Lớp học tích cực

Một thầy giáo hỏi tôi: “Nếu thầy có nhiều thảo luận trên lớp thay vì đọc bài giảng, làm sao thầy có đủ thời gian để hoàn thành mọi tài liệu của lớp? Tại sao thầy để cho sinh viên tự họ học mà không đọc bài giải? Xin thầy giải thích.”

 

Đáp: Có vài phương pháp dạy và các giáo viên có thể chọn bất kì cái gì họ ưa thích. Giảng bài là phương pháp “chuẩn truyền thống” nơi sinh viên được dạy phải nghe bài giảng do thầy nói. Vì có nhiều tài liệu để dạy và thời gian trên lớp lại ngắn, giáo viên phải đọc bài giảng nhiều nhất có thể được để đi qua mọi tài liệu môn học. Có phương pháp khác bằng cách để cho sinh viên học tài liệu trước khi lên lớp và dùng thời gian trên lớp để giải thích các khái niệm và sự việc họ phải biết. Điều này được gọi là “Học tích cực” nơi sinh viên tự học và giáo viên chỉ hướng dẫn họ để chắc họ học tài liệu tốt.

Cho phép sinh viên học theo cách của họ có thể dường như là “xa lạ” với nhiều giáo viên và tôi chắc sinh viên cũng cảm thấy “không thoải mái” nữa. Nhưng sự kiện là sinh viên chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ, dù họ học từ phương pháp nghe bài giảng hay phương pháp học tích cực. Tất nhiên, phải mất thời gian để sinh viên tự họ phát triển kỉ luật học nhưng một khi họ có thói quen này, họ sẽ phát triển thái độ “học cả đời” vì họ là “người phát triển” tri thức thay vì là “người nhận” tri thức.

Bằng việc cho phép sinh viên thảo luận trong lớp, họ sẽ có khả năng lắng nghe giải pháp khác, quan điểm khác, và dưới sự hướng dẫn của giáo viên, họ sẽ học nhiều hơn và sâu hơn chỉ là nghe thụ động bài giảng. Ích lợi khác là sinh viên cũng cải tiến kĩ năng mềm của họ như trao đổi, tư duy, lắng nghe, suy luận và trình bày v.v. điều cho họ nhiều ưu thế hơn trong thị trường việc làm. Khi sinh viên học theo cách của họ, họ học nhiều hơn về nội dung và cách việc học xảy ra thay vì chỉ hội tụ vào ghi nhớ. Giáo viên vẫn hướng dẫn và cung cấp hỗ trợ cho sinh viên nhưng khi sinh viên phát triển các kĩ năng học tập tích cực này, họ sẽ thấy tiến bộ riêng của họ và cách họ học tài liệu môt cách tích cực.

Dựa trên kinh nghiệm dạy học của riêng mình, với hướng dẫn đúng và tài liệu tốt, phần lớn sinh viên có thể tự dạy cho họ được. Thật là phí thời gian để đứng trước lớp và đọc bài giảng: “Vòng đời phát triển phần mềm là…” rồi đợi trong khi sinh viên viết điều đó vào vở của họ. Họ phải có khả năng đọc về vòng đời trong sách giáo khoa trước khi tới lớp để cho trong lớp chúng ta có thể nắm khái niệm then chốt điều là lớn hơn nhiều so với chỉ việc ghi nhớ vài sự kiện. Lớp của tôi bắt đầu với một tổng quan về chủ đề và một bài kiểm tra hỏi ngắn, nếu tôi nghĩ sinh viên không đọc trước khi lên lớp. Rồi đó là thảo luận trên lớp nơi tôi hỏi vài câu hỏi để khuyến khích sinh viên trả lời và bắt đầu thảo luận về chủ đề sâu hơn nhiều như “Tại sao chúng ta cần vòng đời? Tại sao những pha nào đó phải đi theo trật tự? Cái gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không theo trật tự? Trong tình huống nào chúng ta sẽ không đi theo trật tự vòng đời? V.v.

Là giáo viên, chúng ta là nguồn tri thức, chúng ta biết rõ về tài liệu nhưng thỉnh thoảng chúng ta quên mất rằng sinh viên có năng lực riêng của họ nữa. Tất nhiên, ai đó thích được nói cho vì đó là cách chúng ta đã được dạy. Với chúng ta đọc bài giảng cho họ là dễ hơn nhiều. Nhưng họ cần học cách họ tự học và họ sẽ không bao giờ học chừng nào chúng ta chưa làm cho họ làm điều đó. Điều đó là không dễ nhưng tự học là quá trình phải được phát triển từ bây giờ để xây dựng thói quen “Học cả đời.” Sinh viên phải thay đổi thái độ học quan ghi nhớ mọi thứ để qua được bài kiểm tra rồi quên mọi thứ khi họ ra trường. Họ sẽ KHÔNG sống sót được trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ khi mọi sự thay đổi nhanh chóng. Ngày nay sinh viên phải biết tài liệu VÀ phải học làm quyết định về điều họ cần biết và cách họ sẽ thu nhận tri thức đó.

