Skip to content

Thiếu hụt công nhân ở Canada

Hội đồng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTC) của Canada mới phát hành một bài nghiên cứu vào tuần trước, cảnh báo rằng có thiếu hụt trầm trọng công nhân công nghệ trong nước này, và nếu không điều gì được thực hiện, nước này sẽ bị bất lợi kinh tế nghiêm trọng.

Bài nghiên cứu này thấy rằng sẽ có ít nhất 200,000 việc làm công nghệ cung cấp cho năm tới, nhưng không có đủ công nhân để lấp vào. Hiện thời, Canada có trên một triệu công nhân làm việc trong các việc làm công nghệ; đây là việc làm được trả lương cao và ổn định nhưng mặc cho tiềm năng về nghề nghiệp được trả lương cao, không có đủ người Canada theo đuổi giáo dục trong các lĩnh vực liên quan tới công nghệ. Theo khảo cứu này, quãng hai triệu người Canada ghi danh vào các đại học trên toàn Canada, chỉ sáu phần trăm ghi danh vào các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) điều sẽ giúp cho họ làm việc trong khu vực công nghệ.

ICTC kêu gọi chính phủ liên bang nắm vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra bản kế hoạch quốc gia để chuẩn bị cho sinh viên các nghề nghiệp trong khu vực công nghệ. Bài báo khuyến cáo rằng chính phủ nên làm cho khoa học máy tính thành bắt buộc với trẻ em bắt đầu từ nhà trẻ. Các khảo cứu mới đây gợi ý rằng học sinh không có mấy khả năng tiếp tục trong các môn học khoa học máy tính khi họ lớn tuổi, việc giới thiệu cho họ các môn học này sớm và liên tục dạy cho họ trong toàn bộ trường tiểu học và trung học cơ sở như một phần của chương trình chính qui có thể giúp duy trì mối quan tâm trong nhiều học sinh.

Theo một báo cáo của chính phủ, nhu cầu kinh tế đang bành trướng của Canada cần các công nhân có kĩ năng để lấp vào hàng trăm nghìn việc làm đang mở ra ở Canada. Phần lớn những việc làm này đều trong các nghề liên quan tới STEM. Để duy trì nền kinh tế của mình theo hướng đúng, chính phủ đã tìm kiếm các công nhân nước ngoài đủ phẩm chất từ hải ngoại và đã tạo ra nhiều chương trình di dân Canada đa dạng để thu hút họ. Chẳng hạn, Chương trình công nhân có kĩ năng liên bang (FSWP) cung cấp visa thường trú vĩnh viễn ở Canada cho những kiều dân nước ngoài có bằng đại học trong kĩ nghệ hàng không, kĩ nghệ hoá học, kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính, quản lí hệ thông tin, và kĩ sư dầu hoả. Nhiều trong những việc làm có nhu cầu cao này ở Canada trả lương cao và cung cấp các ích lợi tuyệt vời.

Ý tưởng này không mới. Trên khắp thế giới, nhiều chính phủ đã nhận ra rằng khoa học và công nghệ là then chốt cho tăng trưởng kinh tế và để giải quyết thiếu hụt công nhân; nhiều chính phủ đã ban hành các chính sách di trú đặc biệt. Chẳng hạn, Anh có chính sách di trú cho những kiều dân nước ngoài có bằng đại học trong khu vực STEM. Đức và các nước Scandinavia đã chấp nhận vài nghìn người nước ngoài về công nghệ mỗi năm. Mĩ cũng có visa đặc biệt cho các sinh viên nước ngoài học về STEM ở Mĩ để ở lại và làm việc.

Ngày nay công nghệ tác động tới mọi thứ và làm thay đổi nhiều thứ. Thế kỉ 21 yêu cầu mọi người có miền rộng các khả năng và năng lực để làm tốt trong môi trường thay đổi nhanh. Một trong các khả năng là dùng công nghệ như máy tính hay điện thoại thông minh để tìm trên internet, đọc báo trực tuyến, và tham gia vào các lớp học ảo. Như trong quá khứ, mọi người phải biết đọc và viết; ngày nay họ phải biết cách dùng công nghệ vì chúng ta đã trong Thời đại Thông tin.

 

—English version—

 

The shortage of workers in Canada

The Information and Communications Technology Council (ICTC) of Canada released the research paper last week warning that there is a severe shortage of technology workers in the country, and if nothing is done, the country will be at a serious economic disadvantage.

The research paper found that there will be at least 200,000 technology jobs offer next year, but there are not enough workers to fill. Currently, Canada has over a million people working in technology jobs; these are high-paying and stable jobs but despite the potential for a high-paying career, not enough Canadians are pursuing an education in technology-related fields. According to the study, of the two million Canadians enrolled in universities across Canada, only six percent are enrolled in STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) programs that will help them to work in the technology sector.

The ICTC is calling on the federal government to take a leadership role in creating a national plan to prepare students for careers in the technology sector. The paper recommended that the government should make computer science mandatory for children beginning in Kindergarten. Recent studies suggest that students are less likely to continue in computer science courses as they age, introducing them to these courses earlier and continuing them throughout grade school and secondary school as part of a regular curriculum could help to maintain interest in more students.

According to the government’s report, Canada’s expanding economy needs skilled workers to fill hundred thousands of Canadian job openings. Most of these jobs are in the STEM-related careers. To maintain its economy in the right direction, the government has been seeking qualified skilled foreign workers from overseas and has created various Canadian immigration programs to attract them. For example, the Federal Skilled Worker Program (FSWP) offers a Permanent Resident Visa to Canada to qualified foreign nationals who have a university degree in aerospace engineering, chemical engineering, software engineering, computer science, information system management, and petroleum engineers. Many of these high-demand jobs in Canada pay well and offer excellent benefits.

The idea is not new. All over the world, many governments have recognized that science and technology are the keys to economic growth and to solve the worker shortage; many have issued special immigration policies. For example, the United Kingdom have an open immigration policy for foreign nationals who have a university degree in STEM areas. Germany and Scandinavia countries have accepted several thousand of technology foreigners each year. The U.S. also have special visas for foreign students who study STEM at U.S. universities to stay and work.

Today technology impacts everything and changes many things. The 21st century requires every person to have a wide range of abilities and competencies to do well in the fast changing environment. One of the abilities is to use technology such as computer or smartphone to search the internet, reading online newspapers, and participating in virtual classrooms. As in the past, people must know how to read and write; today they must know how to use technology because we are already in the Information Age.