Khoa học và Công nghệ trên thế giới

Website này chứa hầu hết các bài blog của giáo sư John Vũ, đại học Carnegie Mellon University, Mĩ, giới thiệu về những tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới cho sinh viên và mọi người có quan tâm. Các bài viết nguyên gốc trong tiếng Anh được đồng thời dịch và đăng trên các trang web ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, A rập,… 

Các bài viết này được Ngô Trung Việt dịch sang tiếng Việt, bản gốc tiếng Anh được kèm theo sau bản dịch.

Mọi người đều có quyền tự do sử dụng các tài liệu trên website này cho mục đích riêng của mình.

This website includes most of arrticles from Prof. John Vu’s blogs, at the Carnegie Mellon University, USA, to introduce science technology progresses in the world to students and others. The original texts are in English and translated into Japanese, Korean, Chines, Arabic,…

These articles are translated into Vietnamese by Ngo Trung Viet with the English originals followed.

Permissions are granted to eveybody in using the content provided by the website.