Là giáo viên, chúng ta tới lớp với mong đợi sinh viên không được chuẩn bị và không sẵn sàng khi họ sẽ học cái gì đó từ bài giảng của chúng ta. Làm sao chúng ta làm cho lớp học tốt hơn được? Làm sao chúng ta làm cho lớp học sinh động hơn được? Làm sao chúng ta làm cho sinh viên tới lớp được chuẩn bị kĩ và sẵn sàng học? Chúng ta cần tới lớp với những mong đợi mới. Tôi tin rằng bằng việc có mong đợi là mọi sinh viên sẽ học tài liệu theo cách riêng của họ thì chúng ta giúp phát triển kĩ năng mới và thái độ mới mà sinh viên của chúng ta sẽ trở thành người tự học và người học cả đời khi họ trở thành công nhân tri thức của thế kỉ 21. Quan điểm của tôi là để tạo ra lớp học tích cựcc; giáo viên phải tin rằng sinh viên có khả năng tự học, với hướng dẫn và hỗ trợ đúng.

 

—English version—

 

Active classroom

A teacher asked me: “If you have a lot of class discussions instead of lecturing. How do you have enough time to complete all class materials? Why do you let students learn by themselves without lecturing? Please explain.”

 

Answer: There are several teaching methods and teachers can select whatever they prefer. Lecturing is the “traditional standard” method where students are taught to listen to lecture by teachers. Since there are so many materials to teach and class time is short, teachers must lecture as much as possible to get through all the course materials. There is another method by letting students study the materials before coming to class and use class time to explain important concepts and things that they must know. This is called “Active learning” where students learn by themselves and teachers only guide them to make sure that they learn the materials well.

Allowing students to do their own learning may seem “strange” to many teachers and I am sure students also feel “uncomfortable” too. But the fact is students are responsible for their own learning, whether they learn from lecturing method or active learning method. Of course, it takes time for students to develop the discipline to learn by themselves but once they have this habit, they will develop a “lifelong learning” attitude as they are the “developers” of knowledge rather than the “recipients” of knowledge.

By allowing students to discuss in class, they will be able to listen to alternative solutions, different views, and under the teachers’ guidance, they will learn more and much deeper than just passively listening to lectures. Another benefit is students also improve their soft-skills such as communication, thinking, listening, reasoning, and presenting etc. which will give them more advantages in the job market. When students study on their own, they learn more about content and how learning happens rather than just focus on memorization. The teachers still guide and provide supports for students but when students develop these active learning skills, they will see their own progress and how they effectively learn the materials.

Based on my own teaching experience, given proper guidance and good materials, most students can teach themselves. It is a waste of time to stand up in front of the classroom and lecture: “The software development lifecycle is…” then wait while students write it down on their notebook. They should be able to read about the lifecycle in textbook before coming to class so in class we can get to the key concept which is much more than just few facts memorization. My class begins with an overview of the topic and a short quiz, if I think students do not read before coming to class. Then it is class discussion where I ask few questions to encourage students to answer and start the discussion on much deeper topics such as “Why do we need a life cycle? Why certain phases must be in order? What will happen if we do not follow the order? In what situation should we not follow the lifecycle order? Etc.

As teacher, we are the source of knowledge, we know our material well but sometimes we forget that students have their own capabilities too. Of course, some like to be told because it is the way that they were taught. It is much easier to lecture for them and for us. But they need to learn how to learn themselves and they will never learn unless we make them do it. It is not easy but self-learning is a process that must be developed now to build a “Lifelong learning” habit. Students must change the attitude that learning by memorize things to pass tests then forget everything when they left school. They will NOT survive in this technology driven world when things change fast. Today students must know the materials AND must learn to make decisions about what they need to know and how they will acquire that knowledge.

As teachers, we come to class expecting students to be unprepared and not ready as they will learn something from our lectures. How do we make the classroom better? How do we make the classroom more vibrant? How do we make students come to class well-prepared and ready to learn? We need to come to class with new expectations. I believe that by having the expectation that all students will learn the material on their own then we help developing new skills and new attitudes that our students will become self-learners and life-long learners as they become knowledge workers of the 21st century. My view is in order to create an active classroom; teachers must believe that students are capable of learning by themselves, given proper guidance and support.