Chọn lĩnh vực học tập

Ngày nay tiến bộ của công nghệ đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu tương tự như điều động cơ hơi nước đã làm trong thế kỉ 19 hay điện đã làm trong thế kỉ 20. Công nghệ có thể tiếp quản nhiều việc làm từ con người nhưng chúng sẽ không bao giờ có khả năng thay thế hoàn toàn con người trong mọi việc làm. Ngay cả với những công nghệ mới như robotics và thông minh nhân tạo, chúng không thể thay thế được con người như có sợ hãi bởi một số người nhưng tác động của chúng lên nền kinh tế toàn cầu và việc làm tương lai sẽ thay đổi lớn. Nói cách khác, kĩ năng mà mọi người chọn học và đầu tư mà các công ti làm hôm nay sẽ xác định việc làm nào sẽ thịnh vượng và việc làm nào sẽ mất đi.

Tuần trước, trong bữa ăn tối với bạn bè, nhiều người trong số họ hỏi tôi nêu tên năm lĩnh vực tốt nhất cho con học đại học của họ để đảm bảo rằng đến lúc chúng tốt nghiệp, chúng sẽ có việc làm tốt. Tôi bảo họ: “Nếu con tôi vào đại học ngày nay, tôi sẽ khuyên chúng chọn Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin, Toán học ứng dụng, hay Kĩ sư dầu hoả. Đây là các lĩnh vực có nhu cầu cao và trả lương tốt do thiếu hụt người trầm trọng trên khắp thế giới. Không thành vấn đề nơi họ sống hay trường nào họ vào, nếu họ chọn năm lĩnh vực này, họ sẽ không có vấn đề trong việc tìm việc làm tốt.”

Người bạn khác hỏi: “Chúng tôi biết rằng Khoa học máy tính là nóng, nhưng nó là khu vực lớn với nhiều lĩnh vực con, nếu con tôi muốn có việc làm tốt nhất, chúng phải chọn chuyên môn nào?” Tôi giải thích: “Với hầu hết sinh viên đại học, Khoa học máy tính là lĩnh vực tốt nhất để có việc làm. Nếu họ muốn chuyên môn hoá, họ cần vào trường sau đại học để học bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng điều đó yêu cầu thời gian bổ sung thêm. Trong trường hợp đó, Thông minh nhân tạo, Phân tích dữ liệu lớn, Học máy, Học sâu, An ninh cyber và Tính toán mây là chọn lựa tốt. Chẳng hạn, phân tích dữ liệu lớn được dùng để phát hiện gian lận thẻ tín dụng, giao tác ngân hàng bất hợp pháp, và thông minh nhân tạo được dùng trong thương mại thị trường tài chính để hiệu quả tốt hơn. Học máy được dùng để nhận diện mặt người ở sân bay và nhận diện tội phạm ở nhiều nước. Tất nhiên, những công nghệ này sẽ tác động tới nhiều doanh nghiệp và một số việc làm sẽ bị quét đi. Tuy nhiên, những người có việc làm tham gia vào phát triển các công nghệ này sẽ có giá trị hơn vì không có đủ người. Bằng việc hiểu những xu hướng công nghệ này và tính áp dụng của chúng, chúng ta có thể dự đoạn tác động kinh tế của chúng lên đất nước liệu tương lai là tốt hơn hay tồi hơn.”

Người bạn khác tự hỏi: ‘Nhưng có nhiều lực đóng góp cho nền kinh tế. như toàn cầu hoá, ổn định chính trị, và hiệp định thương mại chứ không chỉ là công nghệ.” Tôi giải thích: “Nhưng tất cả những lực này sẽ phải phụ thuộc vào khả năng của lực lượng lao động. Toàn cầu hoá sẽ làm tăng cạnh tranh giữa các nước, và một nước với lực lượng lao động yếu hay không có khả năng sẽ không thể cạnh tranh được. Nếu thanh niên không được giáo dục và tìm được việc làm, sẽ có hỗn độn và phản đối và điều đó sẽ làm mất ổn định xã hội và không có lực lượng lao động mạnh, bạn không thể có được thoả thuận thương mại thuận lợi. Sự kiện là chính sách kinh tế “lao động giá thấp” đã qua rồi từ nhiều năm trước do tiến bộ của công nghệ như robotics và thông minh nhân tạo. Về căn bản, tiềm năng để cải tiến trong nền kinh tế phần lớn là do công nghệ vì nó sẽ đột phá nhiều thứ, tạo ra cả người thắng và người thua. Cho nên điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là hội tụ vào việc khuyên con bạn lựa chọn lĩnh vực học tập đúng để cho khi họ tốt nghiệp, họ sẽ có việc làm tốt hơn và tương lai tốt hơn.”

 

—English version—

 

Blog2159- Selecting fields to study

Today the advancement of technology is transforming the global economy similar to what steam engines did in the 19th century or electricity did in the early 20th century. Technologies can take over many jobs from people but they will never be able to completely replace people in all jobs. Even with new technologies like robotics and artificial intelligence, they cannot replace people as it is feared by some but their impact on the global economy and future jobs will change significantly. In another word, the skills people choose to learn and the investments companies make today will determine which jobs will thrive and which jobs will go away.

Last week, during a dinner with friends,  several of them asked me to name five best fields for their college children to ensure that by the time they graduate, they will have good jobs. I told them: “If my children go to college today, I would advise them to choose Computer Science, Software Engineering, Information System Management, Applied Mathematics, or Petroleum Engineer. These are the fields that have high demand and pay well due to the critical shortage all over the world. No matter where they live or what school they are going to, if they select these five fields, they would have no problem in finding a good job.”

Another friend asked: “We know that Computer Science is hot, but it is a large area with many subfields if my children want to get the best job, which specialty should they select? I explained: “For most college students, a Computer Science is the best field to get jobs. If they want to specialize, they would need to go to graduate school for a Master or Ph.D. degree, but that requires additional time. In that case, Artificial Intelligence, Big data analytics, Machine Learning, Deep learning, Cybersecurity and Cloud Computing are good choices. For example, Big data analysis is used to detect credit card fraud, illegal banking transaction, and artificial intelligence is used in financial market trading for better efficiency. Machine Learning is used to recognizes people face in the airport and identify criminals in many countries. Of course, these technologies will impact many businesses and some jobs will be wiped out. However, people whose jobs involve develop these technologies will be more valuable because there are not enough of them. By understanding these technology trends and their applicability, we can predict their economic impact to a country whether the future is better or worse.”

Another friend wondered: ”But there are many forces contributing to the economy, such as globalization, political stability, and trade agreements not just technology.” I explained: “But all of these forces will have to depend on the ability of the workforce. Globalization will increase competition among countries, and a country with a weak or incapable workforce cannot compete. If young people are not educated and find employment, there will be chaos and protests and it will destabilize the society and without a strong highly skilled workforce, you cannot get favorable trade agreement. The fact is the “low-cost labor” economic policy is over several years ago due to the advancement of technology such as robotics and artificial intelligence. Basically, the potential for improvement in the economy is mostly due to technology as it will disrupt many things, creating both winners and losers. So the best thing you can do now is to focus on advising your children to select the right field of study so when they graduate, they will have a better job and better future.”