Vấn đề thất nghiệp

Theo một khảo cứu mới, người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ngày nay mà không có “hàng động sửa chữa” sẽ lâm vào không có việc dài hạn và có thể không bao giờ phục hồi được. Khảo cứu này thấy rằng người tốt nghiệp thất nghiệp, người đã từng không có việc làm hơn một năm có thể có 40% cơ hội kiếm được việc làm vì họ phải cạnh tranh với sinh viên hiện thời. Nếu họ không làm việc hơn hai năm, cơ hội của họ có được việc làm còn ít hơn 18% vì họ không thể cạnh tranh được với sinh viên hiện thời người có kĩ năng hiện thời tốt hơn.

Trong thế giới thay đổi nhanh này, có được giáo dục đại học vẫn là cách tốt nhất để tránh thất nghiệp vì phần lớn việc làm trả lương tốt đều yêu cầu giáo dục đại học. Tỉ lệ thất nghiệp của người tốt nghiệp đại học ở Mĩ chỉ là 4.2% tương phản với tỉ lệ thất nghiệp của người tốt nghiệp trung học là 18.3% (Dữ liệu từ Văn phòng thống kê lao động năm 2012). Tất nhiên, giáo dục đại học được cần tới trong thời đại thông tin nhưng vấn đề việc làm được xác định bởi các lĩnh vực học tập mà họ tốt nghiệp ra. Thất nghiệp cao nhất trong những người tốt nghiệp đại học là trong Nghệ thuật, Sân khấu, Xã hội học, Thiết kế thời trang, Chụp ảnh, Văn học, Lịch sử, và Địa lí.

Trong ba năm qua những người tốt nghiệp trong Ngân hàng, Tài chính và Kinh doanh đã được thêm vào danh sách thất nghiệp cao nhưng nhiều nhà phân tích lưu ý rằng đây chỉ là “tạm thời” do khủng hoảng tài chính và không phải là tình huống thường xuyên. Một nhà phân tích phố Wall nói: “Có con số tăng chậm các việc làm sẵn có khi kinh tế đang phục hồi nhưng có thể mất nhiều năm để hấp thu mọi người thất nghiệp, những người có kinh nghiệm trước. Người ta mong đợi đến năm 2020, thị trường việc làm cho các lĩnh vực này sẽ tốt hơn.” Tuy nhiên nhà phân tích khác cảnh báo: “Một khi những người tốt nghiệp đại học ra khỏi việc làm hơn một năm, họ sẽ đối diện với một số thách thức. Nhiều công ti thuê người không muốn thuê “người đã thất nghiệp” vì họ tin những người này lười, không đủ quyết đoán. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người mới tốt nghiệp có kinh nghiệm tươi mới và kĩ năng hiện thời. Nếu bạn nhìn kĩ vào mọi biển quảng cáo việc ngày nay, bạn sẽ thấy rằng nhiều công ti yêu cầu người xin việc là “hiện đang có việc làm” hay “mới tốt nghiệp” để được xét vào một vị trí.”

Với nhiều người tốt nghiệp thất nghiệp thế đang vật lộn để tìm công việc, nhiều người đổ lỗi cho suy thoái và toàn cầu hoá. Tuy nhiên, có thiếu hụt nghiêm trọng trong một số kĩ năng mà công ti gặp rắc rối khi lấp vào các vị trí này. Vấn đề chính là thiếu hụt người tốt nghiệp trong một số khu vực. Và đây là vấn đề toàn cầu xảy ra trong hầu hết mọi nước. Theo khảo cứu này trên 45% các công ti trên toàn thế giới đối diện với thiếu hụt kĩ năng mà không có giải pháp nào thấy được. Khảo cứu này liệt kê ra 80 nước cần công nhân có kĩ năng, số một trong danh sách này không phải là Mĩ mà là Trung Quốc. Vấn đề chính là không có giải pháp sửa chữa ngay lập tức như đào tạo lại người tốt nghiệp bị thất nghiệp.  Một nhà phân tích nói: “Có dư thừa người được giáo dục đại học mà không có kĩ năng cần thiết và có nhiều việc làm không được lấp kín cần công nhân có kĩ năng. Giải pháp đơn giản là đào tạo lại. Nếu công nghiệp và đại học có thể làm việc cùng nhau để đi tới một chương trình đào tạo lại hội tụ vào các kĩ năng được cần thì vấn đề có thể được giải quyết.”

Khảo cứu này thấy rằng nước có việc đào tạo lại cao nhất (người tốt nghiệp đại học trở lại trường để thu được kĩ năng khác) là Mĩ với 37% người tốt nghiệp trở lại để lấy bằng thứ hai. Thấp nhất là châu Âu với ít hơn 2.8% người tốt nghiệp trở lại trường để đào tạo thêm. Một nhà phân tích nói: “Đó là thái độ về việc có bằng cấp thay vì có kĩ năng. Mọi người nói rằng họ đã có bằng cấp rồi và không cần quay lại trường nữa. Giáo dục liên tục hay học cả đời vẫn là khái niệm mới mà nhiều người chưa chấp nhận.”

Tình huống này ở châu Á là vấn đề văn hoá. Nhiều người tốt nghiệp đại học thất nghiệp vẫn sống cùng bố mẹ họ. Vì họ có chỗ ở, có bữa ăn nhà nấu mọi ngày, nhiều người không có sự khẩn thiết phải tìm việc làm hay trở lại trường vì kĩ năng khác. Một nhà phân tích nói: “Đó là thái độ “chờ và xem” điều làm hại họ. Một số thậm chí còn hi vọng rằng khi kinh tế khá lên, sẽ có nhiều việc làm nhưng họ chỉ đang mơ. Trung Quốc có trên 50 triệu người tốt nghiệp đại học thất nghiệp và mỗi năm, nó lại thêm năm triệu người nữa. Sớm hay muộn những thanh niên này sẽ là gánh nặng cho xã hội và kéo sự thịnh vượng kinh tế xuống.”

 

—-English version—-

 

The unemployment issue

According to a new study, college graduates who are unemployed today without “corrective actions” will get into a long-term joblessness and may never recover. The study found that unemployed graduates who have been without jobs for more than a year may have 40% chance of getting job as they have to compete with current graduates. If they are out of work for more than two years, their chance of getting job is less than 18% because they cannot compete with current graduates who have better current skills.

In this fast changing world, getting a college education is still the best way to avoid unemployment as most good paying jobs do require a college education. The unemployment rate of college graduates in the U.S is just 4.2% in contrast with the unemployment rate of high school graduates is 18.3% (Data from Bureau of Labor Statistics 2012). Of course, a college education is needed in this Information Age but the employment issue is determined by the fields of study that they are graduating from. The highest unemployment among college graduates are in Arts, Theater, Sociology, Fashion design, Photography, Literature, History, and Geology.

In the past three years graduates in Banking, Finance and Business were added to the high unemployment list but many analysts noted that these are only “temporary” due to the financial crisis and not a permanent situation. A Wall Street analyst said: “There are a slow rising number of jobs available as the economy is recovering but it may take several years to absorb all unemployed people who have experiences first. It is expected by 2020, the job market for these fields will get better.” However another analyst warned: “Once college graduates are out of work for more than a year, they will face some challenges. Many hiring companies do not want to hire “unemployed people” as they believe they are lazy, not assertive enough. Most companies prefer to hire new graduates with fresh experience and current skills. If you look closely in all jobs posting today, you will see that many companies require job applicants to be “Currently employed” or “Recently graduate” in order to be considered for a position.”

With so many unemployed graduates struggling to find work, many people blame the recession and globalization. However, there is a critical shortage in certain skills that companies have trouble filling these positions. The main problem is a shortage of graduates in certain areas. And this is a global problem that happens in almost every country. According to the study over 45% of companies worldwide faced skills shortages with no solution in sight. The study listed 80 countries that need skilled workers, the number one on the listing is not the U.S but China. The main issue is there is no immediate corrective solution such as retraining for unemployed graduates.  An analyst said: “There is a surplus of college educated people without the needed skills and there are many unfilled jobs that need skilled workers. The simple solution is retraining. If industry and universities can get together to come up with a retraining program focusing on the needed skills then the issue can be solved.”

The study found that the country that has the highest retraining (College graduates who return to school to obtain other skills) is the U.S with 37% of graduates who return for a second degree. The lowest is in Europe with less than 2.8% graduates returning to school for additional trainings. An analyst said: “It is the attitude about having degree instead of having skills. People say that they already have degree and there is no need to go back to school. Continuous education or lifelong learning is still a new concept that many people have not accepted yet.”

The situation in Asia is a cultural issue. Many unemployed college graduates are still living with their parents. Since they still have a shelter, home cooking meals every day, many do not have the urgent to find job or return to school for other skills. An analyst said: “It is the attitude of “wait and see” that hurt them. Some even hope that when the economy gets better, there will be plenty of jobs but they are just dreaming. China has over 50 million unemployed college graduates and each year, it adds another five millions. Sooner or later these young people will be a burden to society and pull down the economy prosperity.”