Làm nó đi

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tiếc là em đã không biết về blog của thầy mãi tới khi quá trễ. Em là sinh viên đại học năm thứ hai học về quản trị kinh doanh. Em ước là em biết về blog của thầy thì em đã chọn Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thông tin. Liệu có thể chuyển lĩnh vực học tập được không hay quá trễ rồi? Xin thầy giúp.”

 

Đáp: KHÔNG BAO GIỜ quá trễ để thay đổi lĩnh vực học tập của bạn. Nếu bạn thực sự muốn cái đó, làm nó đi. Nếu bạn muốn học kĩ nghệ phần mềm, học kĩ nghệ phần mềm đi. Nếu bạn muốn học Quản lí hệ thông tin, lấy các lớp đó đi. ĐỪNG cảm thấy tiếc vì bạn vẫn còn trong trường vào KHÔNG quá trễ cho sinh viên năm thứ hai thay đổi lĩnh vực học tập của bạn. Nếu bạn thực sự muốn làm cái gì đó, quyết định và làm nó luôn. Tôi có những sinh viên chuyển từ kinh doanh sang khoa học máy tính và một số từ khoa học máy tính chuyển sang kinh doanh mọi năm.

Tất cả chúng ta đều có khả năng hoàn thành cái gì đó nếu chúng ta quyết tâm làm nó. Khi tôi nghe ai đó nói “Tôi thực sự muốn làm cái gì đó” tôi bao giờ cũng hỏi “Ai cản bạn?” Có hàng triệu người đang nghĩ về làm gì với nghề nghiệp của họ nhưng ít người lấy hành động vì họ không có dũng cảm và quyết tâm. Điều gì xảy ra nếu bạn không có việc làm sau khi tốt nghiệp? Bạn sẽ làm gì? Bạn có tiếp tục nói “Tôi muốn học cái này hay cái nọ không?” hay bạn sẽ quay lại trường và học nó? Bất kì ai cũng có thể trở lại trường và học cái gì đó nếu người đó muốn nó. Tôi có vài sinh viên “già hơn” trong môn học của tôi mọi năm, một số đã làm việc năm hay mười năm nhưng khi nghề nghiệp của họ đi tới chỗ kết thúc, họ trở về trường để học những điều mới và bắt đầu nghề nghiệp mới. Bạn cần hình dung ra điều bạn muốn, quyết định làm nó, và đưa nỗ lực vào để đạt tới nó.

Nếu việc đó đáng làm, bạn phải quyết định và tiến lên. ĐỪNG phàn nàn, ĐỪNG hối tiếc, không có gì là “quá trễ” cả. Trong cuộc hành trình giáo dục của bạn, chướng ngại là không tránh khỏi nhưng nếu bạn quyết tâm, bạn sẽ vượt qua chúng. Nếu bạn ngần ngại và không có dũng cảm, bạn sẽ bị mắc kẹt trong hình huống KHÔNG làm gì và bạn sẽ để cả đời trong hối hận và cảm thấy tiếc cho bản thân bạn.

Tôi thường bảo sinh viên: “Nếu các em có thể viết một dòng mã một ngày một cách hoàn hảo, các em sẽ hoàn thành một chương trình hoàn hảo trong một tháng và trong vài năm các em có thể viết hàng nghìn dòng mã hoàn hảo. Nếu các em bắt đầu cái gì đó các em cũng nên hoàn thành nó. Không có gì mà các em không thể làm được, nếu các em đưa nỗ lực vào.”

Câu hỏi là: Bạn có thực sự muốn làm nó không? Và nếu có, cái gì ngăn bạn khỏi bắt đầu?

 

—English version—

 

Just do it

A student write to me: “I am sorry that I did not know about your blog until it is too late. I am a second year college student studying business administration. I wish that I knew about your blog than I would select Software Engineering or Information System Management. Is it possible to switch field of study or is it too late? Please help.”

 

Answer: It is NEVER too late to change your field of study. If you really want something, just do it. If you want to study software engineering, study software engineering. If you want to study Information System Management, just take those classes. Do NOT feel sorry as you are still in school and it is NOT too late for a second year student to change your field of study. If you really want to do something, just make up your mind and do it. I have students who switched from business to computer science and some from computer science to business every year.

We are all capable of accomplishing something if we just commit to do it. When I hear someone say “I really want to do something” I always ask “Who is stopping you?” There are millions of people who are thinking about what to do with their careers but few have taken any action because they do not have the courage and the commitment. What happen if you do not have a job after graduated? What would you do? Would you continue to say “I wish I study this or that?” or would you go back to school and study it? Anyone can go back to school and learn something if they want it. I have several “older” students in my courses every year, some have worked for five or ten years but as their careers get to the end, they return to school to learn new things and start a new career. You need to figure out what you want, make up your mind to do it, and put in the effort to achieve it.

If it is worth doing, you have to make decision and move forward. Do NOT complain, do NOT regret, there is nothing as “too late”. In your educational journey, obstacles are inevitable but if you determine, you will overcome them. If you hesitate and do not have the courage, you will get stuck in the situation of NOT doing anything and you will spend the whole life regretting and feel sorry for yourself.

I often tell my students: “If you can write one line of code a day perfectly, you will complete a perfect program in a month and within a few years you can write thousand line of code perfectly. If you start something you should also finish it. There is nothing that you cannot do, if you put the effort in.”

The question is: Do you really want to do it? And if so, what’s stopping you from getting started?