Chủ định của giáo dục đại học

Năm học này, tôi có nhiều sinh viên trong lớp “Nhập môn Hệ thống máy tính.” Như các lớp trước, tôi bắt đầu lớp bằng việc hỏi sinh viên về lí do của họ vào đại học, kế hoạch nghề nghiệp của họ, và họ muốn làm gì với cuộc sống của họ. Mặc dầu một số sinh viên trả lời về phát triển kĩ năng kĩ thuật và tìm đam mê của họ trong cuộc sống, nhiều người bày tỏ rằng mọi điều họ muốn là “có được việc làm trả lương cao,” hay “làm ra nhiều tiền.” Dường như ngày nay sinh viên đang trở nên bị ám ảnh với tiền hơn là bất kì cái gì khác. Tôi nhắc nhở họ: “Là sinh viên Khoa học máy tính, các em sẽ có việc làm tốt và làm ra đủ tiền, nhưng có cái gì khác hơn mà các em muốn có trong cuộc sống không?” Nhưng nhiều người trong số họ không thể nghĩ hơn là “Được thành công,” “Được giầu có”, “Được nổi tiếng” hay “Mua các thứ vật chất khác.”

Giáo dục đại học KHÔNG CHỈ là về học tri thức nào đó để kiếm việc làm hay xây dựng nghề nghiệp MÀ CÒN cung cấp cho sinh viên cơ hội học về bản thân họ và cuộc sống tương lai của họ. Tôi thường nhắc nhở sinh viên rằng bên cạnh công nghệ, họ cần biết các chủ đề khác để mở rộng tri thức của họ. Chẳng hạn, họ phải hiểu tác động của công nghệ lên xã hội như ô nhiễm, nước sạch, thức ăn, và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập v.v. Bằng việc hiểu những vấn đề này, họ sẽ trở thành người được thông tin tốt hơn về xã hội. Theo ý kiến của tôi, việc học chỉ có phần kĩ thuật nhưng không có các phần khác là phí hoài giáo dục đại học.

Đại học cũng là thời gian để học về bản thân họ và thế giới bao quanh họ. Vì họ còn trẻ, tâm trí họ vẫn còn tươi mới; dễ hấp thu nhiều thứ hơn. Họ nên dùng thời gian này để học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, và nghiên cứu nhiều hơn vì thời gian trôi qua nhanh, ngày nào đó họ sẽ nhớ thời gian này. Tôi thường nói: “Nếu các em không học bây giờ, khi nào các em sẽ học? Nếu các em không lập kế hoạch cho tương lai từ bây giờ, khi nào các em sẽ làm? Nếu các em không xây dựng kĩ năng bây giờ, khi nào các em sẽ làm? Nếu các em không biết bản thân các em bây giờ, khi nào các em sẽ biết? Các em vào đại học để học cách nghĩ độc lập, cách phân tích mọi sự kiện và dữ liệu để hình thành cách nhìn riêng của các em. Việc học KHÔNG phải là về tri thức hàn lâm mà còn về bản thân em và phát triển nhân cách của các em để trở thành người tốt hơn.”

Giáo dục đại học là về thám hiểm và khám phá nhiều thứ để tìm ra đam mê trong cuộc sống. Đây là lúc sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp của họ và cuộc sống của họ theo cách khớp với đam mê của họ và học về trách nhiệm của họ với gia đình, xã hội và thế giới. Trong nhiều năm dạy học, tôi hiếm khi thấy sinh viên năm thứ nhất nào vào đại học biết được điều họ muốn làm với cuộc sống của họ, nhưng bằng việc được đặt vào với nhiều sách, tài liệu, môn học và gặp gỡ mọi người từ những bối cảnh và nhân cách khác nhau, họ có cơ hội khám phá bản thân họ và tìm ra những điều họ quan tâm nhất. Bằng việc gặp gỡ các bạn mới, đặc biệt là những người với mục đích, đam mê và chủ định tương tự trong cuộc sống, điều đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ nữa.

