Cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư

Năm mươi năm trước, Gordon Moore đã dự báo: “Năng lực tính toán sẽ tăng gấp đôi cứ sau hai năm.” Điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp điện tử và tính toán và bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp thứ ba, điều cho chúng ta máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, và Internet. Ngày nay có dự đoán mới nói rằng: “Bất kì cái gì có thể được kết nối sẽ được kết nối ” và nó tích hợp các thứ của vật lí, số thức, và sinh học để bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư. Và nó sẽ làm thay đổi nhiều thứ, nhiều việc làm, nhiều ngành công nghiệp, và nhiều nước.

Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của Internet do nhiều thiết bị hơn có năng lực Wi-Fi, điều làm cho việc truy nhập vào Internet dễ dàng hơn. Với trên hai tỉ điện thoại thông minh đang được dùng và hàng triệu thiết bị thông minh kết nối với nhau, chúng ta bắt đầu thấy việc thực hiện của “Internet mọi thứ” (IoT) nơi các thiết bị này có thể “nói chuyện” với nhau và trở nên “thông minh hơn” mà không có sự can thiệp của con người. Với tiến bộ của Trí tuệ nhân tạo, Robotics, in 3D, Công nghệ sinh học, Công nghệ na nô, tốc độ của phát kiến đã được tăng tốc nhanh hơn con người có thể hình dung. Tất cả những phát kiến này sẽ tạo ra cơn “xoáy lốc” mạnh tác động tới mọi người, mọi nhà, mọi thành phố, mọi công ti và mọi nước.

Theo công ti phân tích Gartner, đến 2020 sẽ có trên 26 tỉ thiết bị được kết nối mà có thể “nói chuyện” với nhau và tạo ra “mạng lưới khổng lồ các vật được kết nối.” Mối quan hệ giữa người và các thiết bị này, giữa các thiết bị với các thiết bị sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của công việc và xã hội. Chẳng hạn, bạn đi làm trên xe hơi tự lái, bạn bảo xe nơi đi, và nó sẽ đưa bạn tới đó. Tuy nhiên, nếu có tai nạn giao thông trên đường, mọi xe tự lái sẽ “nói chuyện” với xe khác để tránh chỗ đó, để cho bạn không bị mắc kẹt trong giao thông. Nhưng nếu giao thông vẫn còn bị tắc nghẽn, xe tự lái của bạn kiểm lịch biểu của bạn rồi lưu ‎ý cho người quản lí của bạn rằng bạn sẽ bị chậm vì vấn đề giao thông. Nó cũng lập lại lịch biểu các cuộc họp của bạn vào ngày đó, vì bạn sẽ bị muộn. Cùng điều đó xảy ra nếu bạn đang trên đường từ chỗ làm việc về nhà, xe của bạn sẽ “nói chuyện” với nhà thông minh của bạn rằng bạn sẽ không về tới nhà đúng giờ. Vợ và con bạn sẽ nhận được tin nhắn liên quan tới tình huống của bạn, cho nên họ không phải lo nghĩ. Nhà thông minh sẽ “nói chuyện” với bếp của bạn để làm chậm việc nấu thức ăn cho tới khi bạn về tới nhà.

Khái niệm về kết nối mọi thiết bị bằng trí tuệ nhân tạo, từ điện thoại thông minh, vật dụng nhà bếp, máy giặt, đèn, các thiết bị đeo được và nhiều thứ khác sẽ thay đổi hoàn toàn cách mọi người sống. Quan niệm này cũng áp dụng cho chế tạo, cơ xưởng, văn phòng, mua bán, giải trí, lữ hành, chăm sóc sức khoẻ v.v. Khi nhiều thứ được kết nối, có nhu cầu cao về những người có thể làm cho các thiết bị này làm việc thông minh hơn, học nhanh hơn, và tích hợp vào hoạt động thường ngày của con người. Chẳng hạn, các thiết bị đeo được của bạn có thể kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bạn, nếu cái gì đó bất thường xảy ra, nó sẽ phân tích điều đó để chắc sức khoẻ của bạn ở trong miền chấp nhận được, nếu không nó sẽ liên hệ với bác sĩ của bạn để nhận chỉ dẫn thêm. Nếu cần, nó sẽ gọi xe cứu thương đem bạn tới bệnh viện. Tủ lạnh của bạn có thể “nói chuyện” với bếp của bạn để đảm bảo rằng cái bạn muốn ăn vào hôm đó là sẵn có, và nếu cần, nó sẽ đặt hàng trực tuyến, và thức ăn có thể được gửi tới nhà bạn bằng xe tự lái hoặc máy trực thăng vào lúc ai đó ở nhà để nhận hàng.

