GIỜ.

Đầu tiên, em nên cam kết học cái gì đó mà có thể giúp em xây dựng nền tảng cho tương lai của em. ĐỪNG nghĩ rằng em không đủ thông minh để học những điều mới vì nếu người khác có thể làm được điều đó, em cũng có thể làm được. Em có cùng bộ não như những người khác, không khác biệt. Bất kì người nào cũng có thể học bất kì cái gì, bất kể tuổi già thế nào hay vấn đề khó thế nào. Khi em đối diện với khó khăn nào đó, cố vượt qua chúng, đừng bỏ cuộc. Nhìn vào điều đã xảy ra trong quá khứ và điều em đã làm sai và KHÔNG phạm cùng sai lầm. Em cần đưa nhiều nỗ lực vào trong điều em làm và cải tiến thói quen học của em vì em KHÔNG học để thi đỗ kì thi hay để có được mảnh bằng mà để xây dựng tương lai của em. Bước đầu tiên bao giờ cũng khó nhưng nếu em có thể vượt qua được nó và bước tiếp sẽ dễ dàng hơn. Nếu em làm việc chăm chỉ để học cái gì đó cho bản thân em, sẽ sẽ thấy kết quả có thể tới sớm hơn là em tưởng.

Với em, KHÔNG nhất thiết cứ phải quay trở lại đại học vào lúc này nhưng em có thể làm nhiều thứ cho dù để có được việc làm tốt mà không có bằng đại học. Thầy gợi ý rằng em ghi danh vào đại học hai năm hay thậm chí học các môn từ Môn học trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs) để xây dựng lại nền tảng của em. Em sẽ học cùng tài liệu em chắc sẽ học ở nhiều đại học. Đây là thách thức mà em phải vượt qua để xem em đang học tốt thế nào. Nếu em vội vàng quay trở lại trường, cho dù em được chấp nhận nhưng em sẽ đối diện với nhiều thách thức hơn do cạnh tranh giữa các sinh viên về điểm và bài thi. Điều đó có thể khó vì em chưa có nền tảng vững để học các môn chuyên sâu. Em sẽ phải làm việc thực sự chăm chỉ để qua được đại học và điều đó có thể là rủi ro vào lúc này.

Để tạo ra thay đổi trong cuộc sống, em cần thời gian và nỗ lực để xây dựng lại các kĩ năng của em. Điều đó sẽ không xảy ra nhanh chóng như em ước ao nhưng em cần dũng cảm thay đổi thói quen xấu. Em cần lập kế hoạch nghề nghiệp của em về điều em muốn làm. Tất nhiên, lĩnh vực công nghệ là tuỳ chọn tốt nhất bây giờ. Nếu em có thể học lập trình trong Java, Python, JavaScript thì em có thể có được việc làm như người lập trình. Nếu em đi xa hơn và học nhiều môn học hơn, em có thể có được việc làm như người phát triển phần mềm. Có nhiều môn học tốt trong MOOCs mà em có thể học để đẩy xa hơn nghề nghiệp của em. Mọi điều em cần là cam kết và nỗ lực của em.

Giờ em biết lời khuyên của thầy rồi, tiến lên và làm nó đi. Thầy thực sự muốn biết em học hành thế nào cho nên cứ viết thư cho thầy trong vài tháng tới để cho thầy biết em đang làm tiến bộ tốt thế nào cho tương lai của em.

 

—English version—

 

Do I have a future?

Last week, I received an email from a person where he wrote: “I was NOT a good student in high school. I passed the high school exam with the lowest score as I did not learn much in high school and often cheated in classes. After high school, I spent the past two years wondering without any direction. A few months ago, a friend suggested me to read your books then I found your Science and Technology blog, I realized that I may have a future if I study and build a career in technology. Do you think that I could have a future by going back to school? I need your advice, please help.”

 

Answer: You DO have a future in technology areas if you study hard. Your future is NOT depending solely on the grades in high school but what you will do NOW. Do not think about the past but looking forward to your future from NOW. The past is over so make sure that you can start everything new with a positive attitude that you can control your life whatever you want it to be. Since you have realized that you did not learn much in high school, you can change it NOW.

First, you should commit to learning something that can help you to build a foundation for your future. Do NOT think that you are not smart enough to learn new things because if others can do it, you can also. You have the same brain as others, no difference. Anybody can learn anything at any time, regardless of how old or how difficult. When you come up against some difficulties, try to overcome them, do not give up. Look at what happened in the past and what you did wrong and do NOT make the same mistake. You need to put in a lot of efforts in what you do and improve your studying habit because you are NOT studying to pass exams or to get a degree but to build your future. The first step is always difficult but if you can overcome it and the next step will be easier. If you are working hard to learn something for yourself, you will see the results may come sooner than you think.

Going back to college may NOT be necessary for you at this time but you can do many things even get a good job without a college degree. I suggest that you enroll in a two-year college or even taking courses from the Massive Open Online Courses (MOOCs) to rebuild your foundation. You will learn the same material you would learn at many colleges. This is the challenge that you must overcome to see how well you are doing. If you hurry to go back to school, even you get accepted but you will face more challenge due to the competition among students for grades and exams. It may be difficult as you do not have a strong foundation yet to doing advanced coursework. You will have to work really hard to get through college and it may be risky at this time.

To make a change in life, you need time and efforts to rebuild your skills. It will not happen as fast as you wish but you need the courage to change the bad habits. You need to plan your career on what you want to do. Of course, the technology field is the best option now. if you can learn to program in Java, Python, JavaScript then you can get a job as a programmer. If you go further and take more courses, you can get a job as a software developer. There are many good courses in MOOCs that you could take to further your career. All you need is your commitment and efforts.

Now that you know my advice, go ahead and do it. I really want to know how you are doing so please write to me in the next few months to let me know how well you are making progress for your future.