Thầy giáo, bố mẹ và học sinh

Với nhiều bố mẹ, chọn trường cho con cái họ là nhiệm khó khăn. Bất kể liệu đó là vườn trẻ, trường tiểu học, trường trung học hay thậm chí đại học, chọn lựa của bạn sẽ có tác động lên tương lai của con bạn. Nhiều bố mẹ có nhiều câu hỏi trong tâm trí họ: Trường công hay trường tư? Trường địa phương hay trường chi nhánh quốc tế? Chương trình truyền thống hay chương trình hội tụ công nghệ? Trường nổi tiếng hay ít người biết tới? Trường cũ hay trường mới xây lại?

Tuy nhiên, có hai yếu tố mà bố mẹ cần tính tới xem xét: Thầy giáo và Học sinh. Thầy giáo là cột trụ của hệ thống giáo dục. Thầy giáo giỏi có thể tạo ra khác biệt trong cuộc sống của học sinh. Khi bố mẹ coi nghề dạy học là nền tảng của xã hội, họ bao giờ cũng kính trọng và đánh giá cao vai trò của thầy giáo. Tuy nhiên, khi bố mẹ không kính trọng thầy giáo, tác động tiêu cực có thể phá hỏng học sinh. Có câu chuyện về Chủ nhà băng và Thầy giáo như sau: Trong bữa tiệc năm mới nơi nhiều người tụ tập để mở hội, một chủ nhà băng đang kể cho mọi người về ông ta giầu thế nào, ông ta có bao nhiêu tiền, nhà ông ta lớn thế nào, và ông ta đã trả bao nhiêu tiền cho xe hơi đắt tiền của mình. Khi ông ta thấy một thầy giáo tới bữa tiệc trên xe đạp, ông ta bình luận: “Nhìn người nghèo kia, anh ta là thầy giáo tiểu học.” Thầy giáo từ từ bước tới ông ta và nói: “Nếu ông biết cách đếm, tốt hơn cả là ông cám ơn thầy giáo.”

Thay vì chọn trường, bố mẹ có thể cần nghĩ cẩn thận về ai sẽ dạy cho con họ. Tốt hơn cả là tìm ra thêm về thầy giáo hơn là làm chương trình tốn kém hay trường học mới xây. Tất nhiên, mọi trường học sẽ nói với bạn rằng họ có thầy giáo giỏi nhất, nhưng bố mẹ nên làm nhiều hơn điều đó. Họ nên hỏi về phẩm chất của thầy giáo hay hỏi các bố mẹ của học sinh khác về cách con họ được dạy, và chúng đã học được bao nhiêu. Họ cũng nên hỏi: “Trường này có thuê thầy giáo giỏi nhất không, trả lương cho họ có đủ tốt không, để cho tất cả họ đều hội tụ vào dạy và không cái gì khác? Hay trường chỉ thuê bất kì ai họ có thể kiếm được, hay thầy giáo “làm việc một phần thời gian” người còn có việc làm khác ở đâu đó khác?

Dễ dàng trách trường hay thầy giáo, nhưng có yếu tố khác: Học sinh. Trong bất kì hệ thống giáo dục nào, việc học là công việc của học sinh, KHÔNG phải của thầy giáo. Thầy giáo có đó để giúp cho học sinh học và giúp họ đạt tới mục đích giáo dục. Nếu học sinh không có động cơ học tập; nếu học sinh không muốn học, ngay cả thầy giỏi nhất cũng không thể làm được gì.

Dạy KHÔNG phải là việc làm của một mình thầy giáo. Cả bố mẹ và thầy giáo đều phải làm việc cùng nhau để giáo dục học sinh. Khi bố mẹ quá bận rộn và thường “khoán ngoài” giáo dục con cái của họ cho thầy giáo thì tương lai của con cái họ có thể bị rủi ro. Không thầy giáo nào có thể thay thế được bố mẹ trong giáo dục con cái họ vì trẻ em học trước hết từ bố mẹ chúng. Khi bố mẹ “bất kính” thầy giáo, bạn có cho rằng con cái sẽ hành động khác đi không? Khi bố mẹ “ra vẻ kẻ cả” với nghề dạy học, bạn có nghĩ trẻ em sẽ học tốt hơn không? Khi xã hội bất kính nghề dạy học, bạn có nghĩ người của họ có thể được giáo dục tốt hơn không?