Internet mọi thứ (IoT) có thể tạo ra vô tận cơ hội khi nhiều thiết bị được kết nối. Ba mươi năm trước, Steve Jobs đã dự đoán: “Với phát kiến công nghệ, bất kì cái gì có thể được tạo ra, sẽ được tạo ra.” Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ mở ra cánh cửa các cơ hội cho mọi người hay mọi nước có thể tận dụng ưu thế của điều này. Ngày nay nhiều người và nhiều nước đang nhảy vào trong các cơ hội khổng lồ này vì không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Trong nhiều năm, tôi đã tham dự các cuộc hội nghị công nghệ về chủ đề này, tôi đã nghe những người lãnh đạo chính phủ nói về cuộc cách mạng này có thể giúp cho nước họ giảm thất nghiệp, tăng hiệu quả, và làm tăng trưởng nền kinh tế của họ. Tôi đã thấy nhiều người chủ công ti nói về cách các thiết bị thông minh có thể trở nên tốt hơn và thông minh hơn. Mọi người đều nói về các cơ hội và hứa hẹn của tương lai, nhưng tôi đã KHÔNG nghe nói mấy về “LÀM SAO” làm cho điều này xảy ra mà không cải tiến hệ thống giáo dục của họ. Dễ nói về có nhiều học sinh hơn học khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Dễ dàng ban hành các chính sách hay chiều hướng, nhưng làm sao thực hiện hệ thống giáo dục mới mà có thể dẫn tới nhiều phát kiến hơn, nhiều công nghệ mới hơn lại là vấn đề khác. Chừng nào họ chưa thể cải tiến hệ thống giáo dục một cách nhanh chóng, cơ hội này sẽ mất đi. Với nhịp thay đổi công nghệ nhanh này, nếu bạn không hành động bây giờ, sẽ là quá trễ. Để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư; ưu tiên cao nhất nên là ở cải tiến hệ thống giáo dục hiện thời để tạo ra nhiều học sinh có kĩ năng về công nghệ. Không có công nhân có kĩ năng để làm cho điều đó xảy ra, đó sẽ là việc mất cơ hội khác.

 

—English version—

 

The opportunities of the Fourth Industrial Revolution

Fifty years ago, Gordon Moore predicted: “Computing power will double every two years.” it completely changed the electronic and computing industry and started the Third Industrial Revolution which gave us the personal computers, the smartphones, and the Internet. Today there is a new prediction that stated: “Anything that can be connected will be connected” and it integrates physical, digital, and biological things to starts the Fourth Industrial Revolution. And it will change many things, many jobs, many industries, and many countries.

In the past few years, we witnessed the fast growth of the Internet due to more devices have Wi-Fi capabilities, which make access to the Internet easier. With over two billion smartphones being used and millions of smart devices connect to others, we begin to see the implementation of the “Internet of things” (IoT) where these devices can “talk” to others and getting “smarter” without human interference. With the advancing of Artificial Intelligence, Robotics, 3D Printing, Biotechnology, Nanotechnology, the speed of innovation has been accelerated faster than human can imagine. All of these innovations will create a powerful “Whirlwind” that impact everybody, every home, every city, every company, and every country.

According to the analyst firm Gartner, by 2020 there will be over 26 billion connected devices that can “talk” with others and create a “giant network of connecting things.” The relationship between people and these devices, devices, and devices will completely change the nature of work and society. For example, you go to work on a self-driving car, you tell the car where to go, and it will take you there. However, if there is a traffic accident on the road, all self-driving cars will “talk” to others to avoid that place, so you do not get stuck in traffic. But if the traffic is still congested, your self-driving car checks your schedule then notices your manager that you will be late because of the traffic problem. It also reschedules your meetings on that day, since you will be late. The same thing happens if you are on the way home from work, your car will “talk” to your smart home that you will not come home on time. Your wife and children will receive a text message regarding your situation, so they do not have to worry. The smart home will “talk” to your kitchen to delay cooking foods until you arrive home.

The concept of connecting all devices with artificial intelligence, from smartphones, kitchen appliances, washing machines, lamps, wearable devices and many things will completely change the way people live. The concept also applies to manufacturing, factories, offices, shopping, entertainment, travel, healthcare, etc. When many things are connected, there are high demand for people who can make these devices works smarter, learn faster, and integrate into human’ daily activities. For example, your wearable devices can check your health status, if something unusual happens, it will analyze it to make sure your health is within acceptable range, else it will contact your doctor for further instruction. If needed, it will call the ambulance to take you to the hospital. Your refrigerator can “talk” to your kitchen to ensure that what you want to eat that day is available, and if needed, it will order directly online, and the food can be sent to your home by self-driving car or drones by the time someone is home to receive it.

The Internet of Things (IoT) can create endless opportunities when more devices are connected. Thirty years ago, Steve Jobs have predicted: “With technology innovations, anything that can be created, will be created.” The Fourth Industrial Revolution will open the door of opportunities for people or country who can take advantage of this. Today more people and more countries are jumping into this huge opportunities because no one want to miss this opportunity.

For years, I have attended technology conferences on this subject, I have heard government leaders talked about this revolution could help their country to reduce unemployment, increased efficiency, and grew their economy. I have seen many company owners talked about how smart devices could getting better and smarter. Everybody talk about the opportunities and the promises of the future, but I have NOT heard much about the “HOW” to make this happens without improving their education system. It is easy to talk about having more students to study science, technology, engineering and math (STEM). It is easy to issue policies or direction, but how to implement a new education system that could lead to more innovations, new technologies is another issue. Unless they can improve the education system quickly, the opportunity will be gone. At this fast pace of technology change, if you do not act now, it is too late. To take the advantage of the fourth Industrial Revolution; the highest priority should be in improving the current education system to produce more technology skilled students. Without skilled workers to make it happen, it will be another opportunity lost.