Ở đại học, sinh viên học nhiều thứ, thử những điều mới, phạm sai lầm, học từ chúng và hiểu rằng thất bại là phần bản chất của trưởng thành và chín chắn. Cách họ học và vượt qua sai lầm sẽ xác định nhân cách và tiềm năng cho trưởng thành và phát triển tương lai. Mọi sinh viên đều có cách học duy nhất có tác dụng cho họ; một số người học nhanh khi số khác học chậm, nhưng phần lớn sẽ nhận ra cái gì có tác dụng tốt nhất cho họ và là người khác hơn khi họ vào đại học.

Năm ngoái, một sinh viên tốt nghiệp nói với tôi: “Em bao giờ cũng nghĩ rằng vào đại học là để có được bằng cấp và việc làm. Nhưng giờ em nhận ra rằng em học được nhiều sau bốn năm,  em trở nên nhận biết hơn về điều đang xảy ra trên thế giới quanh em, trưởng thành hơn, và có trách nhiệm hơn trước đây. Carnegie Mellon là khó với nhiều mong đợi và làm việc cần cù nhưng nhìn lại với tất cả những điều em đã học và các cơ hội phía trước em; em đã biết rằng em bỏ lỡ nhiều.”

 

—English version—

 

The purposes of a college education

This school year, I have many students in my “Introduction to Computer Systems” class. Like all previous classes, I start the class by asking students about their reasons to go to college, their career plan, and what do they want to do with their lives. Although some students answer about developing technical skills and finding their passion in life, many express that all they want is “To get a higher-paying job,” or “To make a lot of money.” It seems that today students are becoming obsessed with money than anything else. I remind them: “As Computer Science students, you will have a good job and make enough money, but is there anything else that you want in life?” But many of them could not think further than “To be successful,” “To get rich,” “To be famous” or “To buy other materials things.”

A college education is NOT ONLY about learning some knowledge get a job o to build a career BUT ALSO provides students with the opportunity to learn about themselves and their future lives. I often remind students that besides technology, they need to know other subjects to broaden their knowledge. For example, they must understand the impact of technology on society such as pollution, clean water, foods, and the inequality in income distribution, etc. By understanding these issues, they will become a better-informed person of the society. In my opinion, learning only technical but not others is a waste of a college education.

College is also the time to learn about themselves and the world surrounding them. As they are young, their mind is still fresh; it is easier to absorb many  things. They should use this time to learn more, to read more, and to study more because time goes fast, someday they will miss this time. I often say: “If you do not learn now, when will you? If you do not plan for the future now, when will you ? If you do not build the skills now, when will you? If you do not know yourself now? When will you? You go to college to learn how to think independently, how to analyze all the facts and data to form your own view. Learning is NOT about academic knowledge but also about yourself and develop your character to become a better person.”

A college education is about exploring and discovering many things to find the passion in life. This is the time where students plan their career and their life in a way that fits their passion and learns about their responsibility to their family, their society, and the world. For many years of teaching, I rarely find any first-year student who is entering college knows what they want to do with their life, but by being exposed to many books, materials, courses, and meeting people from different background and characters, they have the chance to discover themselves and find the things that they care about most. By meeting new friends, especially people with similar goals, passion, and purposes in life, it could change their life too.

In college, students learn many things, trying new things, make mistakes, learn from them and understand that failure is an essential part of growing and maturing. How they learn and overcome mistakes will determine their character and potential for future growth and development. Every student has a unique way of learning that works for them; some learn fast when others slow, but most will identify what works best for them and be a different person than when they enter college.

Last year, a graduate student told me: “I always thought that going to college was getting a degree and a job. But now I realize that I learned a lot after four years,  I become more aware of what is happening in the world around me, more mature, and more responsible person than before. Carnegie Mellon was difficult with a lot of expectations and hard work but looking back with all I have learned and the opportunities in front of me; I already knew that I would miss it a lot.”