Cơ hội tương lai

Theo một khảo cứu công nghiệp, công nghệ sẽ chi phối nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của mọi người trong năm mươi năm tới hay hơn. Khi cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư tiến tới, gần như mọi việc làm, ngày nay và tương lai, đều sẽ có liên quan tới công nghệ. Các công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Robotics, in 3D, Công nghệ nano, Công nghệ sinh học, đã gây ra đột phá lớn cho các doanh nghiệp và thị trường lao động và sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong vài năm tới. Khảo cứu này dự báo rằng 47% việc làm hiện thời sẽ mất đi trong vòng 10 năm tới nhưng nhiều việc làm mới cũng sẽ được tạo ra. Tuy nhiên, phần lớn các việc làm mới sẽ được định vị vào các nước đã phát triển nơi công nghiệp và giáo dục đã được chuẩn bị cho những thay đổi nhưng nhiều nước đang phát triển sẽ mất nhiều việc làm và bị thất nghiệp cao do thiếu sự chuẩn bị và hệ thống giáo dục chậm chuyển động.

Ngày nay, tin tức về công nghệ và tự động hoá có khắp trên Internet và phương tiện xã hội, các tin tức như robots sẽ tiếp quản nhiều việc làm, các phát kiến công nghệ xảy ra trên cơ sở gần như hàng ngày, nhưng ở một số nơi, mọi người vẫn đang hành động như không cái gì xảy ra. Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, nhiều học sinh vẫn không được chuẩn bị cho thị trường việc làm đang thay đổi. Cho dù họ biết rằng kĩ năng kĩ thuật là quan trọng nhưng không mấy người làm nỗ lực để có được đào tạo cần thiết. Một trong những người bạn của tôi than: “Họ quá bận rộn với những việc tầm thường hàng ngày và chờ đợi trường dạy cho họ điều họ cần. Họ không chủ động tìm kiếm hay học bất kì cái gì vì họ không thấy sự khẩn thiết phải thay đổi. Họ đang sống trong ngôi nhà bị cháy nhưng họ chưa thấy khói, mắt họ vẫn “dán” vào các điện thoại thông minh mới nhất.”

Mọi lần tôi dạy ở các nước này, tôi bao giờ cũng khuyến khích học sinh trở nên chủ động hơn trong nghề nghiệp của họ và đọc nhiều nhất có thể được về thay đổi thị trường. Tôi khuyên: “Các em cần là người học cả đời và phát triển các kĩ năng được cần để cho các em có thể chuyển từ việc làm này sang việc làm khác một cách nhanh chóng trước ai đó khác. Các em cần kĩ năng mềm như tư duy phê phán, trao đổi, giải quyết vấn đề phức tạp, và lắng nghe tích cực. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, các em cần hiểu xu hướng thị trường, xu hướng công nghệ mới và điều đang xảy ra trên thế giới quanh các em. Trong thị trường được toàn cầu hoá này, kĩ năng ngôn ngữ và tính thích nghi là chiếc vé duy nhất của các em đi tới các cơ hội tương lai. Có nhiều việc làm mở ra, nhiều việc làm sẽ là việc làm ảo nơi các em có thể làm việc ở nhà hay bất kì chỗ nào nhưng các em cần chuẩn bị từ BÂY GIỜ nếu không cơ hội này sẽ mất đi trước khi các em thậm chí biết tới nó.”

 

—English version—

 

Future Opportunities

According to an industry study, technologies will dominate many businesses and lives of people in the next fifty years or more. As the Fourth Industrial Revolution advances, almost all the jobs, today and the future, will be related to technology. Technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, 3D printing, Nanotechnology, and Biotechnology, already caused serious disruption to businesses and labor markets and will change many things in the next few years. The study predicted that 47% of the current jobs will be gone within the next 10 years but many new jobs will also be created. However, most of the new jobs will be located in developed countries where the industries and educations are already prepared for the changes but many developing countries will suffer a significant jobs loss and high unemployment due to their lack of preparedness and slow-moving education systems.

Today, technology and automation news are all over the Internet and social media, news such as robots will take over many jobs, technology innovations happen on an almost-daily basis, but in some places, people are still acting like nothing happen. In this technology-driven world, many students are still  unprepared for the changing job market. Even they know that technical skills are important but not many are making an attempt to get the needed training. One of my friends lamented: “They are too busy with daily trivial things and waiting for the school to teach them what they need. They are not actively seeking or learning anything because they do not see the urgency to change. They are living in a house that is on fire but they do not see the smoke yet, their eyes are still “glue” to their latest smartphones.”

Every time I teach in these countries, I always encourage students to be more active in their career and read as much as possible about the market changes. I advise: “You need to be lifelong learners and develop needed skills so you can move from one job to another quickly before someone else.You need soft-skills such as critical thinking, communication, complex problem-solving, and active listening. Besides technical skills, you need to understand market trends, new technologies trends and what is happening in the world around you. In this globalized market, language, skills, and adaptability are your only ticket to the future opportunities. There are many job openings, many will be virtual jobs where you can work at home or anywhere but you need to prepare NOW or the opportunity will be gone before you even know it.”