Tác động của công nghệ

Hôm qua, một sinh viên hỏi: “Liệu có thể để công nghệ tác động lên nước đang phát triển nơi mọi người không dùng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của họ không? Nếu họ không dùng công nghệ họ có thể tránh được tác động đó không?”

 

Tôi trả lời: “Công nghệ tác động lên mọi thứ, bất kể liệu mọi người có dùng công nghệ hay không. Nhưng tác động có thể nhanh hay chậm tuỳ theo liệu đó là nước đã phát triển hay đang phát triển. Chẳng hạn, bạn có thể không nghĩ tới các nước châu Phi sẽ dùng nhiều công nghệ, nhưng sự kiện là nhiều nước châu Phi có nhiều người dùng điện thoại di động hơn một số nước châu Âu vì đó là vấn đề thuận tiện nơi vận tải còn bị hạn chế.

Việc dùng công nghệ là ở mọi nơi, và bạn có thể thấy bằng chứng ở số người trong một nước có điện thoại di động, số người chơi trò chơi video, hay số hộ gia đình có TV hay laptop, v.v. Nhưng tác động của công nghệ còn nhiều hơn chỉ việc tiêu thụ công nghệ. Chẳng hạn, tự động hoá ngày nay đang nhanh chóng trở thành hoạt động mấu chốt ở nhiều chỗ vì ích lợi của nó trong giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Và trong khi tự động hoá có thể làm lợi cho doanh nghiệp, nó sẽ có tác động sâu sắc tới việc làm.  Theo nhiều khảo cứu, một nửa công việc được con người thực hiện ngày nay có thể được tự động hoá bằng việc dùng công nghệ hiện tại như Robotics và Thông minh nhân tạo (AI). Do đó, tác động này có thể gây phá huỷ đối với nhiều công nhân lao động và nền kinh tế của nhiều nước.

Tác động của công nghệ không xảy ra dần dần như nhiều người tin mà với nhịp độ nhanh hơn nhiều. Với tự động hoá tại chỗ, tốc độ là then chốt. Nhiều thứ thường mất hàng tuần và hàng tháng để làm có thể được làm chỉ trong vài giờ hay vài ngày.  Điều này sẽ làm tăng tốc thất nghiệp ở nhiều nước khi máy móc thay thế con người nhanh hơn nhiều so với mọi người tưởng. Tốc độ cũng có thể đẩy nhiều thị trường vào hỗn độn vì nhịp thay đổi trong công nghệ có thể chuyển rất nhanh, và các doanh nghiệp phải bắt kịp để duy trì ưu thế cạnh tranh, bằng không, họ sẽ bị loại bỏ.  Ngày nay công nghệ làm thay đổi mọi thứ, và phần lớn các công ti nhận ra rằng chính công nghệ tác động lên doanh nghiệp của họ và có người kĩ thuật là quan trọng hơn có người doanh nghiệp. Có “cuộc chiến thầm lặng” giữa các công ti để cạnh tranh về các tài năng khi nhiều nhà chuyên môn kĩ thuật đang tiến vào các vị trí then chốt.  Công nghệ thông tin không còn là chức năng hỗ trợ mà là chức năng chiến lược trong mọi công ti thành công.

Khi công nghệ trở thành yếu tố quan trọng tăng lên trong các doanh nghiệp, các công ti đang thay đổi cách họ nhìn vào những người công nghệ này và cách họ phát triển và duy trì ưu thế cạnh tranh cho họ. Do đó đãi ngộ cho những vị trí này đang tăng lên nhanh chóng. Ngày nay, nhiều công nhân công nghệ thông tin đang làm ra cùng lương như bác sĩ y tế mới tốt nghiệp. Lương trung bình của người tốt nghiệp Khoa học máy tính ở Mĩ là quãng $95,000 một năm, nhưng với các chuyên môn như Khoa học dữ liệu, Thông minh nhân tạo, Học máy hay Tính toán mây, họ có thể đủ tư cách đòi lương $150,000 chính là cùng lương của bác sĩ y tế mới tốt nghiệp.

Tác động của công nghệ cũng làm tăng nhu cầu về nhiều công nhân kĩ thuật hơn nhưng không có đủ người trong số họ, và việc thiếu hụt này mở ra cánh cửa cho chính sách “di dân mở” mà công nhân kĩ thuật có thể di cư để làm việc ở nước khác. Mặc cho mọi tin tức tiêu cực về di cư, nhiều nước vẫn mang các tài năng từ nước khác về để đáp ứng cho nhu cầu của họ. Một số quan chức chính phủ bây giờ gọi nó là “di cư lựa chọn” để phân biệt giữa “công nhân họ cần” và “người muốn di cư tới đó do các lí do khác.”  Khi các tài năng đang bỏ đất nước để có cơ hội tốt hơn ở đâu đó khác, nhiều nước đang phát triển sẽ bị tác động vì họ không có đủ tài năng để cải tiến nền kinh tế của họ.

 

—English version—

 

The impact of technology

Yesterday, a student asked: “Is it possible for technology to impact a developing country where people do not use technology in their daily lives? If they do not use technology can they avoid the impact?

 

I answered: “Technology impacts everything, regardless of whether people are using technology or not. But the impact could be fast or slow depending on whether it is a developed or developing country. For example, you may not think African countries would be using a lot of technology, but the fact is many African countries have more mobile phone users than some European countries because it is a matter of convenience where transportation is limited.

Technology usage is everywhere, and you can find the evidence in the number of people in a country have a mobile phone. The number of people play video games, or the number of the household have a TV or a laptop, etc. But the impact of technology is much more than just consuming technology. For example, today automation is fast becoming a critical activity in many places for its benefits of reducing costs and increasing profits. And while automation may benefit the business, it will have a profound effect on employment.  According to several studies, half of the works performed today by people could be automated using existing technology such as Robotics and Artificial Intelligence (AI). Therefore, the impact could be a devastating to many labor workers and the economy of several countries.

The impact of technology is not happening gradually as many people believe but at a much faster pace. With automation in place, speed is the key. Many things that used to take weeks and months to do could be done in a matter of hours or days.  This will accelerate the unemployment in many countries as machines are replacing human much faster than people think. Speed could also turn many markets into chaos as the  pace of change in technology can move very  fast, and businesses must keep up to stay competitive else, they will be eliminated.  Today technology changes everything, and most companies realize that it is technology that impacts their business and having technical people is more important than having business people. There is a “quiet war” among companies to compete for talents as more technical professionals are evolving into key positions.  Information Technology  is no longer a supporting function but a strategic function in all successful companies.

As technology becomes an increasingly important factor in businesses, companies are  changing the way they look at these technical people and how they develop and maintain the competitive edge for them. Therefore the compensation for these positions is increasing fast. Today, many information technology workers are making the same salary as a recent graduate Medical doctor. The average salary of a Computer Science graduates in the U.S. is about $95,000 a year, but with specialties like Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, or Cloud Computing, they could command a salary of $150,000 which is the same as a recent graduate Medical Doctor.

The impact of technology also increase the demand for more technical workers but there are not enough of them, and the shortage opens the door for the “open immigration” policy where technical workers can immigrate to work in another country. Despite all the negative news about immigration, many countries are still bringing in talents from another country to meet their need. Some government officers now called it “Selective immigration” to distinguish between “Workers that they need” and “People who want to migrate there due to other reasons.”  As the talents are leaving the country for better opportunities elsewhere, several developing countries will be impacted because they do not have enough talents to improve their economy.