Học sinh tới trường để được giáo dục và chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của họ. Ở trường tiểu học, bên cạnh các kĩ năng cơ bản như đọc, viết, và toán v.v, học sinh phải học kính trọng bố mẹ, thầy giáo và người cao tuổi.  Ở trung học thầy giáo không chỉ giúp học sinh phát triển nền tảng vững chắc trong nhiều môn học mà còn hiểu trách nhiệm của họ với gia đình họ, xã hội của họ, và đất nước của họ. Bằng việc có các kĩ năng cơ bản và nền tảng vững, học sinh sẵn sàng vào đại học, nơi họ học phát triển nghề nghiệp của họ như nhà chuyên nghiệp có kĩ năng và là công dân tốt đóng góp cho đất nước của họ.

 

—English version—

 

Teachers, Parents, and Students

For many parents, selecting a school for their children is a difficult task. Regardless whether it is a kindergarten, an elementary school, a high-school, or even college, your choice of school will have an impact on the future of your children. Many parents have several questions in their mind: Public school or private school? Local school or international affiliate school? Traditional program or technology focus program? Famous or lesser known school? Old school or newly built school?

However, there are two factors that parents need to take into the consideration: The teacher and the students. Teachers are the pillars of the education system. A good teacher can make a difference in the lives of students. When parents consider the teaching profession as the foundation of society, they always respect and appreciate the role of the teachers. However, when parents disrespect the teachers, the negative impact can be devastating to the students. There is a story about a Banker and a Teacher as follows: At the new year party where many people gather to celebrate, a Banker is telling everybody about how rich he is, how much money he has, how big is his house, and how much he paid for his expensive car. When he sees a teacher come to the party on his bicycle, he comments: “Look at that poor person, he is the elementary school teacher.” The teacher slowly walked to him and said: “If you know how to count, you better thank a teacher.”

Instead of choosing a school, parents may need to think carefully about who will be teaching their children. It would be better to find out more about the teachers than the expensive program or newly built school. Of course, every school will tell you that they have the best teachers, but parents should do more than that. They should ask about the qualification of the teachers or ask the parents of other students on how their children were taught, and how much they have learned. They should also ask: “Does this school hire the best teachers, paying them good enough, so all they do is focus on teaching and nothing else? Or the school only hire whoever they can get, or “part-time” teachers who also have another job somewhere?

It is easy to blame the school or the teachers, but there is another factor: The students. In any education system, learning is the work of the students, NOT the teachers. The teachers are there to guide the students to learn and help them to achieve their educational goals. If the students have no motivation to learn; if the students do not want to learn, even the best teachers cannot do anything.

Teaching is NOT the job of the teacher alone. Both parents and teachers must work together for the education of the students. When the parents are too busy and often “Outsource” the education of their children to the teachers than the future of their children could be at risk. No teacher can replace the parents in educating their children because children learn first from their parents. When the parents “disrespect” the teachers, do you think the children will act differently? When the parents “look down” on the teaching profession, do you think the children will learn better? When a society disrespect the teaching profession, do you think their people could be better educated?

The students go to school to get educated and prepare for their future career. In elementary school,  besides the basic skills such as reading, writing, and math, etc., students must learn to respect their parents, their teachers, and the elderly.  A high school teacher not only helps students to develop a firm foundation in many subjects but also understand their responsibilities to their family, their society, and their country. By having the basic skills and firm foundation, students are ready to go to college, where they learn to develop their career as skilled professionals and be good citizens who contribute to their country.