Xu hướng công nghiệp

Theo dự báo công nghiệp mới nhất, chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu sẽ tăng trưởng quãng 6% trong 2010, nâng đầu tư công nghệ toàn thế giới lên $3.4 nghìn tỉ đô la và tiếp tục tăng lên trong năm năm tới. Trong quá khứ, nhiều công ti đã dừng chi tiêu do khủng hoảng tài chính nhưng bắt đầu từ năm nay, khi kinh tế cải thiện, nhiều công ti bắt đầu chi tiêu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của họ. Tin tốt lành là công nghệ thông tin đang dẫn đầu trong mọi chi tiêu.

Dữ liệu trong ba tháng qua của năm 2010 cho thấy rằng số bán máy tính cá nhân đã tăng đáng kể, và chỉ báo rằng công nghiệp phần mềm bắt đầu phục hồi, các công ti như Intel, Microsoft, Google và Oracle có lẽ sẽ làm tốt và sẽ tuyển nhiều người hơn. Tuy nhiên, vấn đề là thiếu hụt công nhân kĩ năng phần mềm ở Mĩ đặc biệt trong các khu vực tiên tiến như kĩ nghệ phần mềm, kiến trúc phần mềm, an ninh mạng, quản lí dự án, tích hợp dữ liệu, và phân tích yêu cầu. Theo một vài nghiên cứu, nhiều công ti sẽ phải đưa thêm công nhân phần mềm vào Mĩ qua chương trình H1B hay khoán ngoài thiết kế, lập trình và kiểm thử phần mềm cho các nước có chi phí thấp. Thị trường khoán ngoài được dự báo là quãng $200 tỉ đô la năm 2010 và $ 300 tỉ đô la năm 2015. Với cả Ấn Độ và Trung Quốc đang trải qua thiếu hụt công nhân, điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nước khác đang dư thừa công nhân phần mềm có kĩ năng. Năm nước hàng đầu của danh sách khoán ngoài là Brazil, Malaysia, Philippines, Mexico và Vietnam.

Dữ liệu công nghiệp cũng chỉ ra rằng chi tiêu phần cứng tính toán cũng sẽ tăng lên năm nay, cùng với lưu giữ tăng lên nhanh nhất, khi các công ti đang mua nhiều máy phục vụ hơn trước đây. Xu hướng này cũng chỉ ra rằng nhiều công ti sẽ bắt đầu kết cấu nền mây riêng tư của họ, tận dụng đầy đủ ưu thế của phần cứng ảo hoá, và các công cụ phức tạp ngày càng tăng để tối ưu việc dùng phần cứng đó. Các công ti ảo hoá đang ngày càng quan tâm tới phát triển các sản phẩm có thể được dùng để quản lí hiệu quả hơn môi trường được ảo hoá. Các công ti như VMware cung cấp phần mềm tự động vá các máy ảo, và chuyển quanh giữa các máy phục vụ vật lí trong biến cố hỏng hóc.

Tính toán mây có thể là việc nóng trong vài năm tới. Hiểu cách nó làm việc, biết cách quản lí kiểu công việc này sẽ đặt người phần mềm vào một ưu thế, đặc biệt khi nhiều công ti đi vào trong khu vực như tích hợp bàn làm việc ảo. Nó cũng sẽ yêu cầu tri thức chuyên gia trong an ninh mạng, quản lí dự án, kiến trúc hệ thống và kết mạng. Những khu vực này đang có nhu cầu ngày một tăng hơn về công nhân có kĩ năng trong vài năm tới.

 

—-English version—-

 

Industry trends

According to the latest industry forecast, global information technology spending will grow by 6% in 2010, raising worldwide technology investments to $3.4 trillion and continue to go up in the next five years. In past years, many companies stopped spending due to the financial crisis but beginning this year, as the economy improves, many companies start to spend more to meet their needs. The good new is information technology is leading all spending.

Data in the past three months of 2010 found that personal computers sale has increased significantly, an indicator that the software industry begins to recover, companies like Intel, Microsoft, Google and Oracle will probably do well and will hire more. However, the problem is the shortage of software skill workers in the U.S especially in the advanced areas such as software engineering, software architecture, network security, project management, data integration, and requirements analysis. According to several studies, many companies will have to bring more software workers to the U.S via the H1B program or outsource software design, programming, and testing to other lower costs countries. The outsourcing market is predicted to be $200 Billion in 2010 and $ 300 Billion in 2015. With both India and China are experiencing shortage of skilled workers, it will open more opportunities to other countries that have abundant of skilled software workers. Five countries on top of the outsourcing list are Brazil, Malaysia, Philippines, Mexico and Vietnam.

Industry data also indicated that computing hardware spend will also rise this year, with storage growing the fastest, as companies are buying more servers than ever before. The trend also indicates that many companies will begin their own private cloud infrastructures, taking full advantage of virtualized hardware, and increasingly sophisticated tools to optimize the use of that hardware. Virtualization companies are increasingly interested in developing products that can be used to more efficiently manage virtualized environments. Companies such as VMware offer software that automatically patches virtual machines, and moves around between physical servers in the event of a failure.

Cloud computing is likely to be a hot jobs in the next few years. Understanding how it works, know how to manage this type of work will put software people at an advantage, especially as more companies move into areas such as virtual desktop integration. It will also require expertise in network security, project management, system architecture and networking. These area will be increasingly have higher demand for skilled workers in the next